Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: Προγράμματα για τις νόσους των ζώων

elegktiko_synedrio

Σε νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, το συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι τα προγράμματα της ΕΕ για τις νόσους των ζώων είναι αποτελεσματικά όσον αφορά την περιστολή των νόσων, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο να διακριβωθεί η οικονομική αποδοτικότητά τους. Παρά τις αξιοσημείωτες επιτυχίες που έχουν επιτευχθεί, όπως η μείωση του αριθμού των κρουσμάτων της ΣΕΒ στα βοοειδή, οι ελεγκτές προειδοποιούν για την ανεπάρκεια ορισμένων ελέγχων και για αδικαιολόγητα υψηλές δαπάνες.

Τα προγράμματα των κρατών μελών για την εκρίζωση, τον έλεγχο και την παρακολούθηση διάφορων νόσων των ζώων έλαβαν από την ΕΕ, μεταξύ 2009 και 2014, χρηματοδότηση ύψους 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ για να καλύψουν δράσεις όπως ο εμβολιασμός και η εξέταση των ζώων, και η καταβολή αποζημίωσης για σφαγέντα ζώα.

Οι ελεγκτές πραγματοποίησαν επισκέψεις σε επτά κράτη μέλη —Ιρλανδία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία , Ρουμανία και Ηνωμένο Βασίλειο— τα οποία αντιστοιχούν από κοινού στο 72 % των συνολικών δαπανών που πραγματοποιούνται προς τον σκοπό αυτό. Διαπίστωσαν ότι τα ελεγχθέντα προγράμματα συνέβαλαν ικανοποιητικά στην περιστολή των νόσων των ζώων. Η προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή ήταν ορθή στα βασικά σημεία και συμπληρώθηκε από την παροχή καλών τεχνικών συμβουλών, από ανάλυση κινδύνου και από μηχανισμό για την ιεράρχηση των πόρων. Σε ορισμένες περιπτώσεις σημειώθηκε αξιοσημείωτη επιτυχία, όπως μείωση των κρουσμάτων σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών (ΣΕΒ) που πλήττει τα βοοειδή, της σαλμονέλωσης στα πουλερικά και της λύσσας στα άγρια ζώα. Τα προγράμματα των κρατών μελών σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν γενικά με ικανοποιητικό τρόπο ενώ υπήρχαν επαρκή συστήματα για τον εντοπισμό εστιών νόσων των ζώων και τη διευκόλυνση της εκρίζωσής τους.

Παρ’ όλα αυτά, η οικονομική αποδοτικότητα των προγραμμάτων δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί, εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιμων μοντέλων για τη διενέργεια μιας τέτοιας ανάλυσης. Υπήρξαν περιπτώσεις προγραμμάτων που δεν είχαν ελεγχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και περιπτώσεις αδικαιολόγητα υψηλών δαπανών. Διαπιστώθηκε ότι ορισμένοι τομείς επιδέχονται βελτίωση, όπως η ανταλλαγή επιδημιολογικών πληροφοριών και η πρόσβαση σε ιστορικά δεδομένα, αλλά οι σχετικές βελτιώσεις βρίσκονταν σε εξέλιξη. Στο πλαίσιο του ελέγχου διαπιστώθηκε επίσης ότι ορισμένα προγράμματα θα έπρεπε να προσδιορίζουν καλύτερα τις δράσεις και τους ελέγχους που πρέπει να υλοποιούνται.

«Οι νόσοι των ζώων έχουν τη δυνατότητα να εξαπλώνονται ταχέως και πέραν των συνόρων μιας χώρας, ενώ υπάρχουν ορισμένες μεταφερόμενες με ζώα νόσοι που μεταδίδονται στον άνθρωπο», δήλωσε η Bettina Jakobsen, Μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για την έκθεση. «Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η διαρκής επαγρύπνηση, καθώς και η λήψη αποτελεσματικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ

Μολονότι η αξιολόγηση συγκεκριμένων κτηνιατρικών προγραμμάτων ήταν εν γένει θετική, όπως δηλώνουν οι ελεγκτές, ορισμένα κράτη μέλη είχαν να αντιμετωπίσουν επίμονες προκλήσεις όσον αφορά την εκρίζωση της βρουκέλλωσης και της φυματίωσης των βοοειδών, καθώς και της βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων.

Οι ελεγκτές συνιστούν στην Επιτροπή τα εξής:

• να διευκολύνει την ανταλλαγή επιδημιολογικών πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών,

• να εξετάσει αν χρειάζεται να επικαιροποιηθεί το τρέχον σύνολο δεικτών ούτως ώστε να παρέχεται καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες κτηνιατρικού ελέγχου και την οικονομική αποδοτικότητα των προγραμμάτων,

• να περιλαμβάνει στα κτηνιατρικά προγράμματα συστηματικά, όπου αρμόζει, ρητή αναφορά στα άγρια ζώα, και

• να παρέχει στα κράτη μέλη στήριξη για την προμήθεια εμβολίων, εφόσον δικαιολογείται για επιδημιολογικούς λόγους.ΚατηγορίεςΚτηνοτροφία - Βοσκότοποι

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: