Κατοχή ζωντανών δειγμάτων ειδών πανίδας από ιδιώτες, για προσωπικούς ή οικιακούς λόγους

cites-logo

Έγγραφο της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου (Α.Δ.Α.) προς τις Περιφερειακές Διαχειριστικές Αρχές Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και της Διευθύνσεις Δασών της Α.Δ.Α., που αφορά την κατοχή ζωντανών δειγμάτων ειδών πανίδας από ιδιώτες, για προσωπικούς ή οικιακούς λόγους.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Θέμα: Κατοχή ζωντανών δειγμάτων ειδών πανίδας από ιδιώτες, για προσωπικούς ή οικιακούς λόγους.

Α. Συνέχεια του ανωτέρω (1) σχετικού εγγράφου σας γνωρίζουμε τα εξής: Όλα τα φυσικά πρόσωπα που απέκτησαν πριν την έναρξη της Κ.Υ.Α. με αριθμ. πρωτ. 125188/246/22-1-2013 (ΦΕΚ/285/Β’/13-2-2013) και ήδη κατέχουν, για προσωπικούς ή οικιακούς λόγους, σε προσωπικές συλλογές, ζωντανά δείγματα ειδών πανίδας (κυρίως πτηνών), που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Α του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97, όπως ισχύει, και φέρεται ότι έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία, προερχόμενα κυρίως από αγορές εντός της Ε.Ε., θα πρέπει να κατέχουν αντίστοιχα Πιστοποιητικά Προσωπικής Ιδιοκτησίας (για τα είδη που κατέχουν), εφόσον αυτά εμπίπτουν σήμερα στις εξαιρέσεις β1[1], β2[2], β3[3] και β4[4] του εδαφίου β του άρθρου 9, της παραπάνω (2) σχετικής Κ.Υ.Α. και αποκτήθηκαν πριν την έναρξη ισχύος της.

Διευκρινίζουμε ότι η ανωτέρω (1) σχετική εγκύκλιος αφορά αποκλειστικά στον νόμιμο κύριο ή σ’ αυτόν που νόμιμα έχει αποκτήσει τα ανωτέρω αναφερόμενα ζωντανά δείγματα ειδών πανίδας, τα οποία κατέχονται για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.

Β. Εννοείται ότι μετά την 13η-02-2013, ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ και εφαρμογής της (2) σχετικής Κ.Υ.Α., η υπηρεσία σας (Διαχειριστική Αρχή CITES) έχει φροντίσει και εκδίδονται αρμοδίως τα ανάλογα πιστοποιητικά.

Γ. Επομένως, για όλα τα παραπάνω ζωντανά είδη πανίδας, δύναται να εκδοθεί Πιστοποιητικό Προσωπικής Ιδιοκτησίας, μετά την υποβολή αίτησης του φυσικού προσώπου που απέκτησε για προσωπικούς ή οικιακούς λόγους το συγκεκριμένο είδος, στην κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Διαχειριστική Αρχή CITES Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, κατά τα οριζόμενα στην (3) σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ.

Δ. Του παρόντος να λάβουν γνώση όλοι οι υπάλληλοι της υπηρεσίας σας, το δε περιεχόμενό του να γίνει ευρέως γνωστό (ανακοινώσεις, δελτία τύπου, ηλεκτρονικός και γραπτός τύπος, ενημερώσεις καταστημάτων πώλησης ή εισαγωγής κ.λπ.) σε όλους τους πολίτες και στα καταστήματα πώλησης μικρών ζώων (Pet).

__________________________

Παραπομπές

[1] Εφόσον πρόκειται για ζώα που ανήκουν σε είδη που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Χ του Καν. 865/2006, όπως τροποποιήθηκε και κάθε φορά ισχύει, καθώς και για υβρίδιά τους, εφόσον έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία και φέρουν σήμανση σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του ως άνω Κανονισμού.

Δηλαδή ζώα που ανήκουν στα είδη: Πτηνά – ΧΗΝΟΜΟΡΦΑ (Anatidae) Anas laysanensis, Anas querquedula, Aythya nyroca, Branta ruficollis, Branta sandvicensis, Oxyura leucocephala – ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΜΟΡΦΑ (Columbidae) Columba livia – ΟΡΝΙΘΟΜΟΡΦΑ (Phasianidae) Catreus wallichii, Colinus virginianus ridgwayi, Crossoptilon crossoptilon, Crossoptilon mantchuricum, Lophophorus impejanus, Lophura edwardsi, Lophura swinhoii, Polyplectron napoleonis, Syrmaticus ellioti, Syrmaticus humiae, Syrmaticus Mikado – ΣΤΡΟΥΘΙΟΜΟΡΦΑ (Fringillidae) Carduelis cucullata – ΨΙΤΤΑΚΟΜΟΡΦΑ (Psittacidae) Cyanoramphus novaezelandiae, Psephotus dissimilis, καθώς και για υβρίδιά τους, με την προϋπόθεση ότι έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία και φέρουν σήμανση, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 338/1997.

[2] Πτηνά (Aves spp.) ή ερπετά της οικογένειας Testudinidae (χερσαίες χελώνες), τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αιχμαλωσία σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου ΧΙΙΙ (άρθρο 54) του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006 και φέρουν σήμανση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 παρ. 1 του εν λόγω κανονισμού και υπό την προϋπόθεση ότι τα δείγματα καλύπτονται από ανάλογο έγγραφο (άδεια ή πιστοποιητικό), όπου αναφέρονται τα στοιχεία της σήμανσης.

[3] Πτηνά του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης CITES που εκτράφηκαν σε αιχμαλωσία για εμπορικούς σκοπούς σε επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στο Μητρώο της Γραμματείας CITES σύμφωνα με το Ψήφισμα Συνδ. 12.10 (Rev. CoP15) και υπό την προϋπόθεση ότι τα δείγματα καλύπτονται από ανάλογο έγγραφο (άδεια ή πιστοποιητικό) στα πλαίσια της Σύμβασης CITES, και της (2) σχετικής Κ.Υ.Α.

[4] Ζώα που αποκτήθηκαν, ή εισήχθησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν να αρχίσουν να εφαρμόζονται για τα συγκεκριμένα δείγματα οι διατάξεις που αφορούν τα είδη του Παραρτήματος Ι της CITES (αποκτήθηκαν ή εισήχθησαν στην Ένωση πριν από την 1η Ιανουαρίου 1984) και του Παραρτήματος Γ1 του κανονισμού (EOK) αριθ. 3628/82 ή του Παραρτήματος Α του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 (αποκτήθηκαν ή εισήχθησαν στην Ένωση πριν από την 1η Ιουνίου 1997), πράγμα που θα πρέπει να αποδεικνύεται με την επίδειξη σχετικού πιστοποιητικού (βεβαίωση), που θα καλύπτει τα εν λόγω δείγματα, το οποίο να έχει εκδοθεί σε πιστοποίηση των ανωτέρω από την κατά τόπο αρμόδια Περιφερειακή Διαχειριστική Αρχή CITES.


Αρχείο:

pdfΤο αριθμ. 59536/3-9-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου

.

 ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: