Άμεση ανάγκη για τη συμπλήρωση και ενίσχυση της κοινοτικής νομοθεσίας που αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος

dasos oikosistima biotopos

Ενδιαφέρουσα απάντηση δίνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Περιβάλλον Janez Potočnik σε ερώτηση της Σοφίας Σακοράφα, ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, με την οποία ζήτησε την παρέμβαση της Κομισιόν ώστε να αποτρέψει την ψήφιση ρυθμίσεων που αντίκεινται στους στόχους των Κοινοτικών Οδηγιών για τους οικοτόπους, τη βιοποικιλότητα και γενικότερα το περιβάλλον.

Η σχετική ερώτηση κατατέθηκε στις 25 Ιουλίου 2014, τις ημέρες που το δασικό νομοσχέδιο βρισκόταν για επεξεργασία και εξέταση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, λίγες ημέρες πριν από την ψήφιση του.

Ακολουθεί η ερώτηση της Σ. Σακοράφα και η απάντηση του κ. Potočnik

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006069-14 προς την Επιτροπή

 Η ελληνική κυβέρνηση κατέθεσε νομοσχέδιο με θέμα «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση — Βιώσιμη Ανάπτυξη Οικισμών — Ρυθμίσεις Δασικής Νομοθεσίας».

Με το σχέδιο ανατρέπεται η ισχύουσα δασική νομοθεσία και επιτρέπονται επιβαρυντικές χρήσεις στα δάση και τις δασικές εκτάσεις (δεξαμενές αποθήκευσης πετρελαιοειδών, μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων, ηλεκτροπαραγωγή από συμβατικά καύσιμα, εκμετάλλευση υπεδάφους κ.α.), με αποτέλεσμα να απειλείται η βιοποικιλότητα και η ισορροπία των προστατευόμενων περιοχών. Όλα αυτά όταν στην Ελλάδα δεν έχουν καταρτισθεί δασικοί χάρτες, δεν έχει ολοκληρωθεί το εθνικό κτηματολόγιο και δεν υπάρχει ολοκληρωμένος χωροταξικός σχεδιασμός.

Επειδή το νομοσχέδιο δεν προάγει την προστασία των δασών, επιτρέποντας τον αποχαρακτηρισμό εκτάσεων και την πολεοδόμηση,

επειδή το νομοσχέδιο νομιμοποιεί επεμβάσεις στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura, χωρίς την προηγούμενη υποχρεωτική ειδική αξιολόγηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή του,

επειδή το περιβάλλον δεν είναι πλούτος μόνο μιας χώρας, αλλά ξεπερνά χωρικά το μέγεθός της και μεταβιβάζεται από γενιά σε γενιά,

ερωτάται η Επιτροπή:

  1. Πως προτίθεται να συμπληρώσει και να ενισχύσει το κοινοτικό νομοθετικό πλαίσιο προστασίας των περιοχών NATURA;
  2. Με ποιο τρόπο η Επιτροπή προτίθεται να συμβάλει ώστε η ελληνική κυβέρνηση να μη νομοθετήσει ρυθμίσεις που αντίκεινται στους στόχους των σχετικών κοινοτικών οδηγιών για τους οικοτόπους, τη βιοποικιλότητα και γενικότερα 

 

Απάντηση του κ. Potočnik εξ ονόματος της Επιτροπής (3-9-2014)

Δεν υπάρχει ειδική διάταξη για τη δασική πολιτική στις Συνθήκες. Ωστόσο, η ΕΕ έχει θεσπίσει τη δασική στρατηγική της ΕΕ για τον καθορισμό κοινών αρχών της ΕΕ για τη δασοκομία που στοχεύουν στη διατήρηση και ενίσχυση της πολυλειτουργικότητας των δασών, εφαρμόζοντας πρακτικές βιώσιμης διαχείρισης των δασών(1). Τα κράτη μέλη ενέκριναν τη στρατηγική και τις κατευθυντήριες αρχές για την ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των δασών στην ΕΕ(2).

Η αποτελεσματική προστασία και διαχείριση των περιοχών που περιλαμβάνονται στο δίκτυο Natura 2000 είναι καθοριστικής σημασίας για την επίτευξη του στόχου της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα έως το 2020 με στόχο την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Τα δασικά οικοσυστήματα αποτελούν μεγάλο ποσοστό των τοποθεσιών του δικτύου Natura 2000 και η Επιτροπή προωθεί ενεργά, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων διατήρησης για τους τόπους αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων διαχείρισης και του υπόλοιπου αναγκαίου χωροταξικού σχεδιασμού.

Η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στην κατάρτιση της εθνικής νομοθεσίας από τα κράτη μέλη. Ωστόσο, η Επιτροπή ελπίζει και αναμένει ότι οιαδήποτε νέα νομοθεσία που σχετίζεται με τη διαχείριση των δασών στην Ελλάδα θα ενισχύσει τους στόχους των εν λόγω στρατηγικών για την προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της Ένωσης, όπως συμφωνήθηκε στο 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον(3), και θα συμμορφώνεται πλήρως με τη σχετική εθνική και κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία, ιδίως τις διατάξεις για την αποφυγή της υποβάθμισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6 της οδηγίας για τους οικοτόπους(4).


(1) Ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια νέα δασική στρατηγική της ΕΕ: για τα δάση και τον δασικό τομέα» COM(2013)0659.

(2) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/agricult/142685.pdf

(3) Απόφαση 1386/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2013, σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας».

(4) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, ΕΕ L 206 της 22.07.1992.ΚατηγορίεςΝομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: