Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου»

MSc mgreen

Το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2015- 2016 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» (“Planning and Managing Urban Greenspaces”). Ο 1ος κύκλος του προγράμματος θα αρχίσει τον Οκτώβριο 2015 και θα εισαχθούν τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Στόχοι του προγράμματος

Το ΠΜΣ με τίτλο «Σχεδιασμός και Διαχείριση Αστικού Πρασίνου» έχει ως κύριο στόχο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στη Διαχείριση του Αστικού Πρασίνου. Ειδικότερα, οι στόχοι του Προγράμματος είναι οι εξής:
• Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών
• Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις της Επιστήμης του Αστικού Περιβάλλοντος
• Συνθετική προσέγγιση θεωρίας, μεθοδολογίας και πολιτικών για την ορθολογική Προστασία και Διαχείριση του Αστικού Περιβάλλοντος
• Κατάρτιση επιστημόνων με τις απαραίτητες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία σε δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, φορείς διαχείρισης πρασίνου, πάρκων και προστατευόμενων περιοχών, στον ιδιωτικό τομέα (μελετητές, εργολήπτες) και τέλος στον ακαδημαϊκό τομέα
• Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου

Μεταπτυχιακοί τίτλοι

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) (επιπέδου «Μάστερ») στο Σχεδιασμό και Διαχείριση του Αστικού Πρασίνου – Master’s Degree in Planning and Managing Urban Greenspaces (ΦΕΚ 337/τΒ’/1-3-2015).

Ποιοι γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα:

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών αναγνωρισμένων από το Δ.O.A.T.A.Π. ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα.

Δίδακτρα

Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 3.200 ευρώ σε τέσσερις ισόποσες δόσεις.

Τόπος διεξαγωγής

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα διεξάγεται στη Δράμα στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος.

Παρακολούθηση μαθημάτων

Όλες οι παραδόσεις, οι ασκήσεις και τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί και η παρακολούθησή τους είναι υποχρεωτική. Για κάθε μάθημα προβλέ- πονται τρεις (3) ώρες την εβδομάδα. Κάθε εξάμηνο διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες.

Χρήσιμες ημερομηνίες

• Δημοσίευση προκήρυξης: Μάιος 2015
• Υποβολή αιτήσεων: έως 31-8-2015 (εκτός από το διάστημα 1/8/2015 έως 16/8/2015)
• Κοινοποίηση αποτελεσμάτων: έως 15-9-2015
• Εγγραφές: έως 31-9-2015

Δικαιολογητικά – Αιτήσεις

Έντυπη αίτηση θα χορηγείται από τη Γραμματεία ή από τo http://www.mgreen.teiemt.gr. Η αίτηση θα συνοδεύεται και από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο.
  • Επιστημονικές Δημοσιεύσεις, Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
  • Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν) η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.
  • Επιπρόσθετα προσόντα (πτυχία, ξένες γλώσσες, ειδικά σεμινάρια, γνώση Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία) που θα αποδεικνύονται με αντίγραφο επικυρωμένο από την αρχή που το εξέδωσε ή από δικηγόρο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ mgreen.teiemt.gr, στη Γραμματεία του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ή στη Γραμματεία της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνο- λογίας Τροφίμων και Διατροφής στο κτήριο του ΤΕΙ Δράμας, 1ο χιλ Δράμας – Μικροχωρίου, 66100 Δράμα, τηλ. 25210 60402, fax: 25210 60411 (κ. Αχτσίογλου Κυριακή), ή 25210 60414, fax: 25210 60415 (κ. Αποστολίδου Όλγα). Οι ώρες εξυπηρέτησης είναι Δευτέρα- Παρασκευή: 09:00 – 15:00.ΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: