«Έλεγχος καταλληλότητας» της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγία για τα πτηνά, οδηγία για τους οικοτόπους)

natura ugrotopos

Δημόσια διαβούλευση στο πλαίσιο του «ελέγχου καταλληλότητας» (fitness check) της νομοθεσίας της ΕΕ για τη φύση (οδηγία για τα πτηνά, οδηγία για τους οικοτόπους)

Αντικείμενο της διαβούλευσης

Η διαβούλευση αυτή έχει ως στόχο να συγκεντρώσει απόψεις σχετικά με την τρέχουσα νομοθεσία της ΕΕ για τη διατήρηση της φύσης (οδηγία για τα πτηνά και οδηγία για τους οικοτόπους), καθώς και τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της, στο πλαίσιο του «ελέγχου καταλληλότητας» που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση το πρόγραμμα ελέγχου καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας (REFIT).

Ο έλεγχος καταλληλότητας εξετάζει κατά πόσον το σημερινό κανονιστικό πλαίσιο είναι αναλογικό και κατάλληλο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται,,  και αν επιτυγχάνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ειδικότερα, αξιολογεί τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία της νομοθεσίας της ΕΕ. Ωστόσο, ο έλεγχος καταλληλότητας δεν εξετάζει τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις της νομοθεσίας. Αν χρειαστεί, αυτό θα πρέπει να γίνει σε χωριστή εκτίμηση επιπτώσεων.

Λεπτομέρειες για το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία ελέγχου καταλληλότητας

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αξιολογηθούν και θα παρουσιαστούν συνοπτικά σε έκθεση που θα δημοσιοποιηθεί στον ιστότοπο του ελέγχου καταλληλότητας. Διαβάστε προσεκτικά τη δήλωση περί απορρήτου της διαβούλευσης (ΕΔΩ) για να ενημερωθείτε σχετικά με τη μεταχείριση που θα έχουν τα προσωπικά σας δεδομένα και οι παρατηρήσεις σας.

Οδηγία για τα πτηνά και οδηγία για τους οικοτόπους — στρατηγικοί στόχοι

Η οδηγία για τα πτηνά, που εκδόθηκε το 1979, έχει ως στόχο την προστασία όλων των άγριων πτηνών και των σημαντικότερων οικοτόπων τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Στόχος της είναι να διατηρηθεί ο πληθυσμός όλων των ειδών άγριων πτηνών στην ΕΕ σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις οικολογικές και επιστημονικές απαιτήσεις, τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και τις οικονομικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις, ή να προσαρμοστεί στο επίπεδο αυτό.

Η οδηγία για τους οικοτόπους, η οποία εκδόθηκε το 1992, θεσπίζει παρόμοια μέτρα για περίπου 230 τύπους οικοτόπων και 1.000 είδη άγριων ζώων και φυτών, που αναφέρονται συλλογικά ως «είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος». Στόχος της είναι να διατηρηθούν ή να αποκατασταθούν οι φυσικοί οικότοποι και τα είδη ενωσιακού ενδιαφέροντος σε ικανοποιητική κατάσταση, αφού ληφθούν υπόψη οι οικονομικές και κοινωνικές απαιτήσεις, οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και τα περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά.

Πώς οι οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους προστατεύουν τη φύση

Οι οδηγίες καλούν κάθε χώρα της ΕΕ:

  • να θεσπίσει ένα αυστηρό καθεστώς προστασίας για όλα τα ευρωπαϊκά είδη άγριων πτηνών και τα άλλα απειλούμενα είδη που απαριθμούνται στο παράρτημα IV της οδηγίας για τους οικοτόπους
  • να καθορίσει καίριες περιοχές για την προστασία των ειδών και των τύπων οικοτόπων που απαριθμούνται στα παραρτήματα I και II της οδηγίας για τους οικοτόπους και του παραρτήματος Ι της οδηγίας για τα πτηνά, καθώς και για την προστασία των αποδημητικών πτηνών.

Αυτές οι καθορισμένες περιοχές αποτελούν μέρος ενός δικτύου φυσικών περιοχών, του ευρωπαϊκού δικτύου Natura 2000. Το δίκτυο αυτό αποτελείται από περίπου 27.000 προστατευόμενες περιοχές υψηλής αξίας από πλευράς βιοποικιλότητας που καλύπτουν περίπου το 18% του εδάφους της ΕΕ και το 4% των θαλασσών της.

Οι περιοχές Natura 2000 επιλέγονται με αμιγώς επιστημονικά κριτήρια. Στη συνέχεια, κάθε χώρα της ΕΕ αποφασίζει ποια μέτρα χρειάζονται για να εξασφαλιστεί η κατάλληλη προστασία με βάση τις ανάγκες των ειδών και των οικοτόπων, τις οικονομικές και κοινωνικές απαιτήσεις, τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και τυχόν περιφερειακά και τοπικά χαρακτηριστικά.

Για να ελέγχουν κατά πόσον οι οδηγίες επιτυγχάνουν τους στόχους τους, οι χώρες της ΕΕ παρακολουθούν την πρόοδο και υποβάλλουν εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάθε 6 χρόνια σχετικά με την κατάσταση των ειδών και των οικοτόπων ενωσιακού ενδιαφέροντος στην επικράτειά τους. Στη συνέχεια, η Επιτροπή συγκεντρώνει τις πληροφορίες αυτές για να προσδιορίσει:

  • τις γενικές τάσεις για καθένα από τα είδη και τους οικοτόπους σε ολόκληρη την ΕΕ
  • αν έχει επιτευχθεί, ή αναμένεται να επιτευχθεί, μια ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης.

Πληρέστερη παρουσίαση των οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους (στα αγγλικά)

Περισσότερες πληροφορίες για τις οδηγίες (στα αγγλικά)

Διάρθρωση του ερωτηματολογίου

Συμπληρώστε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο (ΕΔΩ), που είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος απευθύνεται στο ευρύ κοινό και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις ή εμπειρία σχετικά με τις οδηγίες. Τα ερωτήματα αφορούν θέματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία της ΕΕ. Οι ερωτήσεις του δεύτερου μέρος συνδέονται με τις ερωτήσεις του πρώτου και καλύπτουν παρόμοια θέματα, αλλά σε μεγαλύτερο βάθος. Απαιτούν ορισμένες γνώσεις σχετικά με τις οδηγίες και την εφαρμογή τους.

Για να ληφθεί υπόψη η συμμετοχή σας θα πρέπει να απαντήσετε στις ερωτήσεις του πρώτου μέρους. Στη συνέχεια, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να απαντήσετε στις πιο λεπτομερείς ερωτήσεις του δεύτερου μέρους του ερωτηματολογίου. Αν όχι, μπορείτε να προσθέσετε τυχόν σχόλια ή παρατηρήσεις σε ένα πλαίσιο ελεύθερου κειμένου προτού υποβάλετε τις απαντήσεις σας.

Μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή και να συνεχίσετε αργότερα. Μόλις υποβάλετε τις απαντήσεις σας, μπορείτε να κατεβάσετε ένα αντίγραφο.

Σημειώστε ότι, λόγω των τεχνικών απαιτήσεων επεξεργασίας του ερωτηματολογίου, και για να εξασφαλιστεί μια δίκαιη και διαφανής διαδικασία διαβούλευσης, μόνο οι απαντήσεις που λαμβάνονται μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου θα ληφθούν υπόψη και θα συμπεριληφθούν στην έκθεση με τη συνοπτική παρουσίαση των απαντήσεων. Τα ερωτηματολόγια που αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή σε έντυπη μορφή δεν θα ληφθούν υπόψη.

.

.

.

.

.

.ΚατηγορίεςΆγρια ζωή, Περιβάλλον

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: