Σύμβαση για εξωτερικό συνεργάτη / ορνιθολόγο πεδίου

ornithologiki

H Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος με τίτλο: GR02 «Ολοκληρωμένη μελέτη περιβάλλοντος και χαρτογράφησης για την βελτίωση των σχεδίων διαχείρισης της λεκάνης απορροής και της παράκτιας ζώνης του Σπερχειού ποταμού (SPERCHIOS)» που χρηματοδοτείται από τον ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΧΜ ΕΟΧ) 2009- 2014, προτίθεται να αναθέσει για διάστημα 3  μηνών (με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση με ολοκλήρωση μέχρι τις 31/8/2016) σε ένα (1) άτομο με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό, 2.533,90 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ:
Εργασία πεδίου στην περιοχή της λεκάνης απορροής Σπερχειού. Συλλογή δεδομένων ορνιθοπανίδας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ:
Έρευνα πεδίου, καταγραφή ειδών, πληθυσμών και αναπαραγωγικών παραμέτρων ορνιθοπανίδας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
3  μηνών (με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και σε κάθε περίπτωση με ολοκλήρωση μέχρι τις 31/8/2016).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Περιβαλλοντολόγος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου της ημεδαπής ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
Ο/Η υποψήφιος/α να έχει:
• Προϋπηρεσία εργασία πεδίου και καταγραφή ορνιθοπανίδας
• Επαγγελματική εμπειρία συναφή με το αντικείμενο του έργο
• Καλή γνώση της περιοχής του Σπερχειού.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

1. Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα
2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών
3. Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση γνώμης για την καταλληλότητά του. Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι  απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη σε περίπτωση που κριθεί ότι  απαιτούνται επιπλέον στοιχεία για την αξιολόγησή τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν  τα δικαιολογητικά τους έως 06/05/2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ornithologiki.gr ή να απευθυνθούν για πληροφορίες  στη Γραμματεία της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας στην κατωτέρω διεύθυνση:

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 1ος όροφος, Θεμιστοκλέους 80, 10681 Αθήνα

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραλειφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά,  η ΕΟΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.

ornithologikiΚατηγορίεςΑπασχόληση

Tags: , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d