Δ/νση Δασών Λάρισας: Εφαρμογή του Κανονισμού Ξυλείας της Ε.Ε.

alysopriono_ylotomia

  • Με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας τίθεται σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Ξυλείας στην Ελλάδα.
  • Τι είναι και ποιους αφορά.
  • Ποια είναι η διαδικασία και ποια είναι η αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του.
  • Τι ισχύει με τον κανονισμό FLEGT – Εισαγωγή Ξυλείας

Ο κανονισμός της ΕΕ για την ξυλεία EUTR – κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 είναι ένας κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του εμπορίου παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας εντός της ΕΕ.

Με την κοινή υπουργική απόφαση (134627/5835/23-12-2015 ΦΕΚ 2872/Β΄/29-12-2015) τέθηκε ουσιαστικά σε εφαρμογή και στην χώρα μας ο παραπάνω κανονισμός. Η απόφαση καθορίζει τις αρμόδιες αρχές, τα μέτρα και τις διαδικασίες για την επιτυχημένη εφαρμογή του. Σε γενικές γραμμές διαχωρίζει όσους εμπορεύονται ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας σε δύο κατηγορίες – φορείς εκμετάλλευσης και εμπόρους με την κάθε κατηγορία να έχει τις δικές της διακριτές υποχρεώσεις.

Φορείς εκμετάλλευσης

Υπόχρεοι εγγραφής στο Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν στην αγορά ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

Υπενθυμίζεται ότι ως Φορείς Εκμετάλλευσης της χώρας μας και της Ε.Ε. είναι όλοι εκείνοι οι φορείς που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. για πρώτη φορά, και σε αυτή την κατηγορία δύναται να ανήκουν τα Δασαρχεία ή οι Δ/νσεις Δασών άνευ δασαρχείων της χώρας μας, που διαθέτουν τέτοια υλοτομημένη ξυλεία της περιφέρειας δικαιοδοσίας τους στην αγορά, οι ιδιώτες δασοκτήμονες, οι ιδιοκτήτες μη δημοσίων δασών (όπως ΟΤΑ, Μονές, κ.λ.π.).

Έμποροι

Στο Περιφερειακό Μητρώο Εμπόρων εγγράφονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας στην εσωτερική αγορά, πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 και των, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή του.

Διευκρινίζεται ότι οι έμποροι, δηλαδή εκείνοι που μόνο αγοράζουν ή πωλούν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας που έχουν διατεθεί ήδη στην αγορά δεν θεωρούνται Φορείς Εκμετάλλευσης αλλά έμποροι και αυτοί καταγράφονται στο Μητρώο Εμπόρων.

Παρόλα αυτά, οι εμπορικές, εισαγωγικές επιχειρήσεις που εισάγουν από τρίτες χώρες και συνεπώς διαθέτουν για πρώτη φορά ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά της Ε.Ε. ανήκουν στην κατηγορία των Φορέων Εκμετάλλευσης και θα πρέπει να είναι καταχωρισμένοι στο εν λόγω Μητρώο.

Στο Μητρώο των Φορέων Εκμετάλλευσης καταγράφονται επίσης και οι Δασικοί Συνεταιρισμοί που για πρώτη φορά διαθέτουν ξυλεία στην αγορά.

Εισαγωγείς Ξυλείας – Κανονισμός FLEGT – ΚΥΑ 135279/159/12-01-2016( ΦΕΚ 83/Β΄/25-1-2016)

Οι εισαγωγείς Ξυλείας που προστίθενται να εισάγουν δια του Τελωνείου Λάρισας ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας από τις χώρες που έχουν ενταχθεί στον ΚΑΝ FLEGT υποχρεούνται να υποβάλουν τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την άφιξη του φορτίου, αίτηση στην Δ/νση Δασών Λάρισας μαζί με την ” Άδεια FLEGT” και το προβλεπόμενο ειδικό παράβολο εκατό (100) ευρώ ανά άδεια, για τον έλεγχο και την επαλήθευση της άδειας FLEGT.

Διαδικασία

Με την προαναφερόμενη Κ.Υ.Α., υπάρχει υποχρέωση κατάρτισης των Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης και Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της στο φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης ήτοι μέχρι 28-06-2016.

Στην περίπτωση μη εγγραφής των υπόχρεων (φορέας εκμετάλλευσης ή Έμπορος) στα προβλεπόμενα από τις διατάξεις της παρ. 2 εδαφ. (β) και (γ) του άρθρου 7 της προαναφερόμενης ΚΥΑ, μητρώα ή μη υποβολής της απαιτούμενης αίτησης εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους επτακοσίων ευρώ (700€), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 της σχετικής ΚΥΑ.

Κάθε ενδιαφερόμενος – υπόχρεος μπορεί να επικοινωνεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Δ/νση Δασών Λάρισας η οποία έχει ορισθεί ως Αρμόδια Περιφερειακή Αρχή Π.Ε. Λάρισας. Αρμόδιοι υπάλληλοι για πληροφορίες: Γαλάτος Αριστοκλής τηλ. 2410554667, Ζιαζιά Άννα τηλ. 2410554671.

Διεύθυνση Δασών ΛάρισαςΚατηγορίεςΔασικά προϊόντα, Δασική Υπηρεσία, Υλοτομίες

Tags: , , , , , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: