Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Παραβάσεις ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τα κράτη-μέλη (Απρίλιος 2015)

eu

Δέσμη παραβάσεων Απριλίου: Κυριότερες αποφάσεις

Στη μηνιαία δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί, σε αρκετές περιπτώσεις, δικαστική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ. Οι εν λόγω αποφάσεις καλύπτουν πληθώρα τομέων και αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Στο τέλος Απριλίου, η Επιτροπή έλαβε 120 αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων 38 αιτιολογημένων γνωμών και 6 παραπομπών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να περατώσει αρκετές υποθέσεις, εφόσον οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειάζεται η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Η Επιτροπή ζητά από την ΚΥΠΡΟ να τηρήσει την οδηγία για τους οικοτόπους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Κύπρο να τηρεί τους κανόνες της ΕΕ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας πανίδας. Σύμφωνα με την οδηγία για τους οικοτόπους, όλα τα έργα, τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχή του δικτύου Natura 2000, πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση των επιπτώσεών τους στην περιοχή. Αυτό δεν φαίνεται να έχει γίνει για ένα αναπτυξιακό σχέδιο στην περιοχή της Λίμνης — περιοχή που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000 — η οποία περιλαμβάνει δύο γήπεδα γκολφ και υποδομές στήριξης. Η Επιτροπή έστειλε στην Κύπρο προειδοποιητική επιστολή στις 11 Ιουλίου 2014, αλλά δεδομένου ότι η Κύπρος έχει εγκρίνει το σχέδιο χωρίς να έχει διεξαχθεί κατάλληλη εκτίμηση των επιπτώσεών του στο Natura 2000, η Επιτροπή στέλνει πλέον σήμερα αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Κύπρος δεν προβεί σε ενέργειες εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Η Επιτροπή καλεί την ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ να αναλάβει δράση για την προστασία των πτηνών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τη Δημοκρατία της Φινλανδίας να ευθυγραμμίσει τη σχετική με το κυνήγι νομοθεσία της με την οδηγία για τα πτηνά. Σύμφωνα με την οδηγία για τα πτηνά, η θανάτωση άγριων πτηνών απαγορεύεται, πλην όμως ορισμένα είδη, όπως οι πουπουλόπαπιες (Somateria mollissima), είναι δυνατόν να θηρεύονται, αρκεί αυτό να μη γίνεται στη διάρκεια της αναπαραγωγής ή της εαρινής μετανάστευσης. Παρά τη μείωση των πληθυσμών των εν λόγω ειδών υδρόβιων πτηνών, η Φινλανδία έχει επιτρέψει τη θήρα της αρσενικής πουπουλόπαπιας κατά την περίοδο αναπαραγωγής, η οποία απαγορεύεται αυστηρά βάσει της οδηγίας για τα πτηνά. Η Επιτροπή έστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στις 22 Νοεμβρίου 2012. Δεδομένου ότι συνεχίζεται η θερινή περίοδος θήρας της πουπουλόπαπιας και η Φινλανδία δεν έχει λάβει μέτρα για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας, η Επιτροπή στέλνει αιτιολογημένη γνώμη. Αν η Φινλανδία δεν λάβει μέτρα εντός δύο μηνών, η υπόθεση μπορεί να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων αποφάσεων (ΕΔΩ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παράβασης, βλ. MEMO/12/12. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύνολο των αποφάσεων, συμβουλευθείτε το μητρώο αποφάσεων για τις παραβάσεις.ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: