Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο ΥΠΕΚΑ

ergas

Το Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. προτίθεται να προβεί στην κάλυψη εννέα ( 9 ) θέσεων προσωπικού με μετάταξη  υπαλλήλων  από  Υπουργεία  η  άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες  Ν.Π.∆.∆.

Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόµενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού –Τµήµα Μονίµου Προσωπικού του Υ.Π.Ε.Κ.Α.-Αµαλιάδος 17 Αθήνα-Αµπελόκηποι Τ.Κ. 11523.

Οι θέσεις τις οποίες προτίθεται το Υ.Π.Ε.Κ.Α. να καλύψει µε µετάταξη υπαλλήλων, σύµφωνα µε την παρούσα ανακοίνωση είναι οι παρακάτω:

METATAXI_YPEKA

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλουν από 28.08.2014 έως 09.09.2014, τα παρακάτω δικαιολογητικά.

  1. Αίτηση υποψηφιότητας για µετάταξη µε πλήρη στοιχεία του υποψηφίου.
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα µαζί µε υπεύθυνη δήλωση για την πιστότητα του περιεχοµένου του.
  3. Επικυρωµένα αντίγραφα Τίτλων Σπουδών και τυχόν πρόσθετων προσόντων που επικαλείται.
  4. Βεβαιώσεις / Πιστοποιητικά υπηρεσιακών µεταβολών στα οποία θα αναφέρονται τα χρόνια υπηρεσίας , ότι δεν τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή και δεν εκκρεµεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος τους καθώς και οι αναρρωτικές άδειες της τελευταίας πενταετίας
  5. Αντίγραφα Εκθέσεων Αξιολόγησης της τελευταίας πενταετίας.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σχετικό αρχείο:

 

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: