Κοπή δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης

egk

Για την κοπή δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο πόλης ή οικισμού* απαιτείται έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίμακας από την οικεία Υπηρεσία ∆όμησης, μετά από αίτηση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου ∆ήμου και σχετική Απόφαση του αρµοδίου οργάνου του ∆ήμου (Επιτροπή ποιότητας ζωής ή δημοτικού συμβουλίου), προσκομίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ.  1 η του  αρθ.  2 της 55174/4-10-2013 Απόφασης (ΦΕΚ 2605/Β’/15-10-2013).

Αυτό διευκρινίζει έγγραφο της Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας που στάλθηκε στις Υπηρεσίες Δόμησης και τις ∆/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων και εκδόθηκε κατόπιν πολλών ερωτημάτων υπηρεσιών σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθείται και τις άδειες / εγκρίσεις που απαιτούνται στην περίπτωση κοπής δένδρων σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού* όταν δεν αποτελεί συνοδευτική εργασία εκτέλεσης κατασκευαστικών έργων διαμορφώσεων.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση τοπογραφικού διαγράμματος, κατατίθεται οδοιπορικό σκαρίφημα, αντίστοιχο της περίπτωσης ια του παραπάνω άρθρου, που αφορά στα δημόσια ή δημοτικά έργα.

Σχετικό αρχείο:

Εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων ή ΖΟΕ που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις για την προστασία των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων ή από διατάξεις της αρχαιολογικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές ή άλλης συναφούς νομοθεσίας.

logo_dokimastikoΚατηγορίεςΥλοτομίες

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: