Υπογράφηκε η ΚΥΑ για τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού 2015 – 2016.

adeia_thiras_vivliario

Υπογράφηκε η κοινή απόφαση των αν. υπουργών Οικονομικών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας που καθορίζει τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού  για το κυνηγετικό έτος 2015 – 2016.

Η έναρξη ισχύς της θα γίνει με την δημοσίευση στο ΦΕΚ

Αναλυτικά η απόφαση:

Καθορίζουµε τα τέλη έκδοσης αδειών κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2015 – 2016 ως εξής:

1. Για τους κυνηγούς αναγνωρισµένων-συνεργαζοµένων µε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κυνηγετικών συλλόγων:

  • Τέλη τοπικής άδειας κυνηγιού 10 ευρώ
  • Τέλη περιφερειακής άδειας κυνηγιού 30 ευρώ
  • Τέλη γενικής άδειας κυνηγιού 60 ευρώ

2. Για τους υπηκόους Κρατών–Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους οµογενείς, τους υπηκόους ξένων κρατών που διαµένουν στην Ελλάδα πέραν της 15ετίας, τους διπλωµατικούς υπαλλήλους και τους ηµεδαπούς που εφοδιάζονται µε άδεια κυνηγιού απευθείας από τις ∆ασικές Αρχές, τα ανωτέρω τέλη καταβάλλονται µε προσαύξηση ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ποσού της ετήσιας συνδροµής των κυνηγετικών συλλόγων, που καθορίζεται εκάστοτε µε απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε εφαρµογή της παρ.3 του άρθρ. 19 του ν.3170/2003 (ΦEK 191 Α΄).

Η ιδιότητα των διπλωµατικών υπαλλήλων θα πιστοποιείται από την αρµόδια Προξενική Αρχή.

Η άδεια διαµονής των αλλοδαπών θα βεβαιώνεται από τα Τµήµατα Αστικής Κατάστασης και Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Περιφερειών της Χώρας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες δ/ξεις.

3. Για τους υπηκόους ξένων κρατών (εκτός µελών Ε.Ε.):

3.1. Οι κυνηγοί αυτοί µπορούν να κυνηγούν µόνο στις ελεγχόµενες δηµόσιες ή ιδιωτικές κυνηγετικές περιοχές.

3.2. Για τις δηµόσιες ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές η απαραίτητη γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την δασική αρχή στην οποία υπάγεται η ελεγχόµενη κυνηγετική περιοχή, µε τα ακόλουθα τέλη:
α) Μέχρι 15 ηµέρες 60,00 ευρώ
β) Μέχρι 2 µήνες 120,00 ευρώ
γ) Για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο 150,00 ευρώ

3.3. Για κάθε ελεγχόµενη κυνηγετική περιοχή απαιτείται και ειδική άδεια κυνηγιού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.∆. 453/1977 (ΦΕΚ 141 Α΄) σε συνδυασµό µε εκείνες του Π.∆. 332/1983 (ΦΕΚ 119 Α΄) και του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. 3.4. Για τις ιδιωτικές ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές, η γενική άδεια κυνηγιού εκδίδεται από την τοπική δασική αρχή, ισχύει για ολόκληρη την κυνηγετική περίοδο και το τέλος της καθορίζεται στα 50 ευρώ.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ισχύει για το κυνηγετικό έτος 2015 – 2016.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡ∆ΑΣΚατηγορίεςΘήρα

Tags: ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: