Δασολόγος ή Δασοπόνος στον ΕΛΓΟ «Δήμητρα»

ergas

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων (ΙΜΔΟ & ΤΔΠ) ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση εργασιών σε έναν (1) επιστήμονα ΠΕ ή ΤΕ ως εξής:

  • ΠΕ – Δασολόγος ή ΠΕ- Βιολόγος ή ΤΕ Δασοπόνος

Η ανάθεση των εργασιών θα γίνει με σύμβαση μίσθωσης έργου και δελτίο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, θα έχει διάρκεια ως και επτά (7) μήνες συνολικά, κατανεμημένους σε δύο έτη (2 μήνες απασχόλησης (2014), και τους μήνες Μάιο-Οκτώβριο, εκτός Αυγούστου 2015), υπό την προϋπόθεση της κανονικής ροής χρηματοδότησης του έργου. Το μέγιστο εργολαβικό αντάλλαγμα θα ανέρχεται στο ποσό των 10.530,0 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% (ήτοι 8.108,1 € συν 2.421,9 € ΦΠΑ 23%).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του υποψηφίου θεωρημένη από Δημόσια αρχή, μόνο στη Γραμματεία του Ινστιτούτου μας Τέρμα Αλκμάνος Ιλίσια ΤΚ 11528, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, που αρχίζει από την επόμενη της αναρτήσεώς της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Ζωγράφου.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 30.9.2014 έως 6.10.2014.

Για τα ειδικά τυπικά προσόντα, τις ανατιθέμενες εργασίες και την υποβολή δικαιολογητικών, διαβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

pdfΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: