Διευκρινήσεις για τον τρόπο καταβολής των έκτακτων εισφορών των Κ.Ο

kunhgi

Η Δ/νση Αισθητικών Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ με εγκύκλιο που απέστειλε στις Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τις Κυνηγετικές Οργανώσεις παρέχει διευκρινίσεις για τον τρόπο καταβολής των έκτακτων εισφορών των Κ.Ο.

Πιο συγκεκριμένα, η εγκύκλιος αναφέρει ότι το θέµα της καταβολής από τους πρωτοβάθµιους Κ.Σ της έκτακτης εισφοράς που αποφασίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Οµοσπονδιών τους, έχει κριθεί νοµολογιακά (απόφαση 1056/22-6-2011 του Α.Π).

Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι, ως µέλη των Κυνηγετικών Οµοσπονδιών έχουν υποχρέωση να καταβάλουν στις οµοσπονδίες τα δικαιώµατα εγγραφής και ετήσιας συνδροµής, καθώς και τις έκτακτες εισφορές, που αποφασίζονται από τη Γενική Συνέλευση της οικείας Οµοσπονδίας. και εγκρίνονται από την Αποκεντρωµένη Διοίκηση.

Οι αποφάσεις των Γενικών συνελεύσεων των Οµοσπονδιών δεν αφορούν στα µέλη των πρωτοβαθµίων Κυνηγετικών Οργανώσεων (φυσικά πρόσωπα), αλλά στα δικά τους µέλη δηλαδή στα πρωτοβάθµια σωµατεία (Κ.Σ), τα οποία θα πρέπει να καταβάλουν την ως άνω έκτακτη εισφορά που αποφασίζει η Γενική Συνέλευση της Οµοσπονδίας, από τους πόρους που διαθέτουν, κατ αναλογία µε τα µέλη τους.

Στην περίπτωση που για την καταβολή της κατά τα ανωτέρω αποφασιζόµενης από τη Γ.Σ της Οµοσπονδίας έκτακτης εισφοράς, απαιτείται η αντίστοιχη επιβολή από τις πρωτοβάθµιες Κυνηγετικές Οργανώσεις (Κυν. Συλλόγους) στα µέλη τους (φυσικά πρόσωπα) ετήσιας έκτακτης εισφοράς, εφαρµόζονται αντίστοιχα οι καταστατικές τους διαδικασίες [άρθρο 4 παρ. 4 του καταστατικού τους, απόφαση Υ.Γ 25234/1637/1976 (ΦΕΚ Β’ 640)].

Η γενική συνέλευση κάθε Κυνηγετικής Οργάνωσης είναι κυρίαρχο όργανο, το θέµα της καταβολής έκτακτης εισφοράς για φιλοθηραµατικούς σκοπούς από ένα πρωτοβάθµιο Κ.Σ σε µια Οµοσπονδία, θα πρέπει να εισάγεται στο Σώµα της Γ.Σ του πρωτοβάθµιου Κ.Σ, µε πλήρη και εµπεριστατωµένη τεκµηρίωση που θα αφορά στην υποχρεωτική καταβολή της έκτακτης εισφοράς από τον Κυνηγετικό Σύλλογο στη δευτεροβάθµια Κ.Ο, στους φιλοθηραµατικούς λόγους που την επέβαλαν και στη δυνατότητα και στον τρόπο καταβολής της, είτε από διαθέσιµους ίδιους πόρους των πρωτοβάθµιων Κ.Σ, είτε µε την επιβολή έκτακτης εισφοράς στα µέλη τους (φυσικά πρόσωπα), ώστε να αποφεύγονται προβλήµατα στην επακόλουθη έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων από τη διοίκηση αλλά και προβλήµατα ανάµεσα στις διαφόρου επιπέδου Κυνηγετικές Οργανώσεις.

Σχετικά αρχεία:
ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: