Οδηγίες για την εφαρµογή της παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4280/2014

egk

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ

Αθήνα 18/12/2014
Αριθ. Πρωτ.:οικ. 118777/7350

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4280/2014»

Σύμφωνα με την παρ. 6 αρθ. 43 Ν. 4280/2014 « Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3208/2003 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Δημόσια και ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις που παραχωρήθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, όπως αυτές κατά καιρούς ίσχυσαν και κωδικοποιήθηκαν με τα άρθρα 14 έως και 27 του Δασικού Κώδικα, εφόσον αξιοποιήθηκαν κατά τους όρους της παραχώρησης ή της εκχέρσωσης, εκδόθηκαν οριστικά παραχωρητήρια και ουδέποτε μετέβαλαν τη χρήση για την οποία παραχωρήθηκαν δεν υπάγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και μπορούν να διαθέτουν για χρήση, συναφή προς το σκοπό της παραχώρησης.»».

Κατά την διαδικασία έκδοσης πράξης χαρακτηρισμού αρθ. 14 ν. 998/79 στις περιπτώσεις που εξετάζονται εκτάσεις που παραχωρήθηκαν ή εκχερσώθηκαν για γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση σύμφωνα με τις διατάξεις τις δασικής νομοθεσίας, όπως περιλαμβάνονταν στο Ν.Δ. 86/69, έχει εφαρμογή η ανωτέρω διάταξη και στο σώμα της πράξης θα αναφέρεται ότι «οι εκτάσεις δεν υπάγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και μπορούν να διαθέτουν για χρήση, συναφή προς το σκοπό της παραχώρησης».

Σύμφωνα με τους ορισμούς που περιλαμβάνονται στην αγροτική νομοθεσία (ν. 2520/97, ν. 3874/10), η γεωργική και δενδροκομική καλλιέργεια συνιστούν αγροτική δραστηριότητα που αποσκοπεί στην παραγωγή των προϊόντων του εδάφους καθώς και προϊόντων που προέρχονται από το πρώτο στάδιο επεξεργασίας ή μεταποίησης αυτών. Στις δραστηριότητες της αγροτικής εκμετάλλευσης περιλαμβάνονται εκτός από την παραγωγή των προϊόντων και η αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και λιανικής πώλησης των προϊόντων που παράγει η ίδια η αγροτική εκμετάλλευση.

Κατόπιν τούτου και λαμβάνοντας υπόψη ότι συναφής είναι ο σχετικός ή/και ο παρόμοιος, συναφείς προς τη γεωργική ή δενδροκομική εκμετάλλευση είναι οι δραστηριότητες που περιγράφονται ανωτέρω.

Σε ότι αφορά στον Αγροτουρισμό, η οποία είναι ειδική μορφή τουρισμού υπαίθρου και συνίσταται σε σύνολο δραστηριοτήτων που συνδέονται με την αγροτική παραγωγή και το πολιτιστικό περιβάλλον των αγροτικών περιοχών, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και τοπική γαστρονομία, καθώς και την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και εστίασης σε χώρους ενοποιημένους ή μη με αγροτικές εγκαταστάσεις, δε θεωρούμε πως βρίσκεται σε συνάφεια με τη γεωργική και δενδροκομική καλλιέργεια και κατά συνέπεια δεν αποτελεί επιτρεπτή χρήση στα πλαίσια εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 17 ν. 3208/2003 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 43 ν. 4280/2014.

Παρακαλούμε την παρούσα να κοινοποιήσετε στις δασικές υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησής σας για εφαρμογή.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Δημόπουλος Κων/νος
Δασολόγος


Σχετικά αρχεία:

  • Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159) Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: