Καθυστερημένα έσοδα Τμήματος Δασών πέραν των €4 εκατομμυρίων

tmima dason

ΚΥΠΡΟΣ – Στα €4.168.715 ανέρχονταν τα καθυστερημένα έσοδα του Τμήματος Δασών την 31η Δεκεμβρίου 2013, αυξημένα κατά €696.578 σε σχέση με το 2012 (€3.472.137) σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην Έκθεση του για το 2013 ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας. Στο ποσό περιλαμβάνονται και τα καθυστερημένα έσοδα από τέλη χρήσεως δασικής γης για γεωργικούς σκοπούς, ύψους €369.622.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται στην Έκθεση, από τα συνολικά καθυστερημένα έσοδα για το 2013, το ποσό των €3.487.128, αφορά τη μη είσπραξη εσόδων από τέσσερις εταιρείες, με τις υποθέσεις να έχουν προωθηθεί στη Νομική Υπηρεσία για λήψη νομικών μέτρων.

Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, η αύξηση ύψους €696.578 οφείλεται κυρίως στην μη είσπραξη ενοικίων του 2012 και στη συμπερίληψη, σε αυτά, των τόκων που προνοούνται σύμφωνα με τις συμβάσεις μίσθωσης δασικής γης, στη βάση σχετικής εγκυκλίου της Γενικής Λογίστριας ημερ. 7.11.2011.

Με δεδομένο ότι το Τμήμα Δασών θεωρεί τα καθυστερημένα έσοδα ως εισπράξιμα, ο Γενικός Ελεγκτής υποδεικνύει προς το Τμήμα ότι θα πρέπει να ετοιμάσει πρόγραμμα δράσεων και ενεργειών για μείωση των καθυστερημένων εσόδων.

Έκταση κρατικής δασικής γης

Στην Έκθεση του σε ό,τι αφορά το Τμήμα Δασών, ο Γενικός Ελεγκτής υπενθυμίζει ότι έχει επανειλημμένα υποδείξει την ανάγκη αντιπαραβολής της κρατικής δασικής γης, η οποία, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Δασών (ΤΔ), ανέρχεται στα 163.818 εκτάρια, με τα στοιχεία του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ).

Υποδεικνύει επίσης ότι προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στη διόρθωση των στοιχείων για το δάσος Αθαλάσσας, όπου λόγω της εγγύτητας του στη Λευκωσία, η αξία της γης είναι πολύ υψηλή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Έκθεσης, εκ πρώτης όψεως, διαφάνηκε ότι, παρόλο που η κρατική δασική γη στο δάσος Αθαλάσσας ανέρχεται, σύμφωνα με στοιχεία του ΤΔ, στα 965 εκτάρια, στο ΤΚΧ είναι καταγραμμένη ως κρατική δασική γη μόνο έκταση περίπου 4 εκταρίων, ενώ η υπόλοιπη είναι καταγραμμένη ως κρατική γη (χαλίτικη) ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ως ιδιωτική. Σημειώνεται επίσης ότι, στην κρατική δασική γη δεν περιλαμβάνεται ούτε η έκταση 357,2 εκταρίων, που έχει κηρυχθεί σε Εθνικό Δασικό Πάρκο, βάσει Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΣ) ημερομηνίας 6 Ιουνίου του 1985.

Ως εκ τούτου ο Γενικός Ελεγκτής εισηγείται όπως προωθηθεί πρόταση προς το ΥΣ για σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και του Υπουργείου Εσωτερικών ή Διατμηματικής Επιτροπής μεταξύ του ΤΔ και ΤΚΧ, η οποία να καθορίσει χρονοδιαγράμματα , να επιβλέπει και να συντονίζει τις προσπάθειες των λειτουργών των δύο τμημάτων και να υποβάλλει ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου.

Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κάβο Γκρέκο

Εξάλλου στην Έκθεση του ο Γενικός Ελεγκτής εξετάζει τα όσα αφορούν τη δημιουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης στο Κάβο Γκρέκο για το οποίο εισηγείται προς το ΤΔ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων για να αποφευχθεί η απώλεια της κοινοτικής χρηματοδότησης.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Έκθεση, το Τμήμα Δασών προέβη σε διακοπή του συμβολαίου με τον εργολάβο του πιο πάνω έργου και προχώρησε στην ανάθεση του έργου σε νέο εργολάβο, με τη διαδικασία προσφορών, με εκτιμώμενο κόστος ύψους €1.477.000. Όπως σημειώνεται, το έργο συγχρηματοδοτείται από ευρωπαϊκά κονδύλια και για την ολοκλήρωσή του, έχει εξασφαλιστεί παράταση 28 μηνών, που καθορίζει ημερομηνία ολοκλήρωσης την 31.10.2014 και τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήματος πληρωμής την 30.11.2014. Σύμφωνα με την πληροφόρηση στην οποία προέβη ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Τμήματος Δασών, μετά από 3μηνη παράταση που δόθηκε στον εργολάβο το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2015 και  η πληρωμή μπορεί να γίνει μέχρι τις 31.10.2015.

Δασικό Κολέγιο

Σε ό,τι αφορά το Δασικό Κολέγιο στον Πρόδρομο, σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Δασών, το κόστος λειτουργίας του Δασικού Κολεγίου (ΔΚ), για το 2013,  ανήλθε στις €549.460.
Σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Ελεγκτή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 φοιτούσαν στο ΔΚ 25 σπουδαστές, δηλαδή το κόστος ανά φοιτητή ανήλθε σε €21.978,  ποσό που θεωρείται υπερβολικό.  Όπως αναφέρεται με τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους 11 σπουδαστές και ως εκ τούτου με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 παρέμειναν στο Δασικό Κολέγιο 14 σπουδαστές. Υπενθυμίζεται επίσης ότι σύμφωνα με Απόφαση του ΥΣ ημερομηνίας 20.2.2013, έχει ανασταλεί η εισαγωγή νέων σπουδαστών στο ΔΚ και από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, αναμένεται να φοιτούν σε αυτό μόνο πέντε σπουδαστές.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Έκθεση το θέμα της συνέχισης λειτουργίας του ΔΚ απασχολεί τόσο το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος όσο και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αναφέρεται επίσης ότι το ΤΔ υπέβαλε στις 25.6.2014 έκθεση για το μέλλον του ΔΚ, στην οποία καταγράφονται ο τρόπος λειτουργίας, η σημασία και η προσφορά του Κολεγίου, οι συνεπαγόμενες δαπάνες και οι διάφορες επιλογές που προσφέρονται, με τις συνέπειές τους, έκθεση η οποία καταλήγει στην εισήγηση όπως το ΔΚ συνεχίσει τη λειτουργία του, με εκσυγχρονισμό του προγράμματος σπουδών και μείωση των δαπανών μέχρι την ένταξη του εκπαιδευτικού του αντικειμένου στο ΤΕΠΑΚ και συνέχιση της λειτουργίας του ΔΚ ως Εκπαιδευτικό Κέντρο.

Καταληκτικά ο Γενικός Ελεγκτής συστήνει όπως ολοκληρωθεί άμεσα η αξιολόγηση της έκθεσης για το μέλλον του Δασικού Κολεγίου από το Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ώστε να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον του Κολεγίου από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Πηγή ΚΥΠΕΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: