Προστασία αγρίων πτηνών και ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ)

biopoikilotita biodiversity poulia

Όπως υποστηρίζεται στην πρόσφατη απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2016 του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία εκδόθηκε επί της υποθέσεως C-141/2014, σύμφωνα με πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, το άρθρο 4 παρ. 1 και 2 της Οδηγίας για τα πτηνά επιβάλλει στα κράτη μέλη να χαρακτηρίσουν ως ζώνες ειδικής προστασίας (ΖΕΠ) τα εδάφη που πληρούν τα ορνιθολογικά κριτήρια, που καθορίζουν οι διατάξεις αυτές.

Τα κράτη μέλη οφείλουν να χαρακτηρίζουν ως ΖΕΠ όλους τους τόπους, οι οποίοι κατ΄ εφαρμογήν των ορνιθολογικών κριτηρίων, εμφανίζονται ως οι πλέον κατάλληλοι για τη διατήρηση των οικείων ειδών. Το περιθώριο εκτιμήσεως, που διαθέτουν τα κράτη μέλη κατά την επιλογή των πλέον καταλλήλων για τον χαρακτηρισμό ως ΖΕΠ εδαφών, δεν αφορά το πρόσφορο του χαρακτηρισμού ως ΖΕΠ των εδαφών που εκτιμώνται ως τα πλέον κατάλληλα σύμφωνα με ορνιθολογικά κριτήρια, αλλά μόνο την εφαρμογή των κριτηρίων αυτών για την αναγνώριση των πλέον καταλλήλων εδαφών για τη διατήρηση των αναφερομένων στο Παράρτημα Ι ειδών της Οδηγίας για την προστασία των πτηνών.

Όσον αφορά τον εν μέρει χαρακτηρισμό ορισμένων περιοχών, το Δικαστήριο έχει ήδη κρίνει ότι ο χαρακτηρισμός ως ΖΕΠ δεν μπορεί να προκύψει από μεμονωμένη εξέταση της ορνιθολογικής αξίας καθεμιάς από τις επίμαχες επιφάνειες, αλλά πρέπει να διενεργείται με συνεκτίμηση των φυσικών ορίων του οικείου οικοσυστήματος, τα δε ορνιθολογικά κριτήρια, στα οποία πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά ο χαρακτηρισμός, πρέπει να είναι επιστημονικά θεμελιωμένα.

_________________________________

Βλ. C-141/2014 απόφαση της 14ης Ιανουαρίου 2016, Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Η απόφαση δημοσιεύεται στο περιοδικό «Περιβάλλον & Δίκαιο» τ. 1/2016 (επιμέλεια: Γιάννης Γούναρης).

.

.

..ΚατηγορίεςΆγρια Ζωή, Νομοθεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: