Π.Δ. 145/2014 Καθορισμός του προγράμματος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούμενο σε επιχειρήσεις…

egk

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄235) το Προεδρικό Διάταγμα 145/2014 με το οποίο καθορίζεται το πρόγραμμα, οι φορείς και η διάρκεια της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούμενο σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και εμπορίας λιπασμάτων προσωπικό, προκειμένου να θεωρείται ισότιμα εκπαιδευμένο με τον υπεύθυνο επιστήμονα των επιχειρήσεων αυτών.

Παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών

Οι πτυχιούχοι του πανεπιστημιακού και του τεχνολογικού τομέα, ειδικοτήτων συναφών των βιολογικών επιστημών, ιδίως οι δασολόγοι και οι βιολόγοι της ημεδαπής ή αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ  θεωρούνται ισότιμα εκπαιδευμένοι στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών με τον υπεύθυνο επιστήμονα, τα προσόντα του οποίου καθορίζονται στην απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 6 και 15 παρ. 2 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164), όταν έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

α) Την παρακολούθηση και εξέταση σε θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα, που καλύπτουν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
Βασικές αρχές−Τεχνική καλλιέργειας καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, αναπαραγωγή καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, τεχνολογία−έλεγχος−πιστοποίηση−εμπορία φυτικού αναπαραγωγικού υλικού, φυσιολογία φυτών, εχθροί και ασθένειες καλλιεργουμένων φυτικών ειδών−
καταπολέμησή τους, βελτίωση φυτών, αρδεύσεις−θρέψη φυτών, και

β) Την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών.

Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, εκ των οποίων τα δύο (2) αφορούν στην παρακολούθηση των μαθημάτων της περ. α) και το τρίτο αφορά στην πρακτική άσκηση της περ. β).

Ως φορείς εκπαίδευσης, ορίζονται τα συναφή με το αντικείμενο αυτό Τμήματα ή Σχολές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καθώς και τα Τμήματα Σχολών του τεχνολογικού τομέα, οι πτυχιούχοι των οποίων διαθέτουν τα σχετικά επαγγελματικά δικαιώματα, καθώς και οι αντίστοιχες αναγνωρισμένες ιδιωτικές σχολές και ιδρύματα της Χώρας.

Οι φορείς εκπαίδευσης καθορίζουν το ύψος των διδάκτρων και τον τρόπο καταβολής τους από τους ενδιαφερόμενους.

Εμπορία λιπασμάτων

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης δύνανται να παρακολουθούν:

α) οι πτυχιούχοι του πανεπιστημιακού τομέα τμημάτων συναφών με τη γεωπονική επιστήμη, ιδίως τμημάτων Δασολογικής, Περιβάλλοντος, Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, της ημεδαπής ή αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ, των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν περιλαμβάνουν ειδικώς την εμπορία λιπασμάτων,

β) οι πτυχιούχοι Γεωπονίας του τεχνολογικού τομέα, τμημάτων συναφών με τη γεωπονία, της ημεδαπής ή αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή οι κάτοχοι ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός ΕΕ, των οποίων τα επαγγελματικά δικαιώματα δεν περιλαμβάνουν ειδικώς την εμπορία λιπασμάτων.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει:

α) Για τους ενδιαφερόμενους της περ. α), ενδεικτικά τις ενότητες: Εισαγωγή στη Γεωπονία (στοιχεία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας, Δενδροκομίας− Αμπελουργίας − Λαχανοκομίας− Ανθοκομίας− Βοτανικής), Λιπασματολογία, Φυσιολογία Φυτών− Γονιμότητα και Θρέψη, Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία για τα λιπάσματα. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει μόνο όσες από τις ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης δεν έχει διδαχθεί προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά.

β) Για τους ενδιαφερόμενους της περ. β):
αα) θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα Ανόργανης και Οργανικής Χημείας, Εισαγωγής στη Γεωπονία, Χημείας Εδάφους, Μαθηματικών, Στατιστικής, Γεωργίας, Στοιχεία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας− Δενδροκομίας − Αμπελουργίας − Λαχανοκομίας− Ανθοκομίας, Βοτανικής,
Φυσιολογίας Φυτών, Λιπασματολογίας, Εδαφολογίας, Διαχείρισης και Προστασίας Περιβάλλοντος, Θρέψης Φυτών, Αγροτικής Οικονομίας, Βιολογικής Γεωργίας, Γεωργικής Υδραυλικής, Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία για τα λιπάσματα. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να παρακολουθήσει μόνο όσες από τις ενότητες του προγράμματος εκπαίδευσης δεν έχει διδαχθεί προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά, και

ββ) την πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης ορίζεται:

α) για τους ενδιαφερόμενους της περ. α) το ανώτερο σε έξι (6) μήνες κατά περίπτωση κατεχόμενου πτυχίου, με βάση το επίπεδο των συναφών
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του εκπαιδευομένου και

β) για τους ενδιαφερόμενους της περ. β) κατά περίπτωση κατεχόμενου πτυχίου, με βάση το επίπεδο των συναφών προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών του εκπαιδευομένου, το ανώτερο σε δύο (2) έτη, εκ των οποίων οι δύο (2) μήνες αφορούν στην πρακτική άσκηση.

Ως φορείς εκπαίδευσης ορίζονται και για τις δύο ως άνω περιπτώσεις α) και β):

α) το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και τα Τμήματα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα οποία χορηγούν πτυχία γεωπόνου και

β) τα Τμήματα Φυτικής Παραγωγής, Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων των Ιδρυμάτων του τεχνολογικού τομέα.

Οι φορείς εκπαίδευσης της παρ. 5 καθορίζουν το ύψος των διδάκτρων και τον τρόπο καταβολής τους από τους ενδιαφερόμενους.

Σχετικό αρχείο:

Π.Δ. 145/2014  Καθορισμός του προγράμματος, των φορέων και της διάρκειας της εκπαίδευσης, που απαιτείται να διαθέτει το απασχολούμενο σε επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και εμπορίας λιπασμάτων προσωπικό, προκειμένου να θεωρείται ισότιμα εκπαιδευμένο με τον υπεύθυνο επιστήμονα των επιχειρήσεων αυτών.

 ΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: