Αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης «μετακίνησης» του Διευθυντή Δασών Κορινθίας

logo dasarxeio

Πριν λίγους μήνες, με την αριθμ. 114592/11010/05-09-2014 (ΑΔΑ: ΩΩΟΘΟΡ1Φ-1ΝΛ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, οι προϊστάμενοι της  Διεύθυνσης Δασών Κορινθίας, του Δασαρχείου Κορινθίας και του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου, μετατέθηκαν υπό το πρόσχημα της «αμοιβαίας μετακίνησης»  κατά τις διατάξεις του «Υπαλληλικού Κώδικα».

Για τις μετακινήσεις αυτές υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες και ενστάσεις από όλους τους σχετικούς επαγγελματικούς συνδικαλιστικούς  φορείς και όχι μόνο.

Ο Διευθυντής Δασών Κορινθίας, κ. Παναγιώτης Καλλίρης, θεωρώντας την απόφαση αυτή, που εκδόθηκε χωρίς γνωμοδότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου, παράνομη, άδικη, καταχρηστική και προσβλητική για την προσωπικότητα και αξιοπρέπεια του, κατέθεσε ενώπιων του αρμοδίου Διοικητικού Εφετείου Πατρών «Αίτηση Ακύρωσης», «Αίτηση Αναστολής» και «Αίτηση έκδοσης Προσωρινής Δ/γης» αναστολής της εκτέλεσης της απόφασης.

Το Διοικητικό Εφετείο Πατρών με την αριθμ. 106/2014 απόφαση του, έκρινε δεκτή την από 17-9-2014 αίτηση αναστολής του κ. Καλλίρη και διέταξε την αναστολή της εκτέλεσης της 114592/11010/05-09-2014 απόφασης (προσβαλλόμενη) του Γενικού Γραμματέα της Α.Δ. Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κατά το μέρος που αφορά τον αιτούντα, μέχρι την εκδίκαση και έκδοση οριστικής απόφασης επί της  αιτήσεως ακυρώσεως.

Επειδή η απόφαση του ΔΕΦΠΑΤΡ είναι πολύ σημαντική και για την Διοίκηση αλλά κυρίως για όλους τους υπαλλήλους της δασικής υπηρεσίας που βρέθηκαν, βρίσκονται ή θα βρεθούν ενδεχομένως το επόμενο διάστημα στην ίδια θέση, υπό το πρόσχημα των «μεταβατικών τοποθετήσεων προϊσταμένων», την παραθέτουμε σαν συνημμένο αρχείο.

Για την δεσμευτικότητα των αποφάσεων αυτών και για την Διοίκηση και για τους διοικούμενους, υπενθυμίζουμε τις διατάξεις του άρθρου 50 του ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το  Συμβούλιο της Επικρατείας».

Π.Δ. 18/1989 (ΦΕΚ Α′ 8)

«Άρθρο 50

Συνέπειες απόφασης

 1.  Η απόφαση που δέχεται την αίτηση ακυρώσεως απαγγέλει την ακύρωση  της προσβαλλόμενης πράξης και συνεπάγεται νόμιμη κατάργησή της  έναντι  όλων, είτε πρόκειται για κανονιστική είτε πρόκειται για ατομική πράξη.

 2.   Η  απόρριψη  της  αίτησης  δεν αποκλείει την άσκηση του ενδίκου  αυτού μέσου κατά της ίδιας πράξης από άλλον που έχει το δικαίωμα αυτό.

 3. Στις περιπτώσεις παραλείψεων όταν το Συμβούλιο δέχεται την αίτηση  παραπέμπει  την  υπόθεση  στην  αρμόδια  αρχή  για  να  εκτελέσει  την  οφειλόμενη ενέργεια.

 «3α. Το δικαστήριο, αν άγεται σε ακύρωση της διοικητικής πράξης που προσβλήθηκε με αίτηση ακυρώσεως λόγω πλημμέλειας που μπορεί να καλυφθεί εκ των υστέρων και εφόσον κρίνει, ενόψει της φύσης της πλημμέλειας, και της επίδρασής της στο περιεχόμενο της προσβαλλόμενης πράξης, ότι η ακύρωση της πράξης δεν είναι αναγκαία για την αποκατάσταση της νομιμότητας και για τη διασφάλιση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, καθώς και σε περίπτωση παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας του αιτούντος, μπορεί, κατ’ εκτίμηση και των εννόμων συμφερόντων των διαδίκων, να εκδώσει προδικαστική απόφαση, η οποία κοινοποιείται σε όλους τους διαδίκους, και να ζητήσει από την αρμόδια υπηρεσία είτε να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια ώστε να αρθεί η πλημμέλεια είτε να εκπληρώσει την οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια τάσσοντας προς τούτο αποκλειστική εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα μήνα ούτε μεγαλύτερη από τρεις μήνες. Κανένα στοιχείο δεν λαμβάνεται υπόψη αν προσκομισθεί μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας και εντός δεκαπενθημέρου, οι λοιποί διάδικοι δύνανται να καταθέσουν υπόμνημα με τους ισχυρισμούς τους επί των ενεργειών της Διοίκησης και των στοιχείων που αυτή προσκόμισε.

 Σε περίπτωση εφαρμογής των οριζόμενων στα προηγούμενα εδάφια, η δημοσίευση της προδικαστικής απόφασης συνεπάγεται την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, κατά το μέρος που δεν έχει εκτελεστεί έως τη δημοσίευση της οριστικής απόφασης.

 3β. Σε περίπτωση αιτήσεως ακυρώσεως που στρέφεται κατά διοικητικής πράξεως, το δικαστήριο, σταθμίζοντας τις πραγματικές καταστάσεις που έχουν δημι- ουργηθεί κατά το χρόνο εφαρμογής της, ιδίως δε υπέρ των καλόπιστων διοικουμένων, καθώς και το δημόσιο συμφέρον, μπορεί να ορίσει ότι τα αποτελέσματα της ακυρώσεως ανατρέχουν σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο του χρόνου έναρξης της ισχύος της και σε κάθε περίπτωση προγενέστερο του χρόνου δημοσίευσης της απόφασης.

 3γ. Η διαπίστωση παρανομίας της κανονιστικής πράξης κατά τον παρεμπίπτοντα έλεγχό της, για λόγους αναγόμενους στην αρμοδιότητα του εκδόντος την απόφαση οργάνου και σε παράβαση ουσιώδους τύπου είναι δυνατόν να μην οδηγήσει σε ακύρωση ατομικής πράξης, εφόσον, κατά την κρίση του δικαστηρίου, έχει παρέλθει μακρό, ανάλογα με τις περιστάσεις, χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της κανονιστικής πράξης που ελέγχεται παρεμπιπτόντως και οι συνέπειες της παρανομίας της σε βάρος της ατομικής πράξης μπορεί να κλονίσουν την ασφάλεια του δικαίου.

 3δ. Η εφαρμογή των παραγράφων 3α, 3β, και 3γ δεν θίγει τις αποζημιωτικές αξιώσεις.»

 *** Οι παράγραφοι 3α,3β,3γ και 3δ προστέθηκαν με το άρθρο 22 Ν.4274/2014,    ΦΕΚ Α 147/14.7.2014.

  4.  Οι  διοικητικές  αρχές,  σε εκτέλεση της υποχρέωσής τους κατά το  άρθρο 95 παρ.  5 του Συντάγματος, πρέπει να συμμορφώνονται ανάλογα  με  κάθε  περίπτωση,  με  θετική ενέργεια προς το περιεχόμενο της απόφασης  του Συμβουλίου, ή να απέχουν από κάθε ενέργεια που είναι αντίθετη προς  όσα κρίθηκαν από αυτό.  Ο παραβάτης, εκτός από τη δίωξη κατά το  άρθρο  259 του Ποινικού Κώδικα, υπέχει και προσωπική ευθύνη για αποζημίωση.

 5.   Οι αποφάσεις της Ολομελείας, ακυρωτικές και απορριπτικές, καθώς  και των Τμημάτων, αποτελούν μεταξύ των διαδίκων δεδικασμένο που ισχύει  και σε κάθε υπόθεση ή διαφορά ενώπιον δικαστικής ή άλλης  αρχής,  κατά  την  οποία  προέχει  το  διοικητικής  φύσεως ζήτημα που κρίθηκε από το  Συμβούλιο.»ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , , , ,

1 reply

  1. Μπραβο Παναγιωτη!

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: