Νομιμοποίηση κατοχής από ιδιώτες ζωντανών ειδών πανίδας για προσωπικούς ή οικιακούς λόγους

papagalos

Η Διεθνής Σύμβαση για την Εμπορία των Απειλούμενων Ειδών της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας, γνωστή ως Σύμβαση CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ή Σύμβαση της Ουάσιγκτον, είναι μία Διεθνής Συμφωνία, που έχει ως σκοπό την διατήρηση της πληθυσμιακής ισορροπίας και την επιβίωση προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας, μέσω του ελέγχου της παράνομης διακίνησης και του παράνομου εμπορίου τους, που αποτελεί μια εξαιρετικά επικερδή δραστηριότητα σε παγκόσμια κλίμακα. Υπογράφτηκε στην Washington των H.Π.A. στις 3 Μαρτίου 1973 από 80 χώρες, τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου του 1975 και σήμερα την έχουν προσυπογράψει 181 κράτη. Η χώρα μας ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζει τη Σύμβαση από 1ης-1-1984, στα πλαίσια του Ειδικού Κοινοτικού Κανονισμού (Καν. 3626/82), που αποτελεί μέρος της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την εφαρμογή της σύμβασης,  ενώ στη χώρα μας  κυρώθηκε με τον Ν. 2055/92. Η συνθήκη προστατεύει περίπου 5.000 είδη ζώων και 28.000 είδη φυτών, που περιλαμβάνονται σε τρεις πίνακες (Ι, ΙΙ, και ΙΙΙ) ανάλογα με τον βαθμό του κινδύνου εξαφάνισής τους. Ειδικότερα στην περιοχή των Νομών Δωδ/σου και Κυκλάδων, η εφαρμογή της Σύμβασης, των σχετικών με αυτήν Κανονισμών της Ε.Ε., καθώς και του εθνικού θεσμικού πλαισίου εντός της Ελληνικής επικράτειας και η τήρηση των προβλεπόμενων διατάξεων  αποτελεί αρμοδιότητα της Δ/νσης Δασών Δωδ/σου, των Τελωνειακών Αρχών και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Κατά παρέκκλιση των απαγορεύσεων που επιβάλλονται από την Σύμβαση, τον Καν. 338/97 και την εθνική νομοθεσία είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού νόμιμης κατοχής από ιδιώτες για προσωπικούς ή οικιακούς λόγους, ζωντανών ειδών πανίδας, κυρίως πτηνών, του Πίνακα Α του Κανονισμού 338/97, τα οποία αποκτήθηκαν πριν την 13η Φεβρουαρίου 2013 και εμπίπτουν σήμερα στις εξαιρέσεις του εδαφίου (β) του άρθρου 9 της ΚΥΑ 125188/246/22-1-2013 (ΦΕΚ 285/Β), πρόκειται δηλ. για ζώα που περιήλθαν στην κατοχή των πολιτών ενώ ίσχυε η προγενέστερη ΚΥΑ 99098/5881/16-10-2006, που απαγόρευε ανεξαιρέτως την κατοχή ζωντανών ειδών.

Σχετικά με τα ανωτέρω ενημερώνουμε επίσης και για τα εξής:

  1. Για τους απογόνους ζώου, που καλύπτεται από το ως άνω Πιστοποιητικό Προσωπικής Ιδιοκτησίας, προβλέπεται η έκδοση ανάλογου εγγράφου CITES, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 39 του Κεφαλαίου VIII του Καν. (ΕΚ) αριθ. 865/2006, όπως ισχύει.
  2. Το Πιστοποιητικό Προσωπικής Ιδιοκτησίας (Personal Ownership Certificate) αφορά αποκλειστικά στον νόµιµο κύριο ή σ’ αυτόν που νόµιµα έχει αποκτήσει ζωντανά ζώα, τα οποία κατέχονται για προσωπικούς και µη εµπορικούς σκοπούς.
  3. Ιδιοκτήτης δείγµατος που καλύπτεται από Πιστοποιητικό Προσωπικής Ιδιοκτησίας δύναται, εφόσον το επιθυµεί, να πραγµατοποιεί νόµιµη µεταβίβαση των δειγµάτων αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εφοδιαστεί προηγουµένως µε Πιστοποιητικό για εµπορικές δραστηριότητες (Certificate for commercial activities) ακολουθώντας την προβλεπόµενη διαδικασία σύµφωνα µε το άρθρο 43 του κεφαλαίου VIII του Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 865/2006, όπως ισχύει.

Για τους ανωτέρω λόγους, παρακαλούνται όσοι κατέχουν ζωντανά είδη που εμπίπτουν στις προαναφερθείσες διατάξεις, να προσέλθουν στα γραφεία της υπηρεσίας μας και να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση Πιστοποιητικού Προσωπικής Ιδιοκτησίας, προκειμένου να νομιμοποιήσουν τη νόμιμη κατοχή τους. Πληροφορίες δίνονται από το Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων  της Διεύθυνσης Δασών Δωδεκάνησου, Γ. Μαύρου 2 (5ος Όροφός), 85100 Ρόδος,  στα τηλέφωνα: 2241043690 & 2241043685, επίσης μπορούν να αναζητηθούν στη σχετική ιστοσελίδα του Υπουργείου Π.Α.Π.ΕΝ. (ΥΠΑΠΕΝ-ΔΑΣΗ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES), ενώ η σχετική εγκύκλιος 136714/2961/23-10-2013  μπορεί να αναζητηθεί στη Διαύγεια, ( ΑΔΑ ΒΛΛΥ0-Ζ0Ν) και ο πίνακας με τα είδη στον σύνδεσμο http://eur-lex.europa.eu/…

Δελτίο Τύπου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Γραφείο: Διεθνών ΣυμβάσεωνΚατηγορίεςΆγρια ζωή, Δασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: