Εγκύκλιος: Υπαγωγή σε Π.Π.Δ. των υφιστάμενων τουριστικών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και υδατοκαλλιεργειών

egk

Αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η υπ΄αριθμ. 153915/8-12-2015 (ΑΔΑ: 72Η84653Π8-ΩΥΕ) εγκύκλιος του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Π. Σκουρλέτη, που αφορά στην υποχρέωση ή µη έκδοσης πράξης χαρακτηρισµού έκτασης για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) των υφιστάμενων τουριστικών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και υδατοκαλλιεργειών, που υπάγονται στην περιπτώσεις των παρ. 7, 8, 9, 10, 12, 14 και 16 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014

Για τις περιπτώσεις των υφιστάμενων τουριστικών, κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και υδατοκαλλιεργειών, που υπάγονται στην περιπτώσεις των παρ. 7, 8, 9, 10, 12, 14 και 16 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014, σύμφωνα με την αριθμ. 122558/1102/25-8-2015 (ΑΔΑ: ΩΙΧΖ465ΦΘΗ-Π09) εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, δεν απαιτείται πράξη χαρακτηρισμού για την έγκριση επέμβασης, αλλά η διαπίστωση της δασικής μορφής της έκτασης λόγω απώλειας της δασικής βλάστησης.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) των μονάδων αυτών δεν απαιτείται ως δικαιολογητικό η πράξη χαρακτηρισμού ή τελεσιδικία αυτής [όπως προβλέπουν οι αριθμ. 59845/2012 (ΦΕΚ Β´ 3438), 46296/2013 (ΦΕΚ Β´ 2002) και 50129/1392/2013 (ΦΕΚ Β´ 2405) ΚΥΑ], αλλά αρκεί και η διαπίστωση της δασικής μορφής της έκτασης μετά από έγγραφο της οικείας δασικής Αρχής, αφού οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4280/2014, τροποποίησαν το θεσμικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο εκδόθηκαν οι παραπάνω ΚΥΑ.

Σχετικά αρχεία:

  • Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159) Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

  • Εγκύκλιος 122558/1102/25-8-2015 (ΑΔΑ: ΩΙΧΖ465ΦΘΗ-Π09) Πράξη χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων αρθ. 52 Ν. 4280/14.

  • Κ.Υ.Α. 59845/2012 (ΦΕΚ 3438 /Β/24.12.2012) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β της 6ης Ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής» του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13 και 18.

  • Κ.Υ.Α. 46296/2013 (ΦΕΚ Β´ 2002) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 7ης ομάδας «Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις» του Παραρτήματος VII, της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 14».

  • Κ.Υ.Α. 50129/1392/2013 (ΦΕΚ Β´ 2405) Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 8ης Ομάδας «Υδατοκαλλιέργειες» του παραρτήματος VΙΙΙ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει και ειδικότερα για τα έργα και τις δραστηριότητες με α/α 1, 2, 4, 5 και 6».

logo_dokimastikoΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Κτηνοτροφία - Βοσκότοποι, Περιβάλλον

Tags: , , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: