Προκήρυξη: 211 υποτροφίες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα

iky-logo

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες.

Με την αριθμ. 82871/Ζ1/23-5-2016 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β´ 1506) καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία επιλογής για τη χορήγηση υποτροφιών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων.

Στους υποτρόφους χορηγούνται μεικτά μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (816,90€), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις. Η καταβολή των τροφείων γίνεται σε τριμηνιαία βάση υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και τον κανονισμό του Ι.Κ.Υ.. Η αποπληρωμή των τροφείων πραγματοποιείται μετά την κατάθεση των τελικών παραδοτέων.

Για περισσότερες πληροφορίες(προϋποθέσεις συμμετοχής, αίτηση, διαδικασία αξιολόγησης, όροι υποτροφίας, κ.λπ.) διαβάστε την κυα 82871/Ζ1/23-5-2016 (ΦΕΚ Β´ 1506).

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ανά Επιστημονικό Τομέα και ανά Επιστημονικό Κλάδο, βάσει του ακόλουθου πίνακα:

TABLE_IKY_001

dasarxeio.comΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: