Περί του ρόλου των Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΤΕΕΑ)

logo dasikis

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ &
ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ: ΕΠΙΤΡΕΠΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΕΔΑΦΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εγκύκλιος

Αριθμ. 136115/453/26-2-2016

ΘΕΜΑ: Περί του ρόλου των Τεχνικών Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΤΕΕΑ)

Στα πλαίσια υποβολής ερωτημάτων αναφορικά με τη λειτουργία, το ρόλο και τη διάκριση των εν θέματι νεοσυσταθέντων ΤΕΕΑ  παραθέτουμε τα κάτωθι:

Κατ’ εφαρμογήν της διάταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164Α΄) συγκροτούνται σε κάθε νομό, κατόπιν εκδόσεως Αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μία ή περισσότερες Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων για την εξέταση των αντιρρήσεων επί των πράξεων χαρακτηρισμού που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 14 του νόμου 998/1979. Σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 6 της ανωτέρω διάταξης, « … όπου στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας αναφέρονται οι Επιτροπές Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, νοούνται οι Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων».

Από τις προαναφερθείσες διατάξεις προκύπτει ο ρόλος των εν θέματι Επιτροπών, ο οποίος δεν διαφοροποιείται από εκείνου των προηγούμενων επιτροπών, παρά μονάχα στη σύνθεση των μελών που τις συγκροτούν. Ως εκ τούτου, η εξέταση των αντιρρήσεων από τις Τεχνικές Επιτροπές είναι ενδικοφανής διαδικασία που εξυπηρετεί στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών, παρέχοντας την εξουσία ελέγχου της νομιμότητας της πράξης και της ουσίας της υπόθεσης η οποία εξετάζεται και επί της οποίας η άσκηση αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της αίτησης ακύρωσης και των προσφυγών ουσίας. Πρόκειται για μέσο δευτεροβάθμιου ελέγχου της υπόθεσης από την ίδια τη Διοίκηση και για υποχρεωτικό προστάδιο της διοικητικής δίκης.

Οι Τεχνικές Επιτροπές επομένως, εξετάζουν κατ’ ουσίαν την υπόθεση, παρουσία μαρτύρων, νομικών ή και τεχνικών συμβούλων, συμφώνως της ενδικοφανούς διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 14 του νόμου 998/1979 ως ισχύει.

Προϋπόθεση για την εξέταση των αντιρρήσεων από τις Τεχνικές Επιτροπές αποτελεί η καταβολή παραβόλου από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχοντος έννομο συμφέρον, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παραγράφου 4 του άρθρου 14 ν. 998/1979 όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 34 του νόμου 4280/2014 (ΦΕΚ 159Α΄), και ατελώς από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην ανωτέρω δέσμευση (υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου) δεν υπάγονται εκείνες οι περιπτώσεις για τις οποίες είχαν υποβληθεί αντιρρήσεις ενώπιον των κατηργημένων Α/βάθμιων Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, σε χρόνο προγενέστερο του χρόνου θεσπίσεως του νόμου 4280/2014.

Τέλος, στα πλαίσια εκδόσεως των σχετικών αποφάσεων από τις αρμόδιες Επιτροπές ακολουθούνται τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 118790/7487/22-10-2014 (ΦΕΚ 3632Β΄) Υπουργική Απόφαση.

Παρακαλούμε όπως η παρούσα κοινοποιηθεί στις δασικές υπηρεσίες των αντιστοίχως περιοχών δικαιοδοσίας σας, προς ενημέρωση και εφαρμογή της, στα πλαίσια ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗ

Σχετικό αρχείο:

.

.

.

.


 ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: