Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

fekΔημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β′ 3557) η αριθμ. 117394/2932/12-12-2014 κοινή απόφαση Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που αφορά τον καθορισμό των προδιαγραφών και του περιεχομένου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 60 Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α΄), σε συνδυασμό και με την παρ. 4 του άρθρου 103 του Ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ, οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης στοχεύουν στην υλοποίηση μιας αναγνωριστικής μελέτης του βοσκότοπου με έμφαση στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως κριτήριο ενδεχόμενων διορθωτικών παρεμβάσεων που πρέπει να εφαρμοστούν, με σκοπό την αειφορική κάρπωση του προς όφελος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας αφενός και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αφετέρου, όπως αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.δ. 86/1969.

Στόχος των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης είναι η απογραφή της φυσιογνωμίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού δυναμικού των βοσκότοπων σε πανελλαδική εμβέλεια με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου να γίνει καταγραφή της επιφάνειας τους, ο κατ’ εκτίμηση υπολογισμός της βοσκοϊκανότητάς τους και η αποτύπωση της λιβαδικής κατάστασης, ώστε να γίνεται ορθολογική και βασισμένη σε επιστημονικά κριτήρια διαχείριση.

Σχετικά αρχεία: 

  • ΚΥΑ 117394/2932/12-12-2014 (ΦΕΚ Β′ 3557) Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Προσωρινών Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 60 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118Α’).
  • Η αριθμ. 790/04-07-2014 (ΑΔΑ: ΩΡΘΩ0-02Κ) απόφαση Ειδικού Γραμματέα Δασών «Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής για τη σύνταξη ΚΥΑ που θα αφορά στον καθορισμό των προδιαγραφών και το περιεχόμενο των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης».ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: