ΣτΕ 4690/2015: Ακύρωση απόφασης απαγόρευσης θήρας λόγω πληµµελούς δηµοσίευσης

apagoreusi

Σύμφωνα με την απόφαση ΣτΕ 4690/2015 (Τμήμα Ε΄), oι αποφάσεις των δασικών αρχών που περιλαμβάνουν διατάξεις απαγόρευσης θήρας, φέρουν κανονιστικό χαρακτήρα. Οι διοικητικές πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα για να λάβουν νόμιμη υπόσταση, απαιτείται, ως συστατικό στοιχείο του κύρους τους, να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τη δημοσίευση η κανονιστική ρύθμιση καθίσταται προσιτή στους πολίτες, δημιουργείται τεκμήριο γνώσεώς της και καθίσταται εφικτός ο έλεγχος της νομιμότητας των κανονιστικών διοικητικών πράξεων από το Συμβούλιο της Επικρατείας και τα λοιπά δικαστήρια.

Με την επίδικη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου, απαγορεύθηκε το κυνήγι όλων των θηραμάτων για πέντε (5) χρόνια, σε έκταση εμβαδού 35.5000 στρεμμάτων, στην κτηματική περιφέρεια των Δήμων Ηγουμενίτσας και Σαγιάδας. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε κατ΄ επίκληση της διατάξεως της παρ. 5 του άρθρου 258 του νδ 86/1969 και της κυα 36427/17.9.2009 «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών των Στενών και εκβολών των ποταμών Αχέροντα και Καλαμά, του Έλους Καλοδικίου και της ευρύτερης περιοχής τους, ως Περιοχών Προστασίας της Φύσης και Περιφερειακών ζωνών» (Δ΄396) των Υπουργών Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΠΕΧΩΔΕ και Εμπ. Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Επομένως, σχετικά με τη διαδικασία εκδόσεως και τον νόμιμο τρόπο δημοσίευσης της επίδικης ως άνω αποφάσεως, δεν έχει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 66 παρ. 4 του νδ 86/1969, λαμβανομένου υπ΄ όψη και ότι η εν λόγω διάταξη, αναφερόμενη στις δασικές αστυνομικές διατάξεις, με τις οποίες ρυθμίζεται, περιορίζεται ή απαγορεύεται πλήρως η υλοτομία, η συλλογή δασικών προϊόντων, η κλάδευση, εκρίζωση δένδρων, θάμνων κ.λπ., η ρητίνευση κ.λπ., έχει κανονιστικό χαρακτήρα. Συνεπώς, για να λάβει νόμιμη υπόσταση η προσβαλλομένη απόφαση έπρεπε να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά ανωτέρω.

Δεν συνιστά επομένως νόμιμο τρόπο δημοσίευσης της προσβαλλομένης δασικής αστυνομικής διατάξεως θήρας, η κοινοποίηση και ανάρτησή της στα οικεία δημοτικά και κοινοτικά καταστήματα, στην οικεία Αστυνομική Διεύθυνση και στα αστυνομικά τμήματα του Νομού Θεσπρωτίας, στους δασικούς υπαλλήλους, στην τέως Αγροφυλακή και στους κυνηγετικούς συλλόγους Θεσπρωτίας, στις όμορες Διευθύνσεις Δασών κ.λπ., κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 66 του νδ 86/1969 και για τον λόγο αυτό η προσβαλλομένη απόφαση κρίθηκε ακυρωτέα.

Σχετικό αρχείο:

  • ΣτΕ 4690/2015 Ακύρωση απόφασης απαγόρευσης θήρας λόγω πληµµελούς δηµοσίευσης

dasarxeio.comΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία, Θήρα, Νομοθεσία

Tags: , , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: