Οι διατάξεις για τους δασικούς χάρτες μετά την ψήφιση των άρθρων

153

Αναρτήθηκε στην διαδικτυακή πύλη της Βουλής η τελική μορφή του σ/ν «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» μετά την ψήφιση των άρθρων στη χθεσινή συνεδρίαση. Θα ακολουθήσει η δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) οπότε και τίθεται σε ισχύ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους επιμέρους διατάξεις του.

Τα άρθρα 153-155, στο Θ´ κεφάλαιο, περιέχουν τις διατάξεις για τους δασικούς χάρτες. Όσο αφορά το θέμα των παράνομων οικισμών ή «οικιστικές πυκνώσεις» όπως τις αναφέρει το υπουργείο, που προκάλεσαν έντονη συζήτηση τις προηγούμενες ημέρες, η παρ. ΙΑ του άρθρου 153, με την οποία αντικαθίσταται το άρθρο 23 του ν. 3889/2010, αναφέρει τα εξής:

«Αρθρο 23

1.    Η Ε.Κ.ΧΑ.Α.Ε. παρέχει εντός δύο (2) μηνών στους Ο.Τ.Α., μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, δυνατότητα πρόσβασης στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα που χρησιμοποιούνται στην κατάρτιση δασικών χαρτών.

2.    Οι υπηρεσίες δόμησης με χρήση διαδικτυακής εφαρμογής, εφαρμόζουν επί των υποβάθρων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την παροχή της πρόσβασης της ως άνω παραγράφου, τα κάτωθι:

α) Με πορτοκαλί χρώμα τα όρια των οικισμών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί με πράξεις της Διοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των προεδρικών διαταγμάτων της 21.11-1.12.1979 (Δ’ 693), της 2.3-13.3.1981 (Δ´ 138) ή της 24.4-3.5.1985 (Δ´ 181), καθώς και τα όρια των εγκεκριμένων πολεοδομικών μελετών ή ρυμοτομικών σχεδίων και όπως τα όρια αυτά έχουν εφαρμοστεί στο έδαφος

β) Με κίτρινο χρώμα τα όρια των οικισμών που έχουν οριοθετηθεί με άλλες διατάξεις πέραν των αναφερομένων στην περίπτωση α’ της παρούσας παραγράφου, τα όρια εκείνων για τους οποίους έχει ορισθεί όνο ακτίνα ε βάση το άρθρο 4 παράγραφος β’ του προεδρικού διατάγματος της 24.4.-3.5.1985 (Δ’ 181), τα περιγράμματα των νομίμως υφιστάμενων οικισμών, προ του έτους 1923, για τους οποίους δεν έχει καθοριστεί όριο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πλην όμως είναι συγκροτημένοι οικισμοί, τα όρια των πολεοδομικών μελετών και σχεδίων πόλεως που εκπονούνται για τις περιοχές αρμοδιότητάς τους, καθώς και τα υπό καθορισμό όρια οικισμών με βάση το προεδρικό διάταγμα 24.4-3.5.1985 (Δ’ 181) που δεν έχουν ακόμα εγκριθεί.

……………………………………

4.    Το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες α’ και β’ της παραγράφου 2 αποτυπώνονται με ιώδες χρώμα. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα εκδοθεί εντός μηνός θα καθοριστούν τα κριτήρια προσδιορισμού της οικιστικής πύκνωσης για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας. Εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της ως άνω Υπουργικής Απόφασης οι τεχνικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α αποτυπώνουν με ιώδες χρώμα το περίγραμμα των οικιστικών πυκνώσεων που δεν υπάγονται στις κατηγορίες α και β’ της παραγράφου 2, εφαρμοζομένων των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας. Στις περιοχές που υφίσταται θεωρημένος δασικός χάρτης η ως άνω εξάμηνη προθεσμία περιορίζεται στους δύο (2) μήνες.

Τα περιγράμματα των οικιστικών πυκνώσεων της παρούσας παραγράφου διαβιβάζονται εντός της ως άνω προθεσμίας, στην Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε., η οποία τα αποστέλλει αμελλητί στην Διεύθυνση Δασών για να εξαιρεθούν από την ανάρτηση στο δασικό χάρτη κατά το άρθρο 14 του παρόντος νόμου και στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιβαλλοντική και πολεοδομική τους διαχείριση, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία ανάρτησης και κύρωσης των δασικών χαρτών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο αυτό.»

Συνημμένο αρχείο:

  • Άρθρα 153-155 (απόσπασμα από το αρχείο που αναρτήθηκε διαδικτυακή πύλη της Βουλής)


ΚατηγορίεςΔασικοί Χάρτες, Νομοθεσία

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: