Περί καταβολής παραβόλου για την εξέταση αντιρρήσεων ενώπιον της Ε.Ε.Δ.Α.

egk

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αθήνα: 30–6–2015
Αρ. Πρωτ.: 126805/3387

ΘΕΜΑ: Περί καταβολής παραβόλου για την εξέταση αντιρρήσεων ενώπιον της Ε.Ε.Δ.Α. από φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχοντος έννομο συμφέρον

Αναφορικά με το εν θέματι αντικείμενο και κατ’ εφαρμογή της διατάξεως της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του νόμου 998/1979 ως αντικατεστάθη με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α ́/8-8-2014), οι υποβληθείσες αντιρρήσεις κατά πράξεως χαρακτηρισμού επιτρέπονται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ατελώς, όπως και από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχοντος έννομο συμφέρον κατόπιν καταβολής παραβόλου.

Δεδομένου ότι οι εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον των κατηργημένων Α/βάθμιων Επιτροπών εξετάζονται από τις νεοσυσταθείσες Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του νόμου 4280/2014, βάσει του οποίου στα μέλη και στους γραμματείς των ανωτέρω επιτροπών καταβάλλεται αποζημίωση ανά υπόθεση, η οποία καλύπτεται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου και ειδικότερα από τα έσοδα των παραβόλων, διεπόμενες πλέον υπό του νέου θεσμικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης καταβολής παραβόλου.

Τέλος, παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενημέρωση και εφαρμογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους.

Σχετικό αρχείο:

  • Εγκύκλιος 126805/3387/30-6-2015 (ΑΔΑ: 624Ν465ΦΘΗ-ΗΘ0) Περί καταβολής παραβόλου για την εξέταση αντιρρήσεων ενώπιον της Ε.Ε.Δ.Α. από φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχοντος έννομο συμφέρονΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: