Ν. 4381/2016: Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2308/1995 (Κτηματογράφηση)

ktim

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4381/2016 (ΦΕΚ Α´ 70) «Kύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της αφενός και της Γεωργίας, αφετέρου και άλλες διατάξεις».

Στις «άλλες διατάξεις» του νόμου περιλαμβάνεται και το ένατο άρθρο με το οποίο επέρχονται τροποποιήσεις στο ν. 2308/1995 (ΦΕΚ Α´ 114): «Κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου. Διαδικασία έως τις πρώτες εγγραφές στα κτηματολογικά βιβλία και άλλες διατάξεις».

Άρθρο ένατο

  Α. Καταργείται η υποπαράγραφος δ ́ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α ́114), όπως ισχύει.

  Β. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α ́ 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

 «2. Το Δημόσιο υποχρεούται να υποβάλει δήλωση εγγραπτέου δικαιώματος και μπορεί να υποβάλει αίτηση διόρθωσης ή ένσταση κατά τα άρθρα 6 και 7, για λόγους διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων του.

  Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, παρέχει υποχρεωτικά στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών του Ο.Τ.Α. υπό κτηματογράφηση τα όρια των σχεδίων πόλεως, οικισμών προϋφιστάμενων του έτους 1923, οικοδομήσιμων εκτάσεων των οικιστικών περιοχών του ν. 947/1979, διανομών και αναδασμών, καθώς και τυχόν εγκεκριμένες πολεοδομικές μελέτες και ρυμοτομικά σχέδια, τα οποία λαμβάνει υπόψη της και εφαρμόζει κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης. Για τη δήλωση του Ελληνικού ∆ημοσίου επί δασών και δασικών εκτάσεων λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη από την οικεία Διεύθυνση Δασών τα προαναφερθέντα όρια και δεν υποβάλλεται δήλωση στις περιπτώσεις του εδαφίου α’ του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, όπως ισχύει. Η εταιρεία «ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», όπως αυτή μετονομάζεται, αποστέλλει υποχρεωτικά στην αρμόδια για την υπό κτηματογράφηση περιοχή Κτηματική Υπηρεσία του ∆ημοσίου, καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση Δασών, πριν την ανάρτηση των προσωρινών στοιχείων κτηματογράφησης, τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα της ανάρτησης, καθώς και τα στοιχεία των εγγραφών του προσωρινού κτηματολογικού πίνακα που αφορούν στα ακίνητα που έχουν καταχωρηθεί ως ιδιοκτησία του Ελληνικού ∆ημοσίου, ως αγνώστου ιδιοκτήτη, καθώς και στα ακίνητα που έχουν καταχωρηθεί σε δικαιούχο κυριότητας με αιτία κτήσης τη χρησικτησία και των οποίων οι δηλώσεις υποβλήθηκαν μετά τη λήξη της συλλογής δηλώσεων.»

 Γ. Η παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995 (Α ́114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

  «9. Κατ’ εξαίρεση των όσων ορίζονται στις παραγράφους 6 και 8, μετά τη λήξη της ανάρτησης των στοιχείων της κτηματογράφησης δεν επιτρέπεται με ποινή απαραδέκτου να υποβληθεί δήλωση εμπράγματου δικαιώματος, με αιτία κτήσης την έκτακτη χρησικτησία, εφόσον αφορά σε ακίνητο το οποίο στην ανάρτηση των στοιχείων της κτηματογράφησης καταχωρήθηκε ως άγνωστου ιδιοκτήτη, εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Κατά τη διάρκεια της ανάρτησης, υποβάλλεται ένσταση ως προς το περιεχόμενο των στοιχείων της ανάρτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Η ένσταση είναι απαράδεκτη εάν δεν επιδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο. Για την απόδειξη της κατάθεσης της ένστασης, το Γραφείο Κτηματογράφησης εκδίδει στην περίπτωση αυτή πιστοποιητικό υποβολής ένστασης, το οποίο, από κοινού με το αποδεικτικό της επιδόσεως προς το Δημόσιο, χρησιμοποιείται για τη σύνταξη συμβολαίων, τη διεξαγωγή δικών και τις εγγραφές στα βιβλία μεταγραφών και υποθηκών, αντί του πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης που προβλέπεται στο άρθρο 5.»

 Δ. Μεταβατική διάταξη: Η κατάργηση της υποπαραγράφου δ ́ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, όπως ισχύει, καθώς και η τροποποίηση του εδαφίου δ ́ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995, καταλαμβάνει τις υπό κτηματογράφηση περιοχές στις οποίες θα διενεργηθεί ανάρτηση μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.


Σχετικό αρχείο:

Νόμος 4381/2016 (ΦΕΚ Α´ 70) Kύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών – μελών της αφενός και της Γεωργίας, αφετέρου και άλλες διατάξειςΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Κτηματολόγιο, Νομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: