Τα ξαναβρίσκουν αγροτική παραγωγή, έρευνα

agro

«Στην Ελλάδα υπάρχει γνώση, ταλέντο και εµπειρία, αλλά λείπει εκείνος ο µηχανισµός που θα µεταφέρει αυτή την εµπειρία και τις γνώσεις στους παραγωγούς. Αυτή την έλλειψη έρχεται να καλύψει η νέα ΚΑΠ µε πρωτοβουλίες όπως τα προγράµµατα ΑγροΕΤΑΚ», σύµφωνα µε τον Τάσο Χανιώτη, ∆ιευθυντή Οικ. Ανάλυσης, Προοπτικών & Αξιολογήσεων της Γεν. ∆ιεύθ. Γεωργίας και Ανάπτυξης στην Ε.Ε.

agroetak2Η παρουσίαση των ΑγροΕΤΑΚ (Ερευνητικών και Τεχνολογικών Αναπτυξιακών έργων Καινοτοµίας) που στοχεύουν στην εφαρµογή της επιστηµονικής έρευνας στην αγροτική παραγωγική διαδικασία και θα χρηµατοδοτηθούν µε 9 εκατ. ευρώ, πραγµατοποιήθηκε στο µουσείο της Ακρόπολης, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Βαγγέλη Αποστόλου, και του υφυπουργού, Παναγιώτη Σγουρίδη, καθώς και στελεχών του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα και άλλων φορέων.

«Ο τρόπος να ξαναβάλουµε τη γεωργία στο κάδρο της οικονοµίας είναι να αξιοποιήσουµε τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της χώρας µας και να συνδέσουµε την καινοτοµική έρευνα µε την πραγµατική αγροτική παραγωγή», επεσήµανε ο εµπνευστής του έργου, καθηγητής του ΑΠΘ και τέως υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, Θανάσης Τσαυτάρης, κατά την εισήγησή του στην ηµερίδα ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι η προσπάθεια για τη σύνδεση έρευνας και αγρο-διατροφικής αλυσίδας δεν εξαντλείται εδώ αλλά θα συνεχιστεί µε επένδυση στις υποδοµές και στους εξοπλισµούς των δηµοσίων φορέων µε στόχο την υπηρέτηση των αγροτών. Από την πλευρά του ο αναπληρωτής υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου υπογράµµισε ότι «Είναι µεγάλη πρόκληση και  ευκαιρία για την πολιτική ηγεσία της χώρας η δηµιουργία υπηρεσιών που θα φτάσουν στη βάση της αγροτικής παραγωγής, θα συνδέσουν την επιστήµη µε την αγροτική επιχειρηµατικότητα και θα επιτύχουν τελικά την ανάδειξη των µοναδικών ελληνικών αγροτικών προϊόντων στις παγκόσµιες αγορές».

Μελέτες εφ’ όλης της ύλης
Οι εφαρµογές των ΑγροΕΤΑΚ θα προκύψουν από τις µεταδιδακτορικές έρευνες 162 νέων επιστηµόνων και επιδιώκουν να παρέµβουν σε διάφορα κοµµάτια της παραγωγικής διαδικασίας, πραγµατοποιώντας στοχευµένη επιµόρφωση των αγροτών, συνεταιρισµών, στελεχών επιχειρήσεων αλλά και φορέων δηµόσιας διοίκησης που σχετίζονται µε την αγροτική παραγωγή. Μάλιστα, µετά το πέρας της ερευνητική διαδικασίας, κάθε ένας από τους 162 µεταδιδάκτορες θα αναλάβει την πρακτική αναµετάδοση της γνώσης σε 30 αγρότες, µε δράσεις απευθείας «στο χωράφι».
Οι επιστηµονικές αυτές µελέτες  θα αφορούν µε ποσοστά 49% στη φυτική και 16% στη ζωϊκή παραγωγή, 7% στην αλιεία, 4% στη τεχνολογία αγροτικών προϊόντων, 12%  στη διαχείριση των εδαφουδατικών πόρων, 10%  στη δασική έρευνα και 2% στην αγροτική οικονοµία.

Στη γη στρέφεται η Ευρώπη
Για  τη στροφή  που κάνει η νέα ΚΑΠ στη γη και στην αξιοποίησή της, έκανε επίσης λόγο στο πλαίσιο της εισήγησής του ο κ. Τάσος Χανιώτης, ο οποίος σηµείωσε χαρακτηριστικά ότι «∆εν υπάρχει κανένας τοµέας στο ευρωπαϊκό προϋπολογισµό του οποίου τα κονδύλια να αυξήθηκαν, σε αντίθεση µε την αγροτική έρευνα της οποίας η χρηµατοδότηση  διπλασιάστηκε και αυτό τονίζει ότι  η Ευρώπη έχει επιλέξει να στηρίξει τη παραγωγή και την εξαγωγή προϊόντων που προσθέτουν αξία, ακριβώς γιατί ενσωµατώνουν νέα γνώση και καινοτοµία». Αξιοσηµείωτη ήταν και η δήλωσή του ότι «Το δυναµικό που έχω δει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική γεωργια δεν το έχω δει 25 χρόνια στην καριέρα µου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή». Ο ίδιος, δεν παρέλειψε ωστόσο να σηµειώσει ότι «Η Ελλάδα χρειάζεται να καθαρίσει τη σαβούρα και να βρει τρόπους να κρατήσει στη χώρα τους πολλούς νέους, υψηλού µορφωτικού επιπέδου που παράγει και που χρειάζεται για να στηρίξει το ενάρετο τρίγωνο της έρευνας, της καινοτοµίας και των εφαρµογών».

Η καινοτοµία προσθέτει αξία
Αν κάτι δείχνει το γεγονός ότι, η Ευρώπη από ελλειµατική µετατράπηκε σε πλεονασµατική στο γεωργικό εµπόριο, την ίδια ώρα που συνεχίζει να είναι ο µεγαλύτερος εισαγωγέας τροφίµων, είναι ακριβώς ότι στράφηκε στη παραγωγή και εξαγωγή αγροτικών προϊόντων που προσθέτουν αξία επειδή ενσωµατώνεται σε αυτά η νέα γνώση και η καινοτοµία. Αυτό τόνισε µεταξύ άλλων ο Τάσος Χανιώτης, στην εισήγησή του για την καινοτοµία στον ευρύτερο διατροφικό τοµέα. Ο ίδιος υπογράµµισε ότι «∆υνητικά, αυτό είναι το πλεονέκτηµα που θα πρέπει να εκµεταλλευτεί και η ελληνική γεωργία» και συµπλήρωσε ότι «Το πρόβληµα της ευρωπαϊκής και ειδικά της ελληνικής οικονοµίας, είναι το πώς θα χρησιµοποιήσει το συγκριτικό πλεονέκτηµα που είναι η υπεροχή της σε θέµατα γνώσης και εφαρµογής στη γνώση, για να προσθέσει αξία σε αυτό που παράγει και εξάγει. Ανέφερε τέλος, ότι ήδη στην Ελλάδα υπάρχει πληθώρα ενθαρρυντικών παραδειγµάτων που επιτυχηµένα έχουν συνδέσει την εξωστρέφεια και την εφαρµογή πρωτοπώρων τεχνολογιών µε την παραγωγική διαδικασία και υποστήριξε ότι από αυτά θα πρέπει να παραδειγµατιστεί ο  αγροτικός χώρος.

Μόνο με εκπαίδευση βλέπεις προκοπή
Σαν λύση ανάγκης και σαν δεύτερη επιλογή συνεχίζουν να βλέπουν την εκπαίδευση σήµερα οι νέοι, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα πρόσφατων ερευνών, στα οποία αναφέρθηκε ο ∆ρ. Κων/νος Ηλιόπουλος στην παρουσίαση των ΑγροΕΤΑΚ, την ίδια ώρα που οι κύριοι τοµείς που έχουν καταφέρει, εν µέσω οικονοµικής κρίσης, να διατηρήσουν ή και να αυξήσουν την απασχόλησή τους σε παγκόσµιο επίπεδο, είναι ο αγροτικός τοµέας και η µεταποίηση τροφίµων. Ωστόσο, όπως επεσήµανε ο ίδιος, η εξέλιξη της γεωργίας απαιτεί κατάλληλο επίπεδο τεχνικής και οικονοµικής κατάρτισης και αυξηµένη ικανότητα πρόσβασης στη γνώση και την ανταλλαγή πληροφοριών.

Στον αγροτικό χώρο, οι περισσότεροι που δραστηριοποιούνται διαπιστώνουν έλλειµα πληροφόρησης, κατάρτισης και υποστήριξης καθώς απουσιάζει ο συνδετικός κρίκος µεταξύ παραγωγής γνώσης και του απασχολούµενου αγροτικού χώρου. Μάλιστα η χώρα µας χαρακτηρίζεται από το υψηλότερο ποσοστό της Ευρώπης (28,4%) όσον αφορά το ποσοστό των νέων που βρίσκονται ταυτόχρονα άνεργοι αλλά και χωρίς καµία κατάρτιση.

Στο πλαίσιο αυτό και δεδοµένου ότι σκοπός της χώρας και της Ε.Ε. είναι η γεωργία να αποτελέσει πεδίο επαγγελµατικής δράσης όλο και περισσότερων νέων, ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα κατέχει επαρκή εξειδίκευση και εµπειρία, εκτεταµµένο δίκτυο υποδοµών και το συγκριτικό πλεονέκτηµα να παράσχει πρακτική άσκηση και βιωµατική µάθηση σε πραγµατικό χρόνο και µε αποτελέσµατα των οποίων την εξέλιξη µπορούν άµεσα να παρακολουθούν. Μάλιστα, για το ΠΑΑ 2014-2020, προβλέπονται 80 εκατ. ευρώ για την αγροτική εκπαίδευση µέσω του ΕΛΓΟ, που δίνουν τη ευκαιρία να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στον αγροτικό χώρο, να γίνει αποδοτικότερη η χρησιµοποίηση των πόρων και να παραµείνει ο αγροτικός πληθυσµός στην ύπαιθρο.

Αδυναμία  διοχέτευσης της γνώσης στην παραγωγή
«Μαγική, µε ικανότητες να εξαφανίζει ολόκληρα κοµµάτια έρευνας και καινοτοµίας» χαρακτήρισε την µέχρι σήµερα επιστηµονική αγροτική έρευνα στην Ελλάδα ο ∆ρ. Κων/νος Ηλιόπουλος, αναπληρωτής ερευνητής του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, στην εισήγησή του για την παρουσίαση των ΑγροΕΤΑΚ, καθώς όπως επεσήµανε υπάρχει ακόµα τεράστια έλλειψη στη χώρα στην αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσµάτων και στη συµβολή τους στη πραγµατική αγροτική παραγωγή, εκφράζοντας παράλληλα την ικανοποίησή του ότι τα συγκεκριµένα 162 ερευνητικά προγράµµατα ΑγροΕΤΑΚ ανοίγουν το δρόµο για την αποκατάσταση αυτής της ανισορροπίας.

«Είµαστε σε δραµατικά καλύτερο σηµείο από άποψη επιστηµονικών εφοδίων συγκριτικά µε την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά αδυνατούµε να διοχετεύσουµε αυτή τη γνώση στον πρωτογενή τοµέα παραγωγής. ‘Ετσι τελικά, είµαστε πολύ πιο πίσω από τις δυνατότητές µας και τους εταίρους µας στο να ξεκινήσουµε όντως µία ανταγωνιστική επιχείρηση ή σύµπραξη µε χαρακτηριστικά εξωστρέφειας και καινοτοµίας», σηµείωσε χαρακτηριστικά ο κ.Ηλιόπουλος.

Παράληλα, επεσήµανε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 40 διαφορετικά µοντέλα αγροτικών συνεταιρισµών τα οποία έχουν διαµορφωθεί στην Ευρώπη εδώ και 20 χρόνια και στη χώρα µας παραµένουν άγνωστα καθώς λείπουν άνθρωποι που να ξέρουν ποιο από αυτά τα µοντέλα πρέπει να επιλεχθεί κατά περίπτωση και πώς αυτό θα επιτευχθεί ενώ επικρατεί αρνητική νοοτροπία γενικότερα, απέναντι στην επιχειρηµατικότητα και τις συµπράξεις. Όπως υπογράµµισε, «∆εν ξέρουµε µε ποια κριτήρια να επιλέξουµε ένα συλλογικό σχήµα και δεν γνωρίζουµε πώς να µεταφέρουµε µία καινοτόµο ιδέα από το εργαστήριο στην παραγωγή. Αυτή τη γνώση θα µας την εξασφαλίσει η εφαρµοσµένη έρευνα».

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι ήδη η Ε.Ε. έχει αναθέσει σε πανεπιστήµια και ινστιτούτα της χώρας µας να αλλάξουν το σύστηµα συλλογής στοιχείων για τη λειτουργία των εκµεταλλεύσεων, ενδεικτικό ότι προωθεί τις οργανωτικές καινοτοµίες  επί της συλλογικής επιχειρηµατικότητας.

Πηγή: agronews.grΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: