Αναπροσαρμογή του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις

egk

Αριθμ. 117653/6833/28-11-2014 (ΦΕΚ Β΄3302)

Αναπροσαρμογή του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε δάση, δασικές εκτάσεις ή δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289 Α′/29-12-1979), ως ισχύει.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΉΣ

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Α. Την αναπροσαρμογή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 45 του νόμου 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α’), του ύψους καταβολής ανταλλάγματος χρήσης επί επιτρεπτών επεμβάσεων σε εκτάσεις που προστατεύονται με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ως εξής:

(α) σε δημόσια δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 50% της καθοριζόμενης αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4280/1914,

(β) σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 30% της καθοριζόμενης αξίας τους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4280/2014,

(γ) σε δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 40% της καθοριζόμενης αξίας τους σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 32 του Ν. 4280/2014.

Το ανωτέρω αντάλλαγμα χρήσης κατατίθεται στο Πράσινο Ταμείο – Ειδικό Φορέα Δασών είτε στις Δ.Ο.Υ. στον κωδικό ΚΑΕ 83894 και αφορά έσοδα του Πράσινου Ταμείου – Ειδικού Φορέα Δασών είτε στην Τράπεζα της Ελλάδος στο λογαριασμό 26671/8 (ΙΒΑΝ GR 2101000240000000000266718) και διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση εκτάσεων, απαγορευμένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό.

Το αντάλλαγμα χρήσης εντός δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων από όσους ασκούν αυτοπροσώπως το επάγγελμα του κτηνοτρόφου, πτηνοτρόφου κ,λπ. ορίζεται στο 1/4 του ύψους της δαπάνης αναδάσωσης της έκτασης, η οποία θα προκύπτει κατά στρέμμα από το γινόμενο του εκάστοτε συντελεστή Μ επί το σταθερό ποσό των 35 ευρώ (€). Ο προσδιορισμός του συντελεστής Μ όπως αυτός αναφέρεται στην παρ. 5 του άρθρου 16 του Π.Δ. 437/1981 ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κατά το μήνα Ιανουάριο κάθε ημερολογιακού έτους.

Για την αντίστοιχη επέμβαση στα ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 30% της αξίας τους και για επέμβαση στις δημόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 ως ισχύει στο 40% της αξίας τους.

Από την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης απαλλάσσονται το ελληνικό δημόσιο, τα προβλεπόμενα πρόσωπα και φορείς που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

Από την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης εξαιρούνται οι επεμβάσεις που αναφέρονται στην παρ. 10 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

Ειδικότερα:

(α) Για τα έργα που κατατάσσονται στην Α1 ή Α2 και Β κατηγορία σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1958/2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (21 Β’) όπως ισχύει, μετά την έκδοση της ΑΕΠΟ ή την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, εκδίδεται πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα από την Αρμόδια δασική αρχή στην οποία αναφέρονται το ύψος του ανταλλάγματος χρήσης, τα όρια, η θέση και το εμβαδόν της προς αναδάσωση έκτασης καθώς και τα λοιπά στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 6  του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

(β) Για τα έργα που απαλλάσσονται από την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση εκδίδεται έγκριση επέμβασης από το Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία αναφέρονται το ύψος του ανταλλάγματος χρήσης, η θέση, τα όρια και το εμβαδόν της έκτασης προς αναδάσωση έκτασης καθώς και τα λοιπά στοιχεία όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 6 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

Β. Τρόπος καταβολής του ανταλλάγματος χρήσης:

Όταν η έκταση στην οποία θα γίνει η επέμβαση δεν υπερβαίνει τα 25 στρέμματα ή η επέμβαση γίνεται εξ αρχής στο σύνολο της έκτασης το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται εφάπαξ.

Όταν η επέμβαση γίνεται σταδιακά κατά χώρο και χρόνο επί της δασικής έκτασης, περιλαμβανομένων και των συνοδών έργων, το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται σταδιακά, ανάλογα με την έκταση επέμβασης και προηγείται της επέμβασης η οποία συντελείται πάντα σύμφωνα με το σχέδιο εκμετάλλευσης που έχει κατατεθεί από τον υπόχρεο, όπως αυτό προβλέπεται από την ειδική για το σκοπό αυτό νομοθεσία. Στο συντασσόμενο χρονοδιάγραμμα προσδιορίζονται οι επιφάνειες επέμβασης και ο χρόνος έναρξης της επέμβασης, με δυνατότητα τροποποίησης του και της κατά συνέπεια αντιστοίχου διαμορφώσεως του ποσού καταβολής. Η καταβολή του αναλογούντος κάθε φορά ανταλλάγματος χρήσης είναι δεσμευτική για τον υπόχρεο. Στην περίπτωση που από την αρμόδια δασική υπηρεσία που παρακολουθεί την εξέλιξη της επέμβασης διαπιστωθεί η επέκταση της εκμετάλλευσης σε έκταση που δεν έχει καταβληθεί το αντάλλαγμα χρήσης τότε καταβάλλεται από τον υπόχρεο άμεσα και εφάπαξ ολόκληρο το υπολειπόμενο ποσό του ανταλλάγματος χρήσης.

Γ. Η καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης :

(α) Στην περίπτωση της εφάπαξ καταβολής προηγείται της εγκατάστασης του δικαιούχου στην έκταση.

(β)Στην περίπτωση της σταδιακής καταβολής του ανταλλάγματος, έκαστη προβλεπόμενη καταβολή προηγείται του οικείου σταδίου επέμβασης στην έκταση.

Σε περίπτωση παραιτήσεως ή μη ολοκλήρωσης της επέμβασης από τον υπόχρεο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ο υπόχρεος καταβάλλει εφάπαξ το σύνολο του υπολοίπου ποσού ανταλλάγματος χρήσης.

Άρθρο 2

Α. Ο δικαιούχος της επέμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει, υποχρεούται στην αναδάσωση ή δάσωση έκτασης ίσου εμβαδού με εκείνης στην οποία εγκρίθηκε η επέμβαση. Η έκταση αυτή πρέπει να βρίσκεται στην ίδια περιοχή ή σε όμορη αυτής, ελλείψει δε έκτασης εντός της ιδίας διοικητικής ενότητας ή όμορης αυτής, σε άλλη που θα υποδειχθεί σε επίπεδο Δ/νσης Δασών της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας.

Στην περίπτωση που η αρμόδια δασική αρχή διαπιστώσει τη μη πραγματοποίηση της αναδάσωσης ή μη πραγματοποίηση αυτής προσηκόντως, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη, από τον υπόχρεο, καταλογίζεται σε βάρος του υπόχρεου ποσό τριπλάσιο του προβλεπομένου από τη σχετική μελέτη αναδάσωσης, το οποίο κατατίθεται σε ειδικό κωδικό του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου, όπως αυτό αναφέρθηκε στο άρθρο 1 της παρούσης. Το ως άνω ποσό διατίθεται αποκλειστικά για την αναδάσωση ή δάσωση εκτάσεων, κατά προτεραιότητα δε για την αναδάσωση ή δάσωση έκτασης σε αντικατάσταση εκείνης της οποίας ενεκρίθη η μεταβολή του προορισμού, απαγορευομένης απολύτως της διάθεσής του για άλλο σκοπό.

Υπόχρεοι να προβούν σε αναδάσωση ή δάσωση είναι οι δικαιούχοι εκτάσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί αρμοδίως αποφάσεις έγκρισης επέμβασης ή πράξεις πληροφοριακού χαρακτήρα της παρ. 6 του άρθρου 45 Ν. 998/1979 ως ισχύει, επί δασών, δασικών εκτάσεων ή δημοσίων εκτάσεων των περιπτώσεων α’ και β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979 ως ισχύει, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α’).

Από την υποχρέωση αναδάσωσης ή δάσωσης εξαιρούνται τα πρόχειρα κτηνοτροφικά καταλύματα του άρθρου 47Α, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 2 και στο άρθρο 2 παρ. 1α του Ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α’) καθώς και οι επεμβάσεις που ορίζονται στις παρ. 10 και 11 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως ισχύει.

Η αναδάσωση ή δάσωση των ανωτέρω εκτάσεων αποτελεί δασοτεχνικό έργο της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 998/1979 και για την υλοποίησή του εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Δημοσίων Έργων (Κ.Δ.Ε.) 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α’) και οι ειδικότερες διατάξεις του Π.Δ. 437/1981 (ΦΕΚ 120 Α’) «Περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων» και του Π.Δ. 146/1988 (ΦΕΚ 65 Α’) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας».

Η αναδάσωση ή δάσωση εκτελείται και χρηματοδοτείται από τον δικαιούχο της επέμβασης, βάση σχετικής μελέτης, η οποία εκπονείται με δαπάνες του ιδίου και συντάσσεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 53418/3576/εγκ. 162/14-10-69 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας. Οι εργασίες αναδάσωσης αρχίζουν στην πρώτη φυτευτική περίοδο μετά την έναρξη του έργου και σε περίπτωση που η επέμβαση γίνεται σταδιακά κατά χώρο και χρόνο η υλοποίηση της αναδάσωσης δύναται να γίνει σταδιακά κατ’ αναλογία των επεμβάσεων.

Β. Για την υλοποίηση της υποχρεωτικής αναδάσωσης εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

1.    Υποβάλλεται μελέτη αναδάσωσης από το δικαιούχο της έκτασης μετά την πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα ή την έγκριση επέμβασης η οποία μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής (ήτοι Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών χωρίς Δασαρχείο), θεωρείται και εγκρίνεται αρμοδίως.

Στην ανωτέρω απόφαση έγκρισης της μελέτης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 178 Ν. 3669/2008, καθορίζονται επίσης οι όροι με τους οποίους θα εκτελεσθεί το έργο καθώς και οι τρόποι επίβλεψης και παραλαβής του από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και ο χρόνος εκτέλεσής του.

2.    Σε περίπτωση μη τήρησης του χρονοδιαγράμματος για λόγους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου ή του υπόχρεου μπορεί να χορηγηθεί παράταση των προθεσμιών για την περάτωση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 Ν. 3669/2008 μετά από σχετική έγκριση.

3.    Η παραλαβή του έργου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 και 75 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α’) όπως ισχύει και η συντήρηση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ιδίου νόμου.

4.    Το έργο της αναδάσωσης συντηρείται από τον ανάδοχο του έργου ή τον υπόχρεο αυτής μέχρι την οριστική παραλαβή του. Σε περίπτωση που υπάρξουν αποτυχίες στις φυτεύσεις ή διαπιστωθούν απώλειες των φυτών λόγω ξήρανση τους, ο υπόχρεος ή ο ανάδοχος του έργου προβαίνει στην αντικατάστασή τους και τη συντήρησή τους.

5.    Μετά την παραλαβή του έργου από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις πιστοποιείται η ολοκλήρωση των εργασιών δάσωσης ή αναδάσωσης από την αρμόδια δασική αρχή (Δασαρχείο ή Δ/νση Δασών χωρίς Δασαρχεία) με διαπιστωτική πράξη, υπόδειγμα της οποίας ακολουθεί και αποτελεί ενιαίο κείμενο με την παρούσα.

Άρθρο 3

Για τις επεμβάσεις που έχουν εκδοθεί οι ΑΕΠΟ ή πράξεις υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) ή η έγκριση επέμβασης πριν την έναρξη ισχύος του Ν. 4280/2014 εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες διατάξεις.

Στις περιπτώσεις εκείνες που ο δικαιούχος της επέμβασης έχει υποβάλλει στην αρμόδια δασική υπηρεσία πλήρη φάκελο ΜΠΕ πριν από την έναρξη ισχύος του 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’) προκειμένου να εκδοθεί ΑΕΠΟ και δεν έχει ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 4014/2011 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4014/2011, ολοκληρώνεται η εξέταση του φακέλου της ΜΠΕ από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις και ακολουθεί η έκδοση της έγκρισης επέμβασης σύμφωνα με τη προβλεπόμενη διαδικασία στις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 998/1979 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 36 του Ν. 4280/2014.

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία της δημοσίευσης και κάθε προηγούμενη που ρύθμιζε διαφορετικά το υπόψη θέμα παύει να ισχύει.

Σχετιά αρχεία:

 ΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Δασική Υπηρεσία, Κτηνοτροφία - Βοσκότοποι, Νομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: