Πρόγραμμα κυνηγιού Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου

Fasianos

Με απόφαση της Γ.Γ. Αποκ. Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εγκρίθηκε το Πρόγραμμα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Αταλαντονήσου, για την κυνηγετική περίοδο 2014−2015.

Ο αριθμός θηραμάτων που συνολικά μπορεί να θηρευθεί, κατά την κυνηγετική περίοδο 2014−2015, ανά είδος είναι 1.728 φασιανοί, 2.880 πέρδικες, 14 αίγαγροι και απεριόριστος αριθμός λοιπών θηραμάτων.

Η κυνηγετική περίοδος της Ε.Κ.Π. Αταλαντονήσου αρχίζει:

  • Για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου, στις 04 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Σάββατο και λήγει στις 20 Δεκεμβρίου 2014 ημέρα Σάββατο και
  • Για το κυνήγι αιγάγρου στις 24−10−2014 ημέρα Παρασκευή και λήγει στις 05−12−2014, ημέρα Παρασκευή.

Ημέρες κυνηγίου ορίζονται: α) Για πτερωτά θηράματα και αγριοκούνελο: Σάββατο β) Για τον αίγαγρο: Παρασκευή

Για να αποκτήσει κανείς το δικαίωμα κυνηγίου στην κυνηγετική περιοχή Αταλαντονήσου, απαιτούνται :

  1. Κατοχή κοινής αδείας κυνηγίου, ήτοι Γενικής, Περιφερειακής ή Τοπικής, που να ισχύει και για το Νομό Φθιώτιδας.
  2. Η απόκτηση Ειδικής άδειας για το κυνήγι στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική περιοχή.

Για να αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος κυνηγός την Ειδική άδεια, πρέπει να υποβάλει στο Δασαρχείο Αταλάντης:

  • Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το επώνυμο, το όνομα του πατέρα, ο τόπος και η δ/νση κατοικίας, ο αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, ο αριθμός αδείας κυνηγίου, το είδος της (Τοπική, Περ/κή, Γενική) και η δασική αρχή που την εξέδωσε.
  • Την άδεια θήρας  ή υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 Ν.1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται η χρονολογία, ο αριθμός και η Δασική Αρχή που την εξέδωσε.

Η τιμή της ειδικής άδειας, για το κυνήγι πτερωτών θηραμάτων και αγριοκούνελου καθορίζεται ως εξής:

  1. Δεκαεπτά (17) Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23 %) για όλους τους Έλληνες υπηκόους, τους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας καθώς και τους διπλωματικούς υπαλλήλους .
  2. Δώδεκα (12) Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 23 %) για τους Έλληνες κυνηγούς που κατοικούν στο Ν. Φθιώτιδας.

Η τιμή της ειδικής άδειας , για το κυνήγι του αιγάγρου καθορίζεται στα 30 και 20 ευρώ αντίστοιχα.

Υπάρχει δυνατότητα για αυτούς που επιθυμούν να κυνηγήσουν με άλλους κυνηγούς, το πολύ μέχρι τέσσερις (4), να υποβάλλουν μια αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του καθενός χωριστά και να συνυποβάλλονται τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

Για το κυνήγι των πτερωτών θηραμάτων και του αγριοκούνελου, απαγορεύεται η χρήση φυσιγγίων κάτω του Νο 5. Για το κυνήγι του αιγάγρου χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο μονόβολα φυσίγγια. Τα εννεάβολα ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια απαγορεύονται. Επίσης διευκρινίζεται ότι στο κυνήγι του αιγάγρου απαγορεύονται τα σκυλιά.

Κατά την Κυνηγετική περίοδο 2014−2015 επιτρέπεται για κάθε κυνηγό, το κυνήγι των κατωτέρω θηραμάτων σε αριθμό και τιμή μονάδας.

table_EKPΚατηγορίεςΘήρα

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: