Περί της συνδροµής οριστικού και αµετάκλητου χαρακτηρισµού εκτάσεως

egk

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

Αθήνα: 17 – 10 – 2014
Αρ. Πρωτ.: 116204/5707

ΘΕΜΑ: Περί της συνδροµής οριστικού και αµετάκλητου χαρακτηρισµού εκτάσεως

Στα πλαίσια υποβολής ερωτημάτων των δασικών υπηρεσιών σας είτε εγγράφως είτε τηλεφωνικά, αναφορικά µε το θέµα, σας γνωρίζουµε ότι καθόσον τηρήθηκαν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας των πράξεων χαρακτηρισµού, όπως όριζε κατά το χρόνο ισχύος της η διάταξη του άρθρου 14 του νόµου 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α΄), έπεται η χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού από τον οικείο ∆ασάρχη, κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 52 του νόµου 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄), αφορούν στις περιπτώσεις κοινοποίησης της πράξης στον ενδιαφερόµενο, χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί η προβλεπόµενη δηµοσιοποίηση.

Σχετικό αρχείο:

  • Περί της συνδροµής οριστικού και αµετάκλητου χαρακτηρισµού εκτάσεως. Εγκύκλιος: 116204/5707/17-10-2014


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: