Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

duth

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποφάσισε, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, να διοργανώσει και λειτουργήσει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό πεδίο «ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» με αντίστοιχο τίτλο στην Αγγλική γλώσσα «Sustainable Management of Environment and Natural Resources».

Το Π.Μ.Σ. έχει ως στόχο την διεπιστημονική εμβάθυνση των πτυχιούχων του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. ή και άλλων ΑΕΙ της χώρας, ή ισοτίμων της αλλοδαπής και άλλων επιστημών, αφ’ ενός στη διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και αφετέρου στην ανάλυση και στο σχεδιασμό του χώρου, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών αιχμής και ιδιαίτερα της πληροφορικής.

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί κατ’ ελάχιστον ενάμισι (1,5) ημερολογιακό έτος [τρία (3) εξάμηνα]. Η μέγιστη διάρκεια φοίτησης είναι 5 (πέντε) εξάμηνα, υπολογιζόμενα από την κανονική εγγραφή στο Π.Μ.Σ.

Σε αυτό γίνονται δεκτοί απόφοιτοι του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ., καθώς και:

  • Πτυχιούχοι Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Δ.Π.Θ ή αντίστοιχων τμημάτων άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. καθώς και αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
  • Πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του ν.2916/01(ΦΕΚ 114 Α΄), και Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.
  • Πτυχιούχοι λοιπών Τµηµάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, θετικής, τεχνολογικής και κοινωνικο-οικονομικής κατεύθυνσης, εφ’ όσον έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια των σπουδών τους µαθήµατα µε δασολογικό ή περιβαλλοντικό περιεχόμενο, ή αντιστοίχων τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. ή συναφές περιεχόμενο, της ηµεδαπής ή αντίστοιχων ισότιµων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.

Για τη συμμετοχή στο ΠΜΣ προβλέπεται συνολική καταβολή διδάκτρων συνολικής αξίας δύο χιλιάδων εκατό ευρώ (2.100 €), κατανεμημένα σε τρείς δόσεις των επτακοσίων ευρώ (700 €), οι οποίες καταβάλλονται στην έναρξη κάθε εξαμήνου σπουδών.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά (ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται αυτή που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Πανταζίδου 193, 68200, Ορεστιάδα), από Δευτέρα 1 μέχρι την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014.

 http://www.fmenr.duth.gr/news/2014-06-30-a.sxhtml

Σχετικά αρχεία:
1. Αίτηση Υποψηφιότητας 2014-2015.pdf
2. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 2014-2015.pdf
3. Συστατική Επιστολή 2014-2015.pdf

 ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: