Από 1η Δεκεμβρίου 2015 το νέο πλαίσιο για δημόσεις συμβάσεις

logo dasarxeio

Μετατέθηκε για την 1η Δεκεμβρίου 2015 η ημερομηνία υποχρεωτικής χρήσης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων για διάφορες κατηγορίες μελετών που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις όλων των φορέων του Δημοσίου, με απόφαση του υπουργείου Οικονομίας. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις προβλέψεις της συμφωνίας με τους πιστωτές η αναμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και προμηθειών αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος Οκτωβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 136 του ν. 4281/2014, ορίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων του ν. 4281/2014, από την υποβολή του αιτήματος μέχρι την υπογραφή και την εκτέλεση των συμβάσεων αυτών, με εκτιμώμενη αξία ίση ή ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Οι κατηγορίες μελετών ή και υπηρεσίες επίβλεψης μελετών και έργων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 3316/2005 είναι οι εξής:

– Δασικές μελέτες (διαχείρισης δασών και ορεινών βοσκοτόπων, δασοτεχνικής διευθέτησης ορεινών λεκανών χειμάρρων, αναδασώσεων, δασικών οδών, δασικών μεταφορικών εγκαταστάσεων και κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης και λοιπών εργασιών ως την κύρωσή τους.).

– Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου.

– Αλιευτικές μελέτες.

– Περιβαλλοντικές μελέτες.

– Γεωλογικές, υδρογεωλογικές και γεωφυσικές μελέτες και έρευνες.

– Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες.

– Εδαφολογικές μελέτες και έρευνες.

– Γεωργικές μελέτες (γεωργοοικονομικές, γεωργοτεχνικές εγγείων βελτιώσεων, γεωργοκτηνοτροφικού προγραμματισμού, γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων).

– Χωροταξικές και ρυθμιστικές μελέτες.

– Πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες.

– Οικονομικές μελέτες.

– Κοινωνικές μελέτες.

– Μελέτες οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας.

– Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιριακών έργων.

– Ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες (διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αποκατάστασης μνημείων, διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων, οικισμών και τοπίου).

– Στατικές μελέτες (μελέτες φερουσών κατασκευών κτιρίων και μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων).

– Μελέτες συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων) και κυκλοφοριακές μελέτες. (11) Μελέτες λιμενικών έργων.

– Μελέτες μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων).

– Μελέτες υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων) και διαχείρισης υδατικών πόρων.

– Ενεργειακές μελέτες (θερμοηλεκτρικές, υδροηλεκτρικές, πυρηνικές, ήπιων μορφών ενέργειας).

– Βιομηχανικές μελέτες (προγραμματισμού, σχεδιασμού και λειτουργίας).

– Μελέτες τοπογραφίας (γεωδαιτικές, φωτογραμμετρικές, χαρτογραφικές, κτηματογραφικές και τοπογραφικές).

– Χημικές μελέτες και έρευνες.

– Μελέτες Χημικής Μηχανικής και Χημικών Εγκαταστάσεων.

– Μεταλλευτικές μελέτες και έρευνες.

– Μελέτες συστημάτων πληροφορικής και δικτύων.ΚατηγορίεςΔασικές Μελέτες

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: