Οικονομική ενίσχυση για προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας

perdika

Φωτό: www,furfeatherandfin,com

Στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) περιόδου 2014-2020 που εγκρίθηκε από την ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2015 προβλέπονται και ενισχύσεις για γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα (Μ10). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το Υπομέτρο 10.1 όπου περιλαμβάνεται δράση με αντικείμενο την προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας.

Σκοπός της δράσης είναι η διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες. Η δράση είναι εστιασμένη σε βιοτόπους σημαντικών, σπάνιων ή απειλούμενων ειδών της ορνιθοπανίδας. Οι γεωργικές εκτάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των βιοτόπων της άγριας ορνιθοπανίδας, προσφέροντας τροφή και χώρους φωλιάσματος και αναπαραγωγής.

Τα τελευταία χρόνια, η εντατικοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση του ρόλου των αγροτικών γαιών ως ενδιαίτημα της άγριας ορνιθοπανίδας. Η εξασφάλιση τροφής με την εφαρμογή ασυγκόμιστης παραγωγής, είναι ένας σημαντικός παράγοντας διατήρησης του πληθυσμού σε ικανοποιητικά επίπεδα και η συμβολή των γεωργικών καλλιεργειών σε αυτόν το τομέα μπορεί να αποδειχθεί σημαντική.

Η δέσμευση είναι πενταετούς διάρκειας εφαρμόζεται σε ενιαίο τμήμα των αγροτεμαχίων της εκμετάλλευσης σε έκταση τουλάχιστον 10% της ενταγμένης γεωργικής έκτασης. Η δέσμευση συνίσταται στη μη συγκομιδή της παραγωγής για περίοδο τριών (3) μηνών μετά τη συνήθη, κατά περίπτωση, ημερομηνία συγκομιδής, δηλαδή για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Στο τμήμα της ενταγμένης εκμετάλλευσης στο οποίο δεν συγκομίζεται η παραγωγή, απαγορεύεται η χρήση λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το τμήμα αυτό της εκμετάλλευσης παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης προκειμένου να δημιουργηθεί μία ζώνη άγριας ζωής απαλλαγμένη από εισροές.

Η δέσμευση εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθόλη τη διάρκεια της πενταετίας.

Η έκταση που δεν συγκομίζεται αποτελεί περιοχή τροφοδοσίας για την ορνιθοπανίδα προσφέροντας φυτική τροφή (σπόροι και άλλα μέρη του φυτού) αλλά και περιοχή προσέλκυσης εντόμων που πολλαπλασιάζονται, αυξάνοντας τον αριθμό των διαθέσιμων για την ορνιθοπανίδα εντόμων και προνυμφών. Ειδικά μερικά δίπτερα ελκύονται από τα ψυχανθή και γεννούν τα αυγά σε σημεία που υπάρχει αφθονία αφίδων για τις προνύμφες τους. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται και ο πληθυσμός των βλαβερών για την καλλιέργεια αφίδων.

Είδος στήριξης

Η ενίσχυση αποζημιώνει τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα της τήρησης των δεσμεύσεων της δράσης.

Δικαιούχοι

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοχοι γεωργικής γης και εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα ως αποτέλεσμα της τήρησης των δεσμεύσεων της δράσης.

 Όροι επιλεξιμότητας

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που θα ενταχθεί στη δράση, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου
  • Να βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης της δράσης
  • Να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης

 Ποια είναι τα ισχύοντα ποσά και ποσοστά στήριξης;

Τα ποσά στήριξης σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπολογισμού του ύψους ενίσχυσης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

table

Πληροφορίες κειμένου: http://agrosimvoulos.gr

 

 

 ΚατηγορίεςUncategorized

Tags: ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: