Εγκύκλιος περί εκδόσεως Πράξεων Χαρακτηρισμού

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
∆ΑΣΙΚΑ Ε∆ΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αθήνα: 17 – 11 – 2014
Αρ. Πρωτ.: 117133/6505

ΘΕΜΑ: Περί εκδόσεως Πράξεων Χαρακτηρισµού

Στα πλαίσια υποβολής ερωτηµάτων των δασικών υπηρεσιών αναφορικά µε το θέµα, και εν αναµονή των ήδη δροµολογουµένων υπουργικών αποφάσεων περί ενιαίων εντύπων αιτήσεων πράξεων χαρακτηρισµού κ.λ.π., σας γνωρίζουµε τη δυνατότητα δροµολόγησης και περαίωσης της διαδικασίας εκδόσεως πράξεων χαρακτηρισµού, είτε κατόπιν υποβολής αιτήσεων οποιουδήποτε έχοντος έννοµο συµφέρον, είτε αυτεπαγγέλτως, µε πράξη του κατά τόπον αρµοδίου ∆ασάρχη ή ∆/ντή ∆ασών (άνευ ∆ασαρχείου), δοθείσης και της δηµοσιεύσεως της αριθ. οικ. 115198/5538/6-10-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2640Β΄/2014).

Τέλος, παρακαλούµε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενηµέρωση και εφαρµογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρµοδιοτήτων τους.

Σχετικό αρχείο:

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: