Κανονισμός Ξυλείας – Αρμόδιες αρχές και διενέργεια ελέγχων

xuleia

Με την ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β´ 2872) καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές και θεσπίζονται τα αναγκαία μέτρα και διαδικασίες με σκοπό την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά», γνωστός ως κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία.

Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής και συντονισμένης εφαρμογής των σχετικών Κανονισμών, από όλες τις αρμόδιες εμπλεκόμενες δημόσιες αρχές, τους φορείς εκμετάλλευσης, τους εμπόρους και τους οργανισμούς παρακολούθησης, ώστε να συμβάλλει η χώρα μας στην παρεμπόδιση και την καταπολέμηση του εμπορίου της παράνομα υλοτομημένης ξυλείας.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε η ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού και ∆ασικής Πολιτικής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, δίνονται αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις για το κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία αλλά και για την ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015

Τι είναι ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία (Κανονισμός Ξυλείας);

Ο Κανονισμός Ξυλείας της ΕΕ [Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 – (European Union Timber Regulation – EUTR)] αποσκοπεί στη μείωση της παράνομης υλοτομίας με την εξασφάλιση ότι δεν μπορεί να πωλείται στην ΕΕ καμία παράνομη ξυλεία ούτε κανένα προϊόν παράνομης ξυλείας. Ο κανονισμός αυτός θεσπίσθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ράσης της ΕΕ για την Επιβολή της ∆ασικής Νομοθεσίας, τη ∆ιακυβέρνηση και το Εμπόριο (Action Plan for Forest Law Enforcement, Governance and Trade-FLEGT).

Ο Κανονισμός Ξυλείας της ΕΕ τέθηκε σε ισχύ στις 3 Μαρτίου 2013 και απαγορεύει σε επιχειρηματικούς φορείς στην Ευρώπη να διαθέτουν παράνομα υλοτομημένη ξυλεία και προϊόντα που προέρχονται από παράνομη ξυλεία στην αγορά της ΕΕ. Ως «νόμιμη» ξυλεία ορίζεται η ξυλεία που παράγεται σε συμμόρφωση με τους νόμους της χώρας όπου γίνεται η συγκομιδή της.

Βασικό περιεχόμενο του Κανονισμού

Σύμφωνα με το Κανονισμό για την ξυλεία της ΕΕ, η διάθεση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων τέτοιου είδους ξυλείας στην αγορά της ΕΕ απαγορεύεται. Ο Κανονισμός για την ξυλεία ισχύει για το ξύλο και τα προϊόντα ξύλου που διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ. Αντιμετωπίζει το εμπόριο παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας επιβάλλοντας τρεις βασικές υποχρεώσεις:

 1. Η για πρώτη φορά διάθεση παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων τέτοιου είδους ξυλείας στην αγορά της ΕΕ, απαγορεύεται.
 2. Οι φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ -εκείνοι που διαθέτουν προϊόντα ξυλείας στην αγορά της ΕΕ για πρώτη φορά- οφείλουν να ασκούν «δέουσα επιμέλεια».
 3. Οι έμποροι -εκείνοι που αγοράζουν ή πωλούν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που διατίθενται ήδη στην αγορά- είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές και τους πελάτες τους για να διευκολύνεται η ιχνηλασιμότητα της ξυλείας.

Εκτός πεδίου εφαρμογής (Ποιοι τύποι ξυλείας και προϊόντων της δεν περιλαμβάνονται;)

∆εν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού ξυλείας τα παρακάτω προϊόντα ξυλείας και τύποι ξυλείας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο παρακάτω κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός:

 • ανακυκλωμένα προϊόντα,
 • Το τυπωμένο χαρτί, όπως βιβλία, περιοδικά και εφημερίδες,
 • Τα υλικά συσκευασίας που περιέχουν εμπορεύματα και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την υποστήριξη, προστασία ή μεταφορά άλλου προϊόντος,
 • Μερικά προϊόντα από μπαμπού και ψάθα,
 • Η ξυλεία που αγοράζεται ή πωλείται από ιδιώτες για προσωπική τους χρήση,
 • Άλλα προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα *.

* Για να μάθουν εάν ή όχι ένα προϊόν καλύπτεται, οι εισαγωγείς θα πρέπει να συμβουλεύονται τη Συνδυασμένη Ονοματολογία που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του Κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87.

Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού της ΕΕ για την ξυλεία ορίζονται:

 1. ως Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας ορίζεται η ∆ιεύθυνση Προγραμματισμού και ∆ασικής Πολιτικής της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας ∆ασών & Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η εν λόγω ∆ιεύθυνση, δια του Τμήματος ∆ιακίνησης και Εμπορίας ∆ασικών Προϊόντων και Ειδών CITES, καθίσταται υπεύθυνη και έχει ρόλο συντονιστή, για την συνολική και ενιαία εφαρμογή από όλες τις συναρμόδιες αρχές και φορείς, των ανωτέρω σχετικών Κανονισμών και της ΚΥΑ.
 2. ως Περιφερειακές Αρμόδιες Αρχές Κανονισμού Ξυλείας ορίζονται οι ∆ιευθύνσεις ∆ασών των Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων. Σε κάθε Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση όπου υφίσταται ∆/νση ∆ασών άνευ ∆ασαρχείου, με αποτέλεσμα αυτή να είναι ταυτόχρονα και Φορέας Εκμετάλλευσης, ορίζεται ως αρμόδια Περιφερειακή Αρχή η οικεία ∆/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης ∆ασών.

Διενέργεια ελέγχων

 Οι αρμόδιες περιφερειακές αρχές διενεργούν ελέγχους σε Οργανισμούς Παρακολούθησης, σε Φορείς Εκμετάλλευσης και σε Εμπόρους.

Στους Οργανισμούς Παρακολούθησης οι έλεγχοι διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο έτη.

Στους Φορείς Εκμετάλλευσης οι έλεγχοι διενεργούνται είτε βάσει περιοδικά αναθεωρούμενου προγράμματος και με γνώμονα τον κίνδυνο, είτε εκτάκτως βάσει σχετικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων βάσιμων ανησυχιών τρίτων μερών, σχετικά με τη συμμόρφωση ενός φορέα εκμετάλλευ­σης προς τον κανονισμό της ΕΕ για την ξυλεία. 

Στους Εμπόρους οι έλεγχοι διενεργούνται είτε βάσει περιοδικά αναθεωρούμενου προγράμματος και με γνώμονα τον κίνδυνο, είτε εκτάκτως βάσει σχετικών πληροφοριών, και αποσκοπούν στην διαπίστωση της τήρησης των εκ μέρους τους υποχρεώσεων διατήρησης πληροφοριών για την ιχνηλασιμότητα της ξυλείας και των προϊόντων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

Οι Έμποροι οφείλουν να παρέχουν, εφόσον τους ζητηθεί, όλες τις πληροφορίες που ορίζονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα αυτών.

Οι Αρμόδιες Αρχές δύνανται να ζητούν τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας και της αρμόδιας κατά περίπτωση Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας ∆ημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, στο πλαίσιο των ελέγχων συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Ξυλείας, των Φορέων Εκμετάλλευσης, των Οργανισμών Παρακολούθησης, και των Εμπόρων.

Περιφερειακά Συνεργεία Ελέγχου

Με αποφάσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων, μετά από εισήγηση των Γενικών ∆ιευθύνσεων ∆ασών και Αγροτικών Υποθέσεων των Αποκεντρωμένων ∆ιοικήσεων συστήνονται ένα ή περισσότερα τριμελή συνεργεία με σκοπό την αποτελεσματική διενέργεια των ελέγχων. Συγκροτούνται από:

 • δύο ∆ασολόγους ή ∆ασοπόνους της αρμόδιας Περιφερειακής Αρχής, μετά του αναπληρωτή τους, ο ένας εκ των οποίων ορίζεται επικεφαλής του συνεργείου και
 • ένα υπάλληλο της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας, ο οποίος ορίζεται από τον οικείο Περιφερειάρχη, μετά του αναπληρωτή του.

Ο επικεφαλής του συνεργείου ελέγχου είναι υπεύθυνος για την υποβολή των σχετικών από τους διενεργούμενους ελέγχους διαπιστώσεων στην αρμόδια περιφερειακή αρχή.

Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (σύμφωνα με το άρθρο 19, παράγραφοι 1 και 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010)

Οποιοσδήποτε Φορέας Εκμετάλλευσης ή Έμπορος ξυλείας και προϊόντων ξυλείας, που διαθέτει στην αγορά παράνομα υλοτομημένη ξυλεία ή προϊόντα αυτής, τιμωρείται με τις ποινικές και διοικητικές κυρώσεις των άρθρων 268, 287 παρ. 22, του άρθρου 288α και του άρθρου 271 του ν.δ.86/69 (Α’7), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Σε περίπτωση που η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας που διατίθενται στην αγορά δεν περιλαμβάνονται στον ετήσιο πίνακα διατίμησης του άρθρου 160 παράγραφος 2 του ν.δ. 86/69 «∆ασικός Κώδικας», τότε το ύψος του προστίμου προκύπτει μέσω διαφανούς διαδικασίας εύρεσης της τρέχουσας εμπορικής τιμής του.

Οποιοσδήποτε Φορέας Εκμετάλλευσης ή Έμπορος ξυλείας αρνείται ή παρακωλύει ή κωλυσιεργεί τη διενέργεια των ελέγχων από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ή παρέχει σε αυτά ψευδή ή παραποιημένα στοιχεία, τιμωρείται με τις ποινές της παρ. 23 του άρθρου 287 του ν.δ. 86/69, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Κατά την επιμέτρηση των παραπάνω προστίμων λαμβάνονται υπόψη η σοβαρότητα και η έκταση του κινδύνου της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις κατά την κείμενη νομοθεσία υποδείξεις των αρμοδίων αρχών και η τέλεση παρόμοιων παραβάσεων στο παρελθόν.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται με, κατά περίπτωση, απόφαση του Προϊσταμένου της ∆ιεύθυνσης ∆ασών ή της ∆ιεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης ∆ασών, ύστερα από αυτοψία, έκθεση διαπίστωσης της παράβασης και σχετική εισήγηση των οικείων ελεγκτικών οργάνων.

Πριν την επιβολή των ανωτέρω προστίμων ο Προϊστάμενος της ∆ιεύθυνσης ∆ασών ή της ∆ιεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης ∆ασών, δύναται ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα της παράβασης να απευθύνει στον παραβάτη γραπτή σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 10.

Σε περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας για την ίδια παράβαση, το ποσό του επιβαλλόμενου αρχικού προστίμου διπλασιάζεται και σε περίπτωση τέλεσης του εν λόγω αδικήματος κατ’ εξακολούθηση εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος το ποσό του αρχικού προστίμου τριπλασιάζεται.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός Φορέα Εκμετάλλευσης ή ενός Εμπόρου στα Μητρώα του άρθρου 7 παράγραφος 2 εδάφια β και γ αντίστοιχα, ή μη υποβολής της απαιτούμενης για εγγραφή αίτησης, εντός της κατά το άρθρο 7, παράγραφος 8 της παρούσας προθεσμίας, επιβάλλεται σε αυτόν διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων (700) ευρώ, με απόφαση του Προϊσταμένου της ∆ιεύθυνσης ∆ασών ή της ∆ιεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης ∆ασών.

Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Διαβάστε ολόκληρη τη ΚΥΑ και την εγκύκλιο του ΥΠΕΝ στα σχετικά αρχεία που ακολουθούν.

Σχετικά αρχεία:

 • ΚΥΑ 134627/5835/23-12-2015 ΦΕΚ (Β´ 2872) Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» και των σχετικών με αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

 

logo2

 ΚατηγορίεςΔασικά Προϊόντα, Δασική Υπηρεσία

Tags: , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: