Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τμήμα Δασολογίας του Δ.Π.Θ.

duth

Με απόφαση του Πρύτανη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ), Αθανάσιου Καραμπίνη, εγκρίθηκε η λειτουργία από το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνολογίες και Συστήματα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος», του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. σε συνδιοργανωση με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.

Το Π.Μ.Σ. έχει σαν βασικό στόχο να προάγει τη γνώση και την υψηλού κύρους επιστημονική κατάρτιση σε σύγχρονα και καινοτόμα επιστημονικά πεδία, που προτείνουν και υιοθετούν σύγχρονες αντιλήψεις και μεθόδους διαχείρισης φυσικών πόρων. Πιο συγκεκριμένα στοχεύει στη διεύρυνση αλλά και στην εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων στον τομέα των Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων και της Υπολογιστικής Νοημοσύνης, στον τομέα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και της τηλεπισκόπησης, καθώς και στις πλέον σύγχρονες προσεγγίσεις βιώσιμης−πράσινης ανάπτυξης και βέλτιστης διαχείρισης πόρων.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι των Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχονται σε 90. Για την απονομή του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δυο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α ́ με 30 ΠΜ και Β ́ εξάμηνο με 30 ΠΜ), και στο Γ ́ εξάμηνο κάθε φοιτητής εκπονεί διπλωματική εργασία (30 ΠΜ). Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος θα είναι η ελληνική γλώσσα.

PMS

Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2022−23, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/τ.Α ́), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 .
.
.
.
.
.
.ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: