Οι δασικοί συνεταιρισµοί δεν είναι αγροτικοί συνεταιρισµοί

egk

Τις τελευταίες τροποποιήσεις των Ν. 4015/2011 και Ν. 2810/2000 για τις «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις», περιγράφει σχετική εγκύκλιος του Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: Τροποποιήσεις των Ν. 4015/2011 και Ν. 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις».

Συγκεκριμένα στην εγκύκλιο αναφέρεται πως με το άρθρο 61 του ν. 4277/1.8.2014 (ΦΕΚ Α 156) τροποποιείται ο ν. 4015/2011, καθώς και ορισμένες διατάξεις του ν. 2810/2000.

Αποσπάσματα της εγκυκλίου για τους δασικούς συνεταιρισμούς

Πέραν των αγροτικών συνεταιρισµών, ο νόµος ενδεικτικά αναφέρει και ορισµένα άλλα είδη συνεταιρισµών, οι οποίοι θεωρούνται αγροτικοί, εφόσον δραστηριοποιούνται στον κλάδο ή σε δραστηριότητες της αγροτικής οικονοµίας, όπως οι αλιευτικοί συνεταιρισµοί, οι κτηνοτροφικοί, οι πτηνοτροφικοί, οι µελισσοκοµικοί, οι σηροτροφικοί, οι αγροτουριστικοί, οι αγροβιοτεχνικοί και οι οικοτεχνικοί, παραλείποντας όµως να συµπεριλάβει τους δασικούς συνεταιρισµούς, τροποποιώντας έτσι την αντίστοιχη διάταξη του ν. 2810/2000. Συνεπώς οι δασικοί συνεταιρισµοί δεν είναι αγροτικοί συνεταιρισµοί. Τούτο άλλωστε προκύπτει από την ρητή διάταξη του άρθρου 18 παρ. 7 του ν. 4015/2011, σύµφωνα µε την οποία οι δασικοί συνεταιρισµοί και οι ενώσεις δασικών συνεταιρισµών (οι ενώσεις δασικών συνεταιρισµών κατ’ εξαίρεσιν διατηρούνται, αντίθετα προς τις ενώσεις αγροτικών συνεταιρισµών, οι οποίες καταργούνται), παραµένουν και συνεχίζουν να λειτουργούν, όπως λειτουργούσαν µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4015/2011.

Έτσι από 21.9.2011, οι δασικοί συνεταιρισµοί, και οι ενώσεις δασικών συνεταιρισµών είτε αναγκαστικής µορφής, είτε ελεύθεροι, συνεχίζουν να λειτουργούν σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις των αναγκαστικών νόµων οι αναγκαστικοί, και συµπληρωµατικά µε ν. 2810/2000, και οι ελεύθεροι δασικοί µε τον ν.2810/2000, όπως ο νόµος αυτός ίσχυε πριν την τροποποίησή του, για µια µεταβατική περίοδο δηλαδή, µέχρι να εκδοθεί νέος νόµος, ο οποίος θα ρυθµίζει τα της ιδρύσεως και λειτουργίας των δασικών γενικά συνεταιρισµών.

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω όλοι οι δασικοί συνεταιρισµοί και οι ενώσεις αυτών, οφείλουν να λειτουργούν όπως λειτουργούσαν και να διεξάγουν αρχαιρεσίες σύµφωνα µε τις διατάξεις του καταστατικού τους, µη επηρεαζόµενοι από τις ρυθµίσεις του ν. 4015/2011, όπως ισχύει.

Συνεπώς οι αρχαιρεσίες στους πρωτοβάθµιους δασικούς συνεταιρισµούς διενεργούνται χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού, ενώ για τις εκλογές των Ενώσεων απαιτείται η παρουσία δικαστικού λειτουργού. Οι δασικοί Συνεταιρισµοί και οι Ενώσεις αυτών δεν εγγράφονται στο Μητρώο ΑΣΟ, αφού εξαιρούνται της εφαρµογής των διατάξεων του ν. 4015/2011. Αντίθετα οι λοιποί αναγκαστικοί συνεταιρισµοί εγγράφονται στο Μητρώο ΑΣΟ, µε τους όρους και τις προϋποθέσεις, που θα ορίσει η Υ.Α, που θα εκδοθεί, λόγω των ειδικών διατάξεων, που ισχύουν για τους συνεταιρισµούς αυτούς.

Ένα θέµα, το οποίο δηµιουργήθηκε στην πράξη για ένα µικρό αριθµό Ενώσεων, οι οποίες είχαν µέλη και δασικούς και αγροτικούς συνεταιρισµούς, επιλύεται µε την υποπερ. στστ) της περ. β) της παρ. 9 του άρθρου 61, σύµφωνα µε την οποία, οι Ενώσεων ∆ασικών – Αγροτικών Συνεταιρισµών, δηλαδή µεικτής µορφής Ενώσεις διατηρούνται ως δασικές µέχρι την αντικατάστασή τους µε νέο νόµο, σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Οι αγροτικοί συνεταιρισµοί µέλη των δασικών αυτών Ενώσεων, παραµένουν µέλη εφόσον το επιθυµούν, άλλως µπορούν να αποχωρήσουν και είτε να συνεχίσουν την ανεξάρτητη λειτουργία τους, είτε να συγχωνευθούν µεταξύ τους, δηµιουργώντας ένα νέο µεγάλο αγροτικό συνεταιρισµό. Παραµένοντας όµως µέλη των Ενώσεων ∆ασικών Συνεταιρισµών, µπορούν να εξυπηρετούνται από τις δραστηριότητες των Ενώσεων αυτών. Όταν όµως αποφασίσουν να αποχωρήσουν, λαµβάνουν την ονοµαστική αξία της συνεταιριστικής τους µερίδας, σύµφωνα µε τους όρους του καταστατικού της Ενώσεως, στην οποία είναι µέλη.

……………………………………

Στο Εθνικό Μητρώο ΑΣΟ και ∆Ο, το οποίο έχει αποτελέσει ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, η οποία συνεχώς ενηµερώνεται και επικαιροποιείται, όσον αφορά στις µεταβολές των στοιχείων της, καταχωρίζονται σε ειδικές αντιστοίχως κατηγορίες οι ΑΣΟ οι ∆Ο, η ΠΑΣΕΓΕΣ και οι διατηρούµενες πρωτοβάθµιες αναγκαστικές συνεταιριστικές οργανώσεις και οι Ενώσεις αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 39 του ν. 2810/2000, πλην βεβαίως των αναγκαστικών δασικών συνεταιριστικών οργανώσεων καθώς δεν εγγράφονται στο Μητρώο και οι ελεύθεροι δασικοί συνεταιρισµοί, διότι όπως προαναφέρεται οι διατάξεις του ν. 4015/2011, δεν εφαρµόζονται στους δασικούς εν γένει συνεταιρισµούς.

Σχετική εγκύκλιος:

  • Εγκύκλιος 2012/3-9-2014 με θέμα: Τροποποιήσεις των Ν. 4015/2011 και Ν. 2810/2000 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις».ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: