Ανάθεση καθηκόντων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε άλλους φορείς (δασική υπηρεσία)

acacia_fiteia

Την ανάθεση, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε άλλους φορείς, των πληρωμών των μέτρων που αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013) και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014-2020) προβλέπει η ΚΥΑ 2455/81936/15-7-2016 που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ειδικότερα, ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) αναθέτει στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, στις Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και στις Διευθύνσεις των Γενικών Διευθύνσεων Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών της χώρας, μέρος των καθηκόντων του, που προβλέπονται στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 1306/2013. 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής

Η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής αναλαμβάνει τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής βάσει της διαδικασίας 1.6.4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016) και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών, για τη χρηματοδότηση των νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων των κατωτέρω μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013 που δεν ολοκληρώθηκαν και εντάσσονται ως ανειλημμένες υποχρεώσεις στο ΠΑΑ 2014-2020:

α) Του Μέτρου 1.2.5 υπομέτρο Β – Δασικός Τομέας, Δράση «Διάνοιξη και Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δασών» του ΠΑΑ 2007- 2013 το οποίο αντιστοιχεί στο υπομέτρο 4.3.3 «Διάνοιξη και Βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου» του ΠΑΑ 2014-2020.

β) Του μέτρου 2.2.6. «Αποκατάσταση του Δασοκομικού Δυναμικού και Εισαγωγή Δράσεων Πρόληψης» – Δράση 1 «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων και αποκατάσταση δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές», Δράση 2 «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικα έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμύρων» και Δράση 3 «Έργα Αναδάσωσης – Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικα έργα αποκατάστασης καμένων εκτάσεων» – του Π.Α.Α. 2007-2013 που αντιστοιχεί στο πλαίσιο των υπομέτρων 8.3 «Πρόληψη ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές» και 8.4 «Αποκατάσταση ζημιών σε δάση από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές».

Δασικές Υπηρεσίες Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Οι Δασικές Υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας αναλαμβάνουν τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωμής βάσει της διαδικασίας 1.6.4 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020 (ΦΕΚ 1273/Β/4-5-2016) και την έγκριση (αναγνώριση και εκκαθάριση) των πληρωμών, για τη χρηματοδότηση των νομικών δεσμεύσεων των δικαιούχων του κατωτέρω μέτρου του ΠΑΑ 2007-2013 που δεν ολοκληρώθηκε και εντάσσεται ως ανειλημμένη υποχρέωση στο ΠΑΑ 2014-2020 με την έκδοση σχετικής απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων, σύμφωνα με την διαδικασία 11.1.3 του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) του ΠΑΑ 2014-2020:

του Μέτρου 2.2.1. «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» του ΠΑΑ 2007-2013 το οποίο αντιστοιχεί στο υπομέτρο 8.1 «Δάσωση και δημιουργία δασικών εκτάσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.

Για περισσότερες πληροφορίες και κυρίως για τις υποχρεώσεις των φορέων στους οποίους ανατίθενται καθήκοντα διαβάστε την ΚΥΑ 2455/81936/15-7-2016 (ΦΕΚ Β´ 2271)

dasarxeio.com

.

.

.ΚατηγορίεςΔάσωση Γεωργικών Γαιών, Δασική Υπηρεσία

Tags: , , ,

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: