Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων αντί των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων

Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 998/1979, που αναφέρονται σε θέματα επίλυσης των δασικών διαφορών.

logo dasarxeio

Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 998/1979, που αναφέρονται σε θέματα επίλυσης των δασικών διαφορών, προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε στο νομοσχέδιο «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις» ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, κ. Ιωάννης Τσιρώνης.

Σύμφωνα με την τροπολογία, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συγκροτούνται σε κάθε νομό, μία ή περισσότερες Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, οι οποίες ασκούν τις αρμοδιότητες των καταργούμενων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων. Αυτές προτείνεται να αποτελούνται από ένα δασολόγο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Συντονισμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή σε άλλο νομό της ίδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με υπηρεσιακή θητεία τουλάχιστον 15 ετών ως πρόεδρο, ένα δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών όμορου νομού ή όμορου Δασαρχείου, ένα γεωπόνο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφέρειας, και έναν τοπογράφο μηχανικό ή πολιτικό μηχανικό ή υπομηχανικό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφέρειας, ως μέλη, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών του νομού.

Η θέσπιση της προτεινόμενης διάταξης καθίσταται αναγκαία μετά την έκδοση αποφάσεων του Συμβουλίου Επικράτειας [ΣΤΕ 3036-7/2015 7μελής], με τις οποίες κρίθηκε το ζήτημα της νομιμότητας συμμετοχής δικαστικού λειτουργού σε συλλογικό όργανο της διοίκησης, όπως η Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων που προβλέπεται στο άρθρο 10 του ν.998/1979. [περισσότερα ΕΔΩ]

Επίσης στη νέα διάταξη προβλέπεται η μη καταβολή αποζημιώσεως για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των Επιτροπών, παρέχεται δε εξουσιοδότηση για την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος και οι λεπτομέρειες της προβλεπόμενης υπό το ισχύον καθεστώς αποζημίωσης για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τους γραμματείς των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων.

Τέλος, με μεταβατικές διατάξεις προβλέπεται ότι τόσο οι υποθέσεις που ενδεχομένως καταλαμβάνονται κατά τη δημοσίευση της προτεινόμενης διάταξης εκκρεμείς ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων για οποιοδήποτε λόγο, όσο και εκείνες για τις οποίες εκδίδονται ακυρωτικές αποφάσεις δικαστηρίων για μη νόμιμη συγκρότηση των Επιτροπών λόγω συμμετοχής σ’ αυτές δικαστικού λειτουργού, εξετάζονται πλέον από τις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων. Επίσης προβλέπεται ότι σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των υποθέσεων που εκκρεμούσαν ενώπιον των Δευτεροβαθμίων Επιτροπών του ν.998/1979, πριν από την τροποποίησή του με το ν.4280/2014, μέσα στο χρονικό διάστημα του εξαμήνου, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 52 του ν.4280/2014, οι υποθέσεις αυτές μεταβιβάζονται και εξετάζονται ομοίως από τις ανωτέρω Τεχνικές Επιτροπές.


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΟΜΟΥ

(τροποποίησης του άρθρου 10 του νόμου 998/1979 όπως ισχύει)

Άρθρο

«Το άρθρο 10 του νόμου 998/1979, αντικαθίσταται ως εξής:

1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία εκδίδεται εντός ενός μηνάς από την δημοσίευση του παρόντος, συγκροτούνται σε κάθε νομό, μία ή περισσότερες Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων επί των πράξεων χαρακτηρισμού που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 998/1979. Οι Επιτροπές γνωμοδοτούν και για κάθε άλλο θέμα που παραπέμπεται σε αυτές σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

2. Οι Επιτροπές που συγκροτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1 αποτελούνται από: α) ένα δασολόγο της Διεύθυνσης Συντονισμού της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης με υπηρεσιακή θητεία τουλάχιστον 15 ετών ή δασολόγο που υπηρετεί σε νομό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διάφορο εκείνου, σε έκταση του οποίου αναφέρεται η κρινόμενη πράξη χαρακτηρισμού, με υπηρεσιακή θητεία τουλάχιστον 15 ετών, ως πρόεδρο, β) ένα δασολόγο της Διεύθυνσης Δασών όμορου νομού ή όμορου Δασαρχείου με αυτό που εξέδωσε την πράξη χαρακτηρισμού, γ) ένα γεωπόνο της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφέρειας, δ) έναν τοπογράφο μηχανικό ή πολιτικό μηχανικό ή υπομηχανικό της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή Περιφέρειας, ως μέλη, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Χρέη γραμματέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών του νομού, προτεινόμενο από τον προϊστάμενο αυτής, με το νόμιμο αναπληρωτή του. Οι Επιτροπές συνεδριάζουν στην έδρα της Διεύθυνσης Δασών του νομού, σε έκταση του οποίου αναφέρεται η πράξη χαρακτηρισμού, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικός τόπος συνεδρίασης με την απόφαση συγκρότησης.

3. Στα μέλη και τους γραμματείς των επιτροπών της παραγράφου 1 δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους σε αυτές. Για τις αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων που εκδόθηκαν υπό την ισχύ του άρθρου 10 του ν.998/1979, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του με το παρόν, καταβάλλεται στα μέλη και τους γραμματείς των οικείων επιτροπών αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο, καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

4. Υποθέσεις που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος εκκρεμούν ενώπιον των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων του άρθρου 10 του ν.998/1979 είτε λόγω αναπομπής τους με δικαστική απόφαση είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, εξετάζονται από τις Επιτροπές της παραγράφου 1 του παρόντος, κατά την διαδικασία που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.998/1979. Ομοίως εξετάζονται από τις Επιτροπές αυτές και οι υποθέσεις, για τις οποίες εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις ακυρωτικές πράξεων των ανωτέρω Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων για μη νόμιμη συγκρότησή τους λόγω συμμετοχής δικαστικού λειτουργού.

5. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των υποθέσεων που εκκρεμούσαν ενώπιον των προβλεπομένων από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 998/1979, όπως ίσχυε πριν από την αντικατάστασή της από την παράγραφο 2 του άρθρου 33 του ν.4280/2014, Δευτεροβαθμίων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, εντός του οριζομένου στην παράγραφο 2 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 εξαμήνου για οποιονδήποτε λόγο, οι υποθέσεις αυτές μεταβιβάζονται και εξετάζονται από τις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος.

6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, όπου στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αναφέρονται οι Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, νοούνται οι Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων».

 logo_dokimastiko


ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Νομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: