Διατμηματικό ΠΜΣ:«Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις»

ktimatologio

Αντικείμενο – Σκοπός

1. Το παρόν ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων νομικών, τεχνικών και περιβαλλοντικών γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο του Κτηματολογίου.

2. Σκοπό του ΔΠΜΣ αποτελούν:

α) Η διάνοιξη νέων οριζόντων σε αποφοίτους Νομικών Σχολών, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος για την ερευνητική και, ιδίως, την επαγγελματική τους ενασχόληση  με το «Κτηματολόγιο».

β) Ο εφοδιασμός των μεταπτυχιακών φοιτητών με εξειδικευμένες και σφαιρικές νομικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές γνώσεις στον κατεξοχήν διεπιστημονικό τομέα του «Κτηματολογίου», έτσι ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και των σχετικών επαγγελματικών πεδίων.

γ) Η ενθάρρυνση του διδακτικού προσωπικού του ΑΠΘ για την ενασχόληση με το «Κτηματολόγιο», έτσι ώστε να καλλιεργηθεί επαρκώς το συγκεκριμένο αντικείμενο από ακαδημαϊκούς δασκάλους και να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα της έρευνας και η τεχνογνωσία για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα στη χώρα.

δ) Η προώθηση συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΔΠΜΣ του ΑΠΘ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ): «Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις».

Χρονική Διάρκεια

Το ΔΠΜΣ χαρακτηρίζεται εντατικό διάρκειας ενός έτους [δύο (2) εξάμηνα και θερινή περίοδος].

Πιστωτικές Μονάδες

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε εβδομήντα πέντε (75).

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Νομικών Σχολών, Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αριθμός Εισακτέων

Ο αριθμός εισακτέων στο ΔΠΜΣ κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσιένα (21) και αναλύεται ανά κατηγορία πτυχιούχων σε: επτά (7) πτυχιούχους Νομικών Σχολών, επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και επτά (7) πτυχιούχους Τμημάτων Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Αν οι επιτυχόντες εισακτέοι κάποιας ή κάποιων από τις παραπάνω κατηγορίες είναι λιγότεροι από επτά (7), είναι δυνατό, μετά από απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ, να αυξηθεί ο αριθμός των εισακτέων πτυχιούχων άλλης κατηγορίας μέχρι τη συμπλήρωση του συνολικού αριθμού των εικοσιένα (21).

Στο ΔΠΜΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 3685/2008 επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί: α) ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), ο οποίος/η οποία πέτυχε στο σχετικό διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού του γνωστικού αντικειμένου του ΔΠΜΣ, και β) ένας/μία (1) αλλοδαπός/αλλοδαπή υπότροφος του ελληνικού κράτους.

Με απόφαση της ΕΔΕ ο αριθμός των υποτρόφων των παραπάνω κατηγοριών μπορεί να αυξηθεί.

Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων, γίνονται επίσης δεκτοί στο ΔΠΜΣ έως τρεις (3) διεγνωσμένου κύρους πτυχιούχοι των συνεργαζόμενων Τμημάτων, οι οποίοι διαχρονικά εξελίχθηκαν επαγγελματικά κατά ιδιαίτερα προβεβλημένο τρόπο.

Τέλη Εγγραφής

Για το ακ. έτος 2016-2017 τα τέλη εγγραφής έχουν οριστεί στο ποσό των διακοσίων ευρώ (200€).

Πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Πρόσβαση σε διδακτορικό δίπλωμα.

Προκήρυξη-Υποβολή αιτήσεων

1. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, μετά από προκήρυξη που δημοσιοποιείται με ανάρτηση στις ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων Σχολής και Τμημάτων μέχρι την 30η Ιουνίου του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους. Στην προκήρυξη καθορίζεται ο χρόνος εντός του οποίου θα πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσεις και απαριθμούνται τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να συνοδεύουν τις αιτήσεις.

2. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων και, σε περίπτωση πτυχίων προερχόμενων από Ίδρυμα της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

β) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου.

γ) Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, οι επιστημονικές δημοσιεύσεις, η επαγγελματική εμπειρία και η κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

δ) Υπόμνημα (μέχρι 1000 λέξεων), στο οποίο να αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται για σπουδές στο συγκεκριμένο ΔΠΜΣ.

ε) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, καθώς και για επαγγελματική εμπειρία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης.

στ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.

Προϋπόθεση εγγραφής αποτελεί η επιτυχής ανταπόκριση σε συνέντευξη ενώπιον τριμελούς επιτροπής καθηγητών που διδάσκουν στο ΔΠΜΣ και ορίζονται από την ΕΔΕ.

Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων

1. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ολοκληρώνεται μέχρι την 30η  Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

2. Η επιλογή των εισακτέων γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη  συνεκτίμηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 § 1α ν. 3685/2008 κριτηρίων, ως εξής:

α) Βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή 2,5 (κατ’ ανώτατο όριο 25 μόρια).

β) Προφορική συνέντευξη, η οποία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 35 μόρια.

γ) Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών, η οποία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια.

δ) Συναφής (με το ΔΠΜΣ) επαγγελματική εμπειρία, η οποία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια.

ε) Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας, η οποία λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 5 μόρια.

στ) Κατοχή δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ, η οποία λαμβάνει πέντε (5) μόρια.

ζ) Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών προερχόμενου από τη Νομική ή την Πολυτεχνική Σχολή ή από τη Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, η οποία λαμβάνει δέκα (10) μόρια.

3. α) Ο σχετικός πίνακας αξιολόγησης πρέπει να έχει περιέλθει στη ΣΕ μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.

β) Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από ειδική επιτροπή καθηγητών (α΄ βαθμίδας ή αναπληρωτών καθηγητών) των συνεργαζόμενων Σχολής και Τμημάτων, η οποία συγκροτείται με απόφαση της ΕΔΕ του ΔΠΜΣ. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ.

4. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι οι ισοβαθμίσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιοι.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

Για την απόκτηση του ΜΔΕ ο/η κάθε μεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε δώδεκα (12) συνολικά μαθήματα, κατανεμημένα ανά έξη (6) σε κάθε ένα από δύο εξάμηνα σπουδών. Ο συνολικός αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά εξάμηνο ανέρχεται σε τριάντα (30). H μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε δεκαπέντε (15) ECTS και εκπονείται κατά τη θερινή περίοδο. Το πρόγραμμα μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α΄ εξάμηνο:

α) Εμπράγματο Δίκαιο και Κτηματολόγιο 2 ώρες/εβδομάδα 5 ECTS

β) Δίκαιο Κτηματολογίου/Δίκαιο Κτηματογράφησης 2 ώρες/εβδομάδα 5 ECTS

γ) Ουσιαστικό Κτηματολογικό Δίκαιο Ι 2 ώρες/εβδομάδα 5 ECTS

δ) Τεχνικές και μέθοδοι κτηματολογικών αποτυπώσεων 2 ώρες/εβδομάδα 5 ECTS

ε) Βάση δεδομένων Εθνικού Κτηματολογίου 2 ώρες/εβδομάδα 5 ECTS

στ) Δασικό Κτηματολόγιο: Δασοκομική και Διαχειριστική προσέγγιση 2 ώρες/εβδομάδα 5 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ΕCTS: 30

Β΄ εξάμηνο:

α) Ουσιαστικό Κτηματολογικό Δίκαιο ΙΙ 3 ώρες/εβδομάδα 5 ECTS

β) Δικονομικό Κτηματολογικό Δίκαιο 3 ώρες/εβδομάδα 5 ECTS

γ) Τεχνικές διαδικασίες κτηματογράφησης και λειτουργούντος Κτηματολογίου 3 ώρες/εβδομάδα 5 ECTS

δ) Πρακτικές ασκήσεις Δασικού Κτηματολογίου 3 ώρες/εβδομάδα 5 ECTS

ε) Έναρξη μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (προετοιμασία−παρουσίαση σχεδιασμού μελέτης) 10 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ECTS: 30

Θερινή Περίοδος

Ολοκλήρωση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 15 ECTS

ΣΥΝΟΛΟ ECTS: 15

Διευθυντής του ΔΠΜΣ:

Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Καθηγητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
http://www.law.auth.gr/el/staff-civil-diamantopoulos

Γραμματειακή Υποστήριξη ΔΠΜΣ:

Γραμματεία Νομικής Σχολής ΑΠΘ,

υπεύθυνος: Δημήτριος Τουρνάς

τηλ.: 0030 2310 996510 (εσωτερική γραμμή 2)

φαξ: 0030 2310 995272

email: info@law.auth.grΚατηγορίεςΕκπαίδευση - Επιμόρφωση

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: