Πρόσληψη ιδιωτικού φύλακα θήρας

thirofylakas

Η Δ ́ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την πρόσληψη ενός ιδιώτη, ως ιδιωτικό φύλακα θήρας, που θα τοποθετηθεί στον Κυνηγετικό Σύλλογο Αμφιλοχίας, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας έξι (6) μηνών. Η εργοδότρια Ομοσπονδία δικαιούται να παρατείνει κατά την απόλυτη κρίση της τη σύμβαση που θα υπογραφεί για έναν ή περισσότερους συμβατικούς χρόνους ή να τη μετατρέψει σε αορίστου χρόνου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρ. 3 της προκήρυξης μέχρι και τις 13 Αυγούστου ημέρα Πέμπτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 10:00 έως 14:00, στην έδρα της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας.

Περισσότερες πληροφορίες: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & Αίτηση

Ο κάθε υποψήφιος με την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς του αποδέχεται τα παρακάτω:

1. Θα προσληφθεί με εργοδότη του την Δ ́ Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδας και τόπο παροχής των υπηρεσιών του ολόκληρη την εδαφική περιφέρεια ευθύνης του εργοδότη αυτού. Μετά την πρόσληψή του θα τοποθετηθεί στον Κυνηγετικό Σύλλογο Αμφιλοχίας. Από τη θέση αυτή ο προσλαμβανόμενος θα είναι υποχρεωμένος να κινείται οποτεδήποτε εντός του 24ώρου για την κάλυψη της ανάγκης θηροφύλαξης ανάλογα με τις εντολές που θα του δίνονται και σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του.

2. Το ωράριο θα είναι ελαστικό, καθοριζόμενο από τον εργοδότη, είτε ως σπαστό (ορισμένες ώρες πρωί ή ορισμένες απόγευμα – ορισμένες νύκτα) είτε ως βάρδιες κλπ, οι δε ημέρες αναπαύσεώς του θα καθορίζονται εβδομαδιαίως, ελαστικά, με βάση το γεγονός ότι η θήρα ασκείται κυρίως σε ημέρες αργιών με αντίστοιχη αναγκαιότητα παροχής των υπηρεσιών κατά τις ημέρες αυτές.

3. Στα βασικά καθήκοντα του θηροφύλακα περιλαμβάνονται:

α. Η συνεχής φυσική παρουσία του στους τόπους άσκησης της θήρας και στις προστατευόμενες περιοχές, όπου θα μετακινείται με οχήματα των Κυνηγετικών Οργανώσεων.

β. Η διενέργεια ελέγχων, και λοιπών πράξεων σε εκτέλεση των επιταγών της περί θήρας νομοθεσίας.

γ. Η καταγγελία οποιασδήποτε πράξης ή συμβάντος καταστροφής της θηραματικής πανίδας και του Φυσικού Περιβάλλοντος γενικότερα

δ. Η πρόληψη και έγκαιρη ειδοποίηση για την καταστολή πυρκαγιών.

ε. Η υποχρέωσή του να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της εργοδότριας σε θέματα θηραματοπονίας, δασοπονίας κλπ

στ. Η υποχρέωσή του να συνδράμει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην υλοποίηση έργων βελτίωσης βιοτόπων, ερευνών, δράσεων και καταμετρήσεων θηραμάτων που θα του ζητηθούν από τον εργοδότη του.

4. Το πρώτο δίμηνο της χρονικής διάρκειας της σύμβασης θα αποτελεί δοκιμαστική περίοδο κατά την οποία η Κυνηγετική Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα με μονομερή της δήλωση να λύσει αζημίως την σύμβαση πρόωρα.

Σχετικό αρχείο: 

pdfΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος & ΑίτησηΚατηγορίεςΑπασχόληση, Θήρα

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: