Τοποθέτηση Προϊσταµένων Διευθύνσεων, Τµηµάτων και Γραφείων του ΥΠΕΚΑ

YPEKA43

Με τις υπ’ αριθμ. 50357/27-10-2014 (ΑΔΑ: ΒΥΜ50-ΘΩ2) και 50438/27-10-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ610-26Ι) αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής τοποθετούνται προϊστάµενοι στις Διευθύνσεις, στα Τµήµατα και στα Γραφεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής.

Οι προβλεπόµενες θέσεις Προϊσταµένων Δ/νσεων µε την έναρξη ισχύος του π.δ. 100/2014 ανέρχονται σε τριάντα (30) ενώ των Τμημάτων και Γραφείων σε 110 συµπεριλαµβανοµένου και του Σώµατος Επιθεώρησης ∆όµησης, Ενέργειας & Μεταλλείων.

Στην Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας ΥΠΕΚΑ υπάγονται τέσσερις διευθύνσεις και δεκαπέντε τμήματα.

  • ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και ∆ασικής Πολιτικής → ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΤΡΥΦΩΝ
  • ∆ιεύθυνση Προστασίας ∆ασών και Αγροπεριβάλλοντος  → ΒΑΚΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • ∆ιεύθυνση ∆ασικών Έργων και Υποδοµών → ΝΤΙΝΟΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης ∆ασών και ∆ασικού Περιβάλλοντος  → ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Σχετικά αρχεία:

  • Υ.Α. 50357/27-10-2014 (ΑΔΑ: ΒΥΜ50-ΘΩ2) Τοποθέτηση Προϊσταµένων ∆ιευθύνσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας
    & Κλιµατικής Αλλαγής
  • Υ.Α. 50438/27-10-2014 (ΑΔΑ: ΒΜ610-26Ι) Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων και Γραφείων του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.


ΚατηγορίεςΔασική Πολιτική, Δασική Υπηρεσία

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: