7 εκατ. ευρώ για 5 νέα περιβαλλοντικά έργα στην Ελλάδα

life

Το συνολικό επενδυτικό πακέτο είναι ύψους 264,8 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη του περιβάλλοντος, της φύσης και της πράσινης ανάπτυξης της Ευρώπης. Αφορά δε 96 νέα έργα σε 21 κράτη μέλη, τα οποία χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για το περιβάλλον. Τα έργα καλύπτουν δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε μια πιο κυκλική και βιώσιμη οικονομία, φύση και βιοποικιλότητα, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης. Η ΕΕ θα συγχρηματοδοτήσει τα έργα χορηγώντας 160,6 εκατ. ευρώ.

Στην Ελλάδα:

Στον τομέα «Περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων εγκρίθηκαν 2 έργα (επένδυση ύψους 3 εκατομ. ευρώ). Πρόκειται για τα:

– GreenYourMove (συντονιστής: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

– PavetheWAySTE (συντονιστής: Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων)

Στον τομέα «Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση» εγκρίθηκαν 3 έργα (επένδυση ύψους 3,9 εκατομ. ευρώ). Πρόκειται για τα:

– Natura Themis (συντονιστής: Πανεπιστήμιο Κρήτης)

– Forestlife (συντονιστές: Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας και Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων και Υγροτόπων &

– DEBAG (συντονιστής: Πανεπιστήμιο Πατρών)

Περισσότερες πληροφορίες για όλα τα έργα που αφορούν την Ελλάδα μπορείτε να βρείτε στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ που ακολουθεί.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για το Περιβάλλον, τη Θαλάσσια Πολιτική και την Αλιεία κ. Karmenu Vella δήλωσε: «Τα χρήματα που επενδύονται σε περιβαλλοντικά έργα δεν πάνε χαμένα. Με μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι το πρόγραμμα LIFE θα υποστηρίξει πολλά καινοτόμα έργα και είμαι βέβαιος ότι η συμβολή τους θα είναι ουσιαστική. Παράλληλα με την προστασία και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου, υπάρχουν πολλοί υποσχόμενοι άξονες που θα συμβάλουν ώστε η Ευρώπη να μεταβεί σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και με βιώσιμο μέλλον. Θα παρακολουθούμε αυτά τα έργα προσεκτικά, με σκοπό την ανταλλαγή και τη διάδοση των επιτυχίας τους.»

Η Επιτροπή έλαβε 1.117 αιτήσεις στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, η προθεσμία της οποίας έληξε τον Ιούνιο του 2014. Από αυτές, 96 επελέγησαν για συγχρηματοδότηση μέσω των τριών συνιστωσών του προγράμματος.

Τα 51 έργα για το περιβάλλον & την αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα κινητοποιήσουν 103,3 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 56,2 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς: ατμόσφαιρα, περιβάλλον και υγεία, αποδοτική χρήση των πόρων, απόβλητα και νερό. Από αυτά σχεδόν τα μισά κονδύλια θα διατεθούν σε 14 έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων, η οποία θα διευκολύνει τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια πιο κυκλική οικονομία.

Τα 39 έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE βελτιώνουν την κατάσταση διατήρησης των απειλούμενων ειδών και ενδιαιτημάτων και συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 153,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 100 εκατ. ευρώ.

Τα 6 έργα για τη διακυβέρνηση και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά θέματα. Αντιστοιχούν σε συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει σχεδόν 4,5 εκατ. ευρώ.

Περιγραφές και των 96 έργων παρατίθενται εδώ (αγγλικά).

 Ιστορικό

Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και την κλιματική δράση. Εφαρμόζεται από το 1992 και έχει συγχρηματοδοτήσει περισσότερα από 4.000 έργα σε ολόκληρη την ΕΕ και σε τρίτες χώρες, κινητοποιώντας 7,8 δισ. ευρώ και συμβάλλοντας με 3,4 δισ. ευρώ στην προστασία του περιβάλλοντος και του κλίματος. Ανά πάσα στιγμή, περίπου 1.100 έργα βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος LIFE για την περίοδο 2014-2020 ανέρχεται σε 3,4 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές και περιλαμβάνει ένα υποπρόγραμμα για το περιβάλλον και ένα υποπρόγραμμα για την κλιματική δράση.

 Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα LIFE

Περιγραφή και των 96 έργων

Πρόγραμμα “LIFE”

 Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων εθνικών αρχών είναι διαθέσιμα εδώ

 

Παράρτημα

Υποπρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον: έργα 2014

 Ελλάδα (5 έργα — 6,9 εκατομμύρια)

 Τα ποσά που αναφέρονται αφορούν τον συνολικό προϋπολογισμό των έργων σε ευρώ.

  •  LIFE — Περιβάλλον & αποδοτική χρήση των πόρων (2 έργα — 3,0 εκατομμύρια)

 Life GreenYourMove (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας): Στόχος του έργου είναι να συμβάλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη με την καθιέρωση στρατηγικής για βιώσιμη κινητικότητα και με την προώθηση περιβαλλοντικά βέλτιστων διατροπικών επιλογών για τις μετακινήσεις και τα ταξίδια. Θα αναπτύξει εργαλεία για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα οχήματα σε επιλεγμένα δίκτυα δημόσιων μεταφορών (16 πόλεις στην Ελλάδα) και έναν διαδικτυακό προγραμματιστή ταξιδιών που θα υποδεικνύει την πιο φιλική προς το περιβάλλον επιλογή δημόσιων μεταφορών. Μια πρωτότυπη πανευρωπαϊκή έκδοση του εν λόγω προγραμματιστή θα αναπτυχθεί για επιλεγμένα δρομολόγια στις Κάτω Χώρες, στην Τσεχική Δημοκρατία, στη Ρουμανία και στη Σλοβακία. Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου αναμένεται να μειωθούν κατά τουλάχιστον 2.699.000 τόνους ισοδύναμου CO2Σύνοψη του έργου

 LIFEPAVEtheWAySTE (Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων): Στόχος του έργου είναι να διευκολύνει την εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα απόβλητα στις απομακρυσμένες περιοχές, επιτρέποντας στις τοπικές και περιφερειακές αρχές να βελτιώσουν τις επιδόσεις ανακύκλωσης των οικείων αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) και, κατά συνέπεια, να προλειάνουν το έδαφος για αποδοτικότερη χρήση των πόρων. Ο στόχος είναι να αναδειχθεί ένα καινοτόμο και αναπαραγώγιμο σύστημα διαχωρισμού και επεξεργασίας στην πηγή των ΑΣΑ στις απομακρυσμένες περιοχές. Το έργο θα αυξήσει το ποσοστό ανακύκλωσης των ΑΣΑ σε 50% στην Ολυμπία (που επί του παρόντος είναι 0%) και σε 60% στη Νάξο (που επί του παρόντος είναι 9%), έτσι ώστε να μειωθεί κατά το ήμισυ η ποσότητα των αποβλήτων που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Το έργο θα προβλέπει επίσης την εκπόνηση μελετών σχετικά με την αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων σε άλλους δήμους στην Ελλάδα και στην Ισπανία. Σύνοψη του έργου

  •  LIFE — Περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση (3 έργα — 3,9 εκατομμύρια)

 LIFE Natura Themis (Πανεπιστήμιο Κρήτης): Στόχος του έργου είναι να αυξήσει την ευαισθητοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών, στοχευμένων ομάδων και του κοινού στην Κρήτη όσον αφορά τα περιβαλλοντικά εγκλήματα και τα εγκλήματα εις βάρος των άγριων ειδών, καθώς και όσον αφορά την ευθύνη πρόληψης και αποκατάστασης ζημιών στη βιοποικιλότητα. Στόχος του είναι επίσης να ενθαρρύνει την υποστήριξη και τη δέσμευση όσον αφορά την επιβολή του περιβαλλοντικού δικαίου της ΕΕ, παρέχοντας στους ενδιαφερομένους και σε στοχευμένες ομάδες τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία δίωξης των εγκλημάτων εις βάρος των άγριων ειδών, να απαιτήσουν μέτρα για την αποκατάσταση ζημιών στη βιοποικιλότητα και να ενσωματώσουν τα ζητήματα βιοποικιλότητας στην περιφερειακή και στην τοπική πολιτική. Σύνοψη του έργου

 LIFE ForestLife [Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας — Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ)]: Στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των διαχειριστών των δασών του δικτύου Natura 2000 στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί διαδικτυακή πλατφόρμα συνεργασίας για τα δάση και θα παρασχεθούν εργαλεία και κατάρτιση για τη μείωση των ανθρωπογενών οχλήσεων των δασών. Σύνοψη του έργου

 LIFE DEBAG (Πανεπιστήμιο Πατρών): Κύριος στόχος του έργου LIFE DEBAG είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος με πλαστικές σακούλες. Οι δράσεις επίδειξης θα περιλαμβάνουν μια στοχευμένη εκστρατεία στη Σύρο (Ελλάδα) με στόχο να μειωθούν οι πλαστικές σακούλες μίας χρήσης, που μπορούν δυνητικά να καταστούν θαλάσσια απορρίμματα. Η εκστρατεία θα προβλέπει δύο εβδομάδες «χωρίς πλαστικές σακούλες», ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση στο νησί σχετικά με το πρόβλημα. Σύνοψη του έργου

euΚατηγορίεςΔασικά Οικοσυστήματα, Περιβάλλον

Tags: , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: