Έγκριση προγράμματος θήρας της Ε.Κ.Π. Γιούρων

gioura agriokatsiko

Με την αριθμ.  2427/205959/16-10-2014 απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας εγκρίνεται το Πρόγραμμα Θήρας της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής (Ε.Κ.Π.) Γιούρων, για την κυνηγετική περίοδο 2014−2015.

Για να αποκτήσει κανείς δικαίωμα κυνηγιού στην Ε.Κ.Π. Γιούρων απαιτούνται:

  1. Η κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου και
  2. Ειδική άδεια για το κυνήγι στην Ε.Κ.Π. Γιούρων ( εκδίδεται απο το Δασαρχείο Σκοπέλου αφού υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην σχετική απόφαση).

Η ειδική άδεια κατά την έκδοση της ισχύει για δύο (2) συγκεκριμένες ημέρες εισόδου στην νήσο Γιούρα και για μια (1) συγκεκριμένη ημέρα εισόδου στη νήσο Αγ. Γεώργιος της Ε.Κ.Π. Γιούρων η δε αξία αυτής συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (16%) για κάθε κατηγορία κυνηγών είναι:

  1. Για τους κυνηγούς που κατοικούν μόνιμα στην επαρχία Β. Σποράδων και για τους Δασικούς υπαλλήλους 11,60 ευρώ με ΦΠΑ
    (10,00+16% ΦΠΑ).Χρώμα ειδικής άδειας: ΛΕΥΚΟ
  2. Για τους υπόλοιπους Έλληνες, τους υπηκόους χωρών−μελών της Ε.Ε., τους υπηκόους άλλων κρατών που διαμένουν στη χώρα μας πέραν της 15ετίας και τους διπλωματικούς υπαλλήλους 17,40 ευρώ με ΦΠΑ (15,00+16%ΦΠΑ). Χρώμα ειδικής άδειας: ΚΙΤΡΙΝΟ.
  3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών, εκτός Ε.Ε. που έρχονται στην χώρα μας για να κυνηγήσουν 34,80 ευρώ με ΦΠΑ (30,00+16%ΦΠΑ). Χρώμα ειδικής άδειας: ΚΙΤΡΙΝΟ

Οι βοηθοί κυνηγίου χωρίς όπλο πρέπει να έχουν εφοδιαστεί και αυτοί με ειδική άδεια κυνηγίου και πληρώνουν τέλος εισόδου στην ΕΚΠ 7,00 ευρώ με ΦΠΑ (6,03+16%ΦΠΑ) για κάθε είσοδο ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους.

 Η θήρα στην Ε.Κ.Π. Γιούρων επιτρέπεται για τα χρονικά διαστήματα από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως και 30 Νοεμβρίου έτους 2014, ενώ από 1−6−2015 μέχρι 15−6−2015 επιτρέπεται μόνο για τους Δασικούς Υπαλλήλους σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίος ο καθαρισμός των ανεπιθύμητων ατόμων στην Ε.Κ.Π. Γιούρων.

Στην κυνηγετική περίοδο 2014−2015 επιτρέπεται το κυνήγι των κατωτέρων θηραμάτων σε είδος, αριθμό και τιμή μονάδος για κάθε κυνηγό:

α) Για τη νήσο Γιούρα έως τέσσερα (4) θηράματα ανά κυνηγό ανά διήμερο:

table1

Ο ανωτέρω αριθμός των αίγαγρων που μπορεί να θηρευτούν στο νησί Γιούρα καθορίζεται σε καθαρόαιμους αρσενικούς, μιγάδες σε άγρια κατάσταση αρσενικούς και ήμερους εκτός περιφραγμένης έκτασης, ενώ εντός περιφραγμένης έκτασης απαγορεύεται.

β) Για τη νήσο Αγ. Γεώργιος έως τρία (3) θηράματα ανά κυνηγό ανά ημέρα:

table2

Ο ανώτερος αριθμός των αιγάγρων που μπορεί να θηρευτούν στο νησί Αγ. Γεώργιος είναι καθαρόαιμα αρσενικά και μιγάδες αρσενικά και καθορίζεται σε δέκα (10) καθαρόαιμους αρσενικούς και είκοσι (30) μιγάδες σε άγρια κατάσταση αρσενικούς

Το πρόγραμμα αυτό αποβλέπει στη μείωση των αίγαγρων που υπάρχουν στο νησί και παράλληλα στη κληρονομική βελτίωση, ώστε να είναι δυνατή η ανάπτυξη των πρεμνοβλαστημάτων, μετά τις υλοτομίες που έγιναν για τη βελτίωση του βοσκοτόπου. Ακόμη προβλέπει στην αποκατάσταση της κανονικής αριθμητικής αναλογίας μεταξύ αρσενικών και θηλυκών και στην απομάκρυνση των μιγάδων και ήμερων γιδιών μέσα στην περιφραγμένη έκταση του νησιού όπου επιδιώκεται η δημιουργία ικανού αριθμού καθαρόαιμων τουλάχιστον φαινοτυπικά αίγαγρων, για την απελευθέρωση μετά την βελτίωση του βοσκοτόπου σε ολόκληρο το νησί Γιούρα.  Τα ανωτέρω άτομα χαρακτηρίζονται ως ανεπιθύμητα άτομα. Επιδίωξη των ανωτέρω στόχων θα γίνεται από 1 Ιουνίου έως 15 Ιουνίου 2015 από τα όργανα της Ε.Κ.Π. Γιούρων.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το Πρόγραμμα Θήρας Ε.Κ.Π. Γιούρων κυνηγετικής περιόδου 2014 − 2015.ΚατηγορίεςΘήρα

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: