ΘΑΛΗΣ–TELE-KYOTO: Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας.

telekyoto

Ένα σύγχρονο και συστηματικό τρόπο εκτίμησης της βιομάζας των ελληνικών δασών, βασισμένο σε τηλεπισκοπικά δεδομένα τελευταίας τεχνολογίας, η οποία εφαρμόστηκε πιλοτικά στο Πανεπιστημιακό Δάσος Ταξιάρχη–Βραστάμων του ΑΠΘ, είναι το αποτέλεσμα του ερευνητικού έργου που ολοκληρώνεται το Νοέμβριο του 2015, με τίτλο «ΘΑΛΗΣ–TELE-KYOTO: Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους Τηλεπισκόπησης στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κιότο».

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου, αξιοποιήθηκε η πληροφορία που παρέχεται από σύγχρονους τηλεσκοπικούς αισθητήρες, τόσο δορυφορικούς όσο και αερομεταφερόμενους. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν υπερφασματικές και πολυφασματικές εικόνες για την ακριβή χαρτογράφηση των δασικών ειδών και της πυκνότητάς τους, δεδομένα δορυφορικών απεικονίσεων ραντάρ για την εκτίμηση του δασικού ύψους, καθώς και ορθοφωτοχάρτες για τον προσδιορισμό του αριθμού των δέντρων.

Η καινοτόμος μεθοδολογία που αναπτύχθηκε παρέχει ένα σύγχρονο και συστηματικό τρόπο εκτίμησης της βιομάζας των ελληνικών δασών, ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα και είναι κατάλληλα προσαρμοσμένος για άμεση και αποτελεσματική επιχειρησιακή εφαρμογή.

Με την αναπτυχθείσα μεθοδολογία μειώνεται σημαντικά το πλήθος των παρατηρήσεων πεδίου που απαιτούνται, το οποίο και αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα κόστους της παραδοσιακής μεθόδου εκτίμησης που είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και δύσκολα εφαρμόσιμη στην πράξη.

Για την επιτυχή εκπόνηση του έργου απαιτήθηκε η διεπιστημονική συνεργασία 5 Εργαστηρίων, και συγκεκριμένα, του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΠΘ, του Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας και Τηλεπισκόπησης του Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, του Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ και του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης του ΑΠΘ, Καθηγητής Ιωάννης Γήτας.

Παράλληλα, προωθήθηκε η μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω συνεργασιών με αναγνωρισμένα διεθνή ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς συμμετείχαν στην ερευνητική ομάδα καταξιωμένοι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Freiburg και το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, ειδικοί σε θέματα τηλεπισκόπησης και εκτίμησης βιομάζας.

Το έργο ΘΑΛΗΣ–TELE-KYOTO είναι διάρκειας 42 μηνών, ολοκληρώνεται το Νοέμβριο του 2015 και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο — ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Ε. Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ — Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: «ΘΑΛΗΣ: Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου».

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος:

teleKyoto:Χαρτογράφηση βλάστησης και εκτίμηση βιομάζας με σύγχρονες μεθόδους ΤηλεπισκόπησηςΚατηγορίεςΓεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Περιβάλλον

Tags: , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: