Επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων

topography

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.) απέστειλε στους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με το επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων, μετά και την 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Όπως τονίζεται στην επιστολή, «είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν. 4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών. Συνεπώς κάθε πράξη η οποία έχει συντελεστεί με τοπογραφικό διάγραμμα συνταγμένο από μη έχοντα το δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο, θα πρέπει να ανακληθεί αυτοδικαίως με τεράστιες συνέπειες για τον πολίτη. Σας καλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα επιστολή σε όλα τα μέλη σας, προκειμένου να είναι ενήμεροι για την κείμενη νομοθεσία».

Σχετικά αρχεία:ΚατηγορίεςΔιάφορα

Tags: , , , ,

9 replies

 1. http://www.b2green.gr/el/post/39007/apantisi-peri-armodiotitas-syntaxis-exartimenon-topografikon-diagrammaton Απάντηση της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του Τ.Ε.Ε Δυτ. Μακεδονίας περί αρμοδιότητας σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων:

  Λάβαμε γνώση του εν θέματι σχετικού εγγράφου που σας απέστειλε το Τ.Ε.Ε Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο επιχειρεί να επιβάλει τον αποκλεισμό των Πτυχιούχων Μηχανικών του Τεχνολογικού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι μέλη μας, από συναφείς επαγγελματικές τους δραστηριότητες και συγκεκριμένα, από την σύνταξη και υπογραφή εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.

  Είναι προφανές ότι στις αυθαίρετες αυτές ενέργειές του προέβηκε το παραπάνω Τμήμα του Τ.Ε.Ε, για σκοπούς συνδικαλιστικούς – συντεχνιακούς ενόψει, ιδίως, των προσεχών εκλογών των συλλογικών του οργάνων.

  Σε σχέση με το περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου, σας επισημαίνουμε τα εξής:

  Αναφορικά με την επικαλούμενη στο έγγραφο 451/2010 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ, σας γνωστοποιούμε ότι αυτή ουδέποτε έγινε αποδεκτή από τον αρμόδιο Υπουργό Π.Ε.Κ.Α και γι΄ αυτό ουδέποτε εφαρμόσθηκε από τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά δεν εφαρμόσθηκε ούτε και από την εταιρία «ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε».

  Σχετικό επ΄ αυτού είναι και το έγγραφο αριθμ. οικ1429111/ΔΛΚ538/07-10-2014 της ίδιας εταιρίας με το οποίο αναστέλλεται η υπ’ αριθ. 1020517/07-07-2010 οδηγία της Κτηματολόγιο Α.Ε, ως προς το δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.

  Είναι, επομένως, επιεικώς αξιοπερίεργο για ποιό λόγο το προαναφερόμενο τμήμα του Τ.Ε.Ε αναφέρεται στη γνωμοδότηση αυτή.

  Σε σχέση με την αριθμ. 267/2016 απόφαση του Σ.τ.Ε πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν επιτρέπονται αυθαίρετες ερμηνείες των αποφάσεων του Σ.τ.Ε ούτε γενικεύσεις σαν αυτές στις οποίες προβαίνει το τμήμα του Τ.Ε.Ε για προφανείς συντεχνιακούς λόγους. Ηαπόφαση αυτή δεν μετέβαλε το νομοθετικό καθεστώς στο οποίο στηρίζονται και το οποίο εφαρμόζουν εδώ και δεκαετίες οι δημόσιες υπηρεσίες γενικώς και με βάση το οποίο τα μέλη μας ασκούν τις δραστηριότητες τους.

  Ως εκ τούτου, η απόφαση του Σ.τ.Ε δεν δικαιολογεί καμία μεταβολή της πρακτικής που τηρούνταν μέχρι τώρα, σε σχέση με τη σύνταξη και υπογραφή εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων από Πτυχιούχους Τ.Ε.Ι που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και δεν δικαιολογεί καμία μεταβολή, όπως δεν δικαιολογεί καμία μεταβολή του τρόπου αντιμετώπισης της συμπεριφοράς και της πρακτικής που ακολουθούν οι λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και γενικώς οι δημόσιοι λειτουργοί.

  Σε σχέση με το υπ΄ αρ. ΔΤΕ/β/34285/735 της 24-9-2010 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΚΑ, σας γνωστοποιούμε ότι η ίδια υπηρεσία έχει διευκρινίσει εγγράφως (αρ. πρωτ.: ΔΤΕ/β/28372/377/29-04-2013) ότι το εν λόγω έγγραφο είναι μόνο πληροφοριακού χαρακτήρα και στερείται εκτελεστότητας.

  Σε σχέση δε, με την επιχειρούμενη ερμηνεία των νόμων που αναφέρονται στο κείμενο του εν λόγω εγγράφου του Τμήματος του Τ.Ε.Ε, αυτή είναι αυθαίρετη και παραπλανητική, δεδομένου ότι:

  Ο ν.4663/1930 αφορά στους διπλωματούχους Μηχανικούς που υπήρχαν τότε.

  Ο ν.2916/2001 αφορά στα ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, αναγνωρίζει ρητά ότι σ΄ αυτά υπάγονται και τα Τ.Ε.Ι, (άρθρο 1, παρ 1α). Ουδεμία αναφορά ούτε, πολύ περισσότερο, εξίσωση γίνεται στο νόμο αυτό, των Πτυχιούχων Μηχανικών με τους πτυχιούχους καταργηθεισών Σχολών, για τους οποίους, και μόνο, ίσχυε το Β.Δ. 769/1972.

  Μετά από αυτά, κάθε αναφορά και ερμηνεία, στο εν λόγω έγγραφο του τμήματος του Τ.Ε.Ε, στις διατάξεις αυτές είναι προφανώς αυθαίρετη και σκόπιμη και εξυπηρετεί συντεχνιακά και συνδικαλιστικά συμφέροντα του Τ.Ε.Ε και ιδίως της χωρικής περιφέρειας του τμήματός του που σας το απέστειλε, ενόψει των προσεχών τους εκλογών.

  Επειδή τα μέλη της Ένωσής μας θίγονται από την παραπάνω συμπεριφορά του τμήματος του Τ.Ε.Ε, καθόσον υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν την παρεμπόδιση της άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητάς τους με τις εντεύθεν ζημιογόνες συνέπειες,

  Οι υπηρεσίες σας, οφείλουν, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών τους,να μην επηρεάζονται από έγγραφα συνδικαλιστικών φορέων που υπαγορεύονται, όπως εν προκειμένω, από ιδιοτελή συμφέροντα και έχουν υποκειμενικούς σκοπούς, αλλά,να απευθύνονται στο Υπουργείο Παιδείας, (αρμόδια Αναπλ. Υπουργός για την Ανώτατη Εκπαίδευση) που, εν προκειμένω, είναι το μόνο αρμόδιο κατά νόμοΥπουργείο να παρέχει οδηγίες, ώστε να αποφεύγονται παρερμηνείες και συγχύσεις που δημιουργούν εντάσεις σε ευρύτερους εργασιακούς χώρους επαγγελματιών και παρακώλυση των διαδικασιών των συναφών τεχνικών έργων σε βάρος των ιδιωτών.

  Ενόψει δε, του ότι δεν έχει μεταβληθεί η νομοθεσία, τυχόν μεταβολή της πρακτικής που τηρούν από ετών και μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες σας ή και οι εν γένει αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες θα προκαλέσει επαγγελματική, ηθική και οικονομική ζημία στους παραπάνω πτυχιούχους Τ.Ε.Ι και θα συνιστά παράβαση της θεμελιώδους αρχής της εύλογης εμπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος έναντι αυτών.

  Σε μια τέτοια περίπτωση, που είμαστε βέβαιοι ότι είναι μόνο υποθετική, τα μέλη μας θα διεκδικήσουν την αποκατάσταση της ζημίας που παρανόμως θα υποστούν, θα διεκδικήσουν την ικανοποίηση των σύννομων συμφερόντων τους, ενώ η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ θα είναι αρωγός τους και θα αξιώσει την ικανοποίηση των συλλογικών δικαιωμάτων τους, τα οποία ως εκ του σκοπού της υποστηρίζει και προωθεί.

  Ο Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.

  Δημόπουλος Δημήτριος

 2. Τελικά, κανείς δεν έχει δικαιώμα υπογραφής τοπογραφικού σήμερα?
  Μπορεί αρχιτέκτονας να συντάξει ΤΔ για συμβόλαιο ή είναι παράνομο?
  Περιμένουμε τα νεα πΔ και έως τότε, τι?

 3. Το 2014, 84 χρόνια μετά το 1930, καταργήθηκε με τον Νόμο 4254/2014, το άρθρο 4 του Ν4663/1930 «… Εν τη ασκήσει του επαγγέλματος του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα και η εξάσκησις του επαγγέλματος του αρχιτέκτονος και τοπογράφου, …». Και οποιαδήποτε προσπάθεια νεκρανάστασης της διάταξης αυτής, είναι αντιδεοντολογική και καταδικαστέα.
  Ζητήσαμε να ακολουθηθούν οι προβλέψεις του νόμου Ν.4254/2014, οι οποίες ορίζουν το αντικείμενο των τριών ειδικοτήτων και τις προϋποθέσεις μερικής πρόσβασης σε αντικείμενο άλλης ειδικότητας στη βάση γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων.

 4. Στην εποχή των εξελιγμένων δορυφορικών συστημάτων των διπλοσυχνων gps ktl ktl ασχολούμαστε με ποιος θα βάζει την υπογραφή σε ένα τοπογραφικό …

  • Αν απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις που αφορούν τα “διπλόσυχνα GPS” τοτε το συζητάμε:
   Τι είναι το ratio και ποια η επίδρασή του σε fix λύση;
   Έχει μεγαλύτερη ακρίβεια η PPP λύση ή η DGPS και σε ποιές περιπτώσεις πρέπει να επιλέγουμε την μία απο την άλλη;

   Για να μην το κουράζω. To GPS είναι εργαλείο μέτρησης.
   και μιάς και το ανέφερα… αγόρασα ένα πλήρως αυτοματοποιημένο Lumenis Selecta® Trio™ , έρχεσε να σου κάνω εγχείρηση μυωπίας;

   • Χαλάρωσε μεγα Τοπογραφε!
    Θες μηπως να σε βομβαρδισω και γω με ερωτησεις πολεοδομικου και χωροταξικου τυπου και να ψαχνεσαι?
    Ασε την αγορα να κυλησει ηρεμα…και ο καθενας να κανει αυτο που ξερει και γουσταρει..
    Οι ερωτησεις σου ειναι ακρως εκνευριστικες και δειχνουν ατομο σε συγχυση και πανικο…
    Αυτα απο εναν ΜΧΠΠΑ (ερχεσαι να σου κανω μια εγχειρηση εγκεφαλου?)

 5. Αγαπητοι Μάστορες του ΠΣΔΑΤΜ:
  1) 0 4254 κατηργησε και στους ΠΜ ΠΕ το δικαίωμα να είναι και τοπογραφοι. Αλλά φοβάστε συνδικαλιστικα τον σπμε. Δικαίωμα σας, αλλά μην κηρυτεττε νομιμότητα.
  2) η απόφαση του ΣτΕ ναι μεν έγινε με πρόφαση εδ ενός πμ τε αλλά γράφει μέσα ξεκάθαρα ότι το επάγγελμα απαιτεί ρυθμιση μέσω ΠΔ τα οποία έχει πλήρως καταργησει ο 4254 σε όλους. Άρα κάνεις δεν έχει εδ.
  3) πείτε μας λοιπόν εσείς οι ΑΤΜ με βάση ποιο νόμο και ποια πδ ασκείτε επάγγελμα;

  • αρ. Πρωτ.: 65
   ΠΡΟΣ: Κο. Γιώργο Στασινό,
   Πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
   Νίκης 4 105 63 Αθήνα
   2103291200
   ΘΕΜΑ: Ανοικτή επιστολή του ΔΣ του ΠΣΔΑΤΜ για την συζήτηση επί των επαγγελματικών δικαιωμάτων στο πλαίσιο του Ν.4254/2014
   Αγαπητέ πρόεδρε,
   οι τελευταίες εξελίξεις στην επιτροπή του ΤΕΕ, που εξετάζει το περιεχόμενο και τη σύνταξη των ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων, δεν είναι θετικές και δεν προμηνύουν ευοίωνο αποτέλεσμα. Από την αρχή υπήρχαν αδιευκρίνιστα σημεία, ύπαρξη δύο ΠΔ για κάθε ειδικότητα με σημαντικές διαφορές, συζήτηση εκτός των πλαισίων του γνωστικού αντικειμένου και του περιεχομένου σπουδών κάθε ειδικότητας κ.α.
   Ιδιαίτερα όμως στην τελευταία συνεδρίαση της Πέμπτης 11.02.2016 κατατέθηκαν σχέδια ΠΔ τα οποία όσον αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα για όλες τις ειδικότητες, τα οποία σας αποστέλλουμε. Ιδιαίτερα ότι αφορά τους ΑΤΜ επισημαίνουμε τα εξής πολύ σοβαρά ζητήματα:
   Το 2014, 84 χρόνια μετά το 1930, καταργήθηκε με τον Νόμο 4254/2014, το άρθρο 4 του Ν4663/1930 «… Εν τη ασκήσει του επαγγέλματος του διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού νοείται συνυπάρχουσα και η εξάσκησις του επαγγέλματος του αρχιτέκτονος και τοπογράφου, …». Και οποιαδήποτε προσπάθεια νεκρανάστασης της διάταξης αυτής, είναι αντιδεοντολογική και καταδικαστέα.
   Ζητήσαμε να ακολουθηθούν οι προβλέψεις του νόμου Ν.4254/2014, οι οποίες ορίζουν το αντικείμενο των τριών ειδικοτήτων και τις προϋποθέσεις μερικής πρόσβασης σε αντικείμενο άλλης ειδικότητας στη βάση γενικών και ειδικών γνώσεων και ικανοτήτων.
   Σας ενημερώνουμε ότι διαφωνούμε ριζικά και έντονα σε οποιαδήποτε προσπάθεια να συνεχιστεί ή να ξεκινήσει σήμερα η πρόσβαση άλλων ειδικοτήτων στο αντικείμενο των Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών και ιδιαίτερα στο τοπογραφικό αντικείμενο. Μια πρόσβαση που δεν προκύπτει από κανένα υπαρκτό στοιχείο κατεύθυνσης και ρόλου των αντίστοιχων σχολών, των σπουδών, των γνώσεων και των μαθημάτων.
   Δεν είναι σύμπτωση, ότι αντίστοιχες ενστάσεις και ανησυχίες εξέφρασαν και οι συνάδελφοι Αρχιτέκτονες, για τις προσπάθειες πρόσβασης άλλων ειδικοτήτων στα δικά τους επαγγελματικά δικαιώματα.
   Πιστεύουμε ότι θα πάρετε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να συνεχιστεί ο διάλογος σε μία βάση συναδελφικότητας, δεοντολογίας και επιστημονικής τεκμηρίωσης των απόψεων όλων των μερών. Αποφεύγοντας διαστρεβλώσεις, ανακρίβειες και αναιτιολόγητες προτάσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν, αντί στη συναίνεση και στο βέλτιστο αποτέλεσμα, στην διαφωνία, την αντίθεση και την αποτυχία της όλης προσπάθειας.
   Στο πλαίσιο αυτό πιστεύουμε ότι θα ήταν ατυχής η διοργάνωση Στρογγυλού Τραπεζιού με θέμα «Τις τελευταίες εξελίξεις στο διεθνές περιβάλλον αναφορικά με την εκπαίδευση και την άσκηση του επαγγέλματος των Αρχιτεκτόνων και των Πολιτικών Μηχανικών» στις 5 Απριλίου 2016 χωρίς την συμμετοχή των Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Ιδιαιτέρως όταν πρόεδροι των διεθνών οργανισμών FIG (International Federation of Surveyors) και EGOS (European Group of Surveyors) είναι οι συνάδελφοι κα. Πότσιου και κ. Ζαχαριάς.
   Είμαστε αποφασισμένοι και πρόθυμοι να συνεισφέρουμε με πνεύμα συνεργασίας, συναδελφικότητας και επιστημονικής τεκμηρίωσης κάθε άποψης μας, σε κάθε προσπάθεια για ομαλή και θετική συνέχεια. Για το καλό του ΤΕΕ και των διπλωματούχων μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.
   Με εκτίμηση,
   Για το Δ.Σ.
   Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
   Μιχάλης Καλογιαννάκης Παναγιώτης Τουρλάκης

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: