Περί της διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων αναδάσωσης

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αθήνα: 13 – 11 – 2014
Αρ. Πρωτ.: 117080/6353

ΘΕΜΑ: Περί της διαδικασίας άρσης ή ανάκλησης αποφάσεων αναδάσωσης
ΣΧΕΤ: 80488/22-9-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης

Αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο και κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του νόμου 998/1979, όπως προστέθηκε με το άρθρο 36 του νόμου 3698/2008 και αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159 Α) ορίζεται ότι: Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εκδοθείσα αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήσεως οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μετά από εισήγηση θετική ή αρνητική του αρμοδίου Δασάρχη ή Δ/ντή Δασών (άνευ Δασαρχείου), ανακαλείται ή τροποποιείται απόφαση κήρυξης εκτάσεως ως αναδασωτέας για οποιαδήποτε πραγματική ή νομική αιτία. Η απόφαση ανάκλησης ή τροποποίησης, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ανωτέρω εισήγηση παρέχεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών, η οποία αρχίζει από την υποβολή του σχετικού αιτήματος στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Υποθέσεις αιτημάτων ανάκλησης ή τροποποίησης αποφάσεων κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων για οποιαδήποτε νομική ή πραγματική αιτία, οι οποίες είτε εκκρεμούν ενώπιον των Α/βάθμιων Επιτροπών δεδομένης της παύσης λειτουργίας τους, είτε συζητήθηκαν από τις Α/βάθμιες Επιτροπές κατά το χρόνο λειτουργίας τους και δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση, οι φάκελοι τους αποστέλλονται στα Δασαρχεία ή Δ/νσεις Δασών (άνευ Δασαρχείων), και ολοκληρώνονται κατόπιν εισηγήσεως (θετικής ή αρνητικής) του Δασάρχη ή Δ/ντή Δασών (άνευ Δασαρχείου) και εκδόσεως αποφάσεως εκ του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ως ορίζει η παράγραφος 5 του άρθρου 52 του νόμου 4280/2014.

Τέλος, παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενημέρωση και εφαρμογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

Σχετικό αρχείο:ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: ,

1 reply

  1. Ποια ειναι δαιφορα μεταξυ αρσης και ανακλησης για αποφαση αναδασωσης

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: