Φλας στο παρελθόν: «ΝΕΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΥΜΗΤΤΟΝ»

Η είδηση που ακολουθεί δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Ελευθερία», την Τετάρτη 28 Αυγούστου 1963. Την προηγούμενη ημέρα στην περιοχή του Υμηττού εκδηλώθηκε δασική πυρκαγιά που κατέστρεψε περίπου 200-250 στρέμματα πευκόφυτης έκτασης. Με απόφαση του τότε υφυπουργού Γεωργίας απαγορεύθηκε το κυνήγι στην περιφέρεια Αττικής διότι «…σοβαραί δε ενδείξεις έπεισαν ότι αυταί οφείλονται εις απρόσεκτους κυνηγούς…».

Νέα πυρκαγιά εξερράγη χθες εις την περιοχή μεταξύ Βάρης και νοτίων υπωρειών του Υμηττού, η οποία αποτέφρωσε σημαντικάς εκτάσεις κεκαλυμμένας υπό πεύκων και θάμνων.

Κατόπιν τούτου ο υφυπουργός Γεωργίας κ. Γκότσης υπέγραψεν απόφασιν δια της οποίας από σήμερον (28/8/1963) απαγορεύεται το κυνήγιον καθ΄ άπασαν την περιοχήν Αττικής.

Η πυρκαγιά εκραγείσα χθες την 8ην π.μ. παρά την θέσιν Καμίνι-Γεροβούνι Βάρης, μετεδόθη εις το παρακείμενο δάσος εκ πεύκης, λόγω δε του πνέοντως σφοδροτάτου ανέμου το πυρ έλαβεν αμέσως μεγάλας διαστάσεις, επεκτεινόμενον πρός τα βορειοδυτικάς κλιτύς του Υμηττού.

Οι αρμόδιοι του υπουργείου Γεωργίας έχουν την γνώμη ότι εάν, χάρις εις τας καταβληθείσας συντόνους προσπαθείας, δεν περιωρίζετο εγκαίρως η αρχική εστία, το πυρ θα μεταδίδετο ταχέως και θα κατέστρεφεν όλας τας πευκοφύτους εκτάσεις μέχρι της Ν. Ελβετίας (Καρρέα).

Ευθύς ως εξεδηλώθη το πυρ, κατέφθασαν επί τόπου χωροφύλακες από τους πλησίον Σταθμούς Χωροφυλακής, δασικοί υπάλληλοι υπό τον γενικόν διευθυντή Δασών κ. Ν. Μεταξάν, στρατός και τρεις αντλίαι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Παρά το γεγονός ότι κατεβλήθησαν υπεράνθρωποι προσπάθειας, το πυρ δεν περιωρίσθη εντός της πρώτης εστίας, διότι εδημιουργούντο και νέαι εστίαι από τα φλεγόμενα κουκουνάρια, τα οποία ανήρπαζεν ο σφοδρός άνεμος και μετέφερεν εις απόστασιν 200-300 μέτρων από την κυρίως εστίαν και πέριξ αυτής.

Το πυρ κατεσβέσθη περί την μεσημβρίαν, αφού κατέστρεψε περί τα 200-250 στρέμματα πευκόφυτου εκτάσεως.

ΑΝΑΚΡΙΣΕΙΣ

Ανακρίσεις ενεργεί το Δασαρχείον Αττικής. Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν διεπιστώθη ακριβώς η αιτία των σημειωθεισών δυο τελευταίων πυρκαϊών εις την Αττική, εν τούτοις εκφράζονται υπόνοιαι ότι το πυρ προήλθεν εκ κυνηγών, διότι:

1ον. Από της παρελθούσης Κυριακής επετράπη το κυνήγιον τρυγόνων, ορτύκων και λαγών και ως εκ τούτου πλήθη κυνηγών εξεστράτευσαν ανά τας πευκοφύτους εκτάσεις της Αττικής. Κατά την παρελθούσαν δε Κυριακήν ακριβώς εξερράγη η πρώτη και χθές η δευτέρα πυρκαϊά, και

2ον. Διότι η στιγμή εκρήξεως της πυρκαϊάς συμπίπτει με τας πρωινάς ώρας, ότε σπανιώτερον επισκέπτονται τα δάση εκδρομείς.

Εξ άλλου τονίζεται, ότι και εις τας δύο ανωτέρω περιπτώσεις δεν διεπιστώθη παραμονή εκδρομέων εντός των πυρποληθέντων δασών.

ΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Κατά πληροφορίας μας, η Δασική Υπηρεσία αναμένει τα πορίσματα των διεξαγομένων ανακρίσεων επί των ανωτέρω δυο περιπτώσεων πυρκαϊών, προκειμένου να εισηγηθή εις τους κ.κ. υπουργόν και υφυπουργόν την λήψιν νέων αυστηρών μέτρων προστασίας των δασών εκ των πυρκαϊών, μεταξύ των οποίων θα είναι και η απαγόρευσις εισόδου, τουλάχιστον εις τα δάση της περιοχής Αττικής εκδρομέων μη ανηκόντων εις ανεγνωρισμένον εκδρομικόν και φυσιολατρικόν σωματείον, το οποίον και θα αναλαμβάνη την ευθύνην εις περίπτωσιν πυρκαϊάς.

Κατά την γνώμην των δασικών, δεν αποκλείονται και νέαι πυρκαϊαί εντός των πευκοφύτων εκτάσεων, καθ’ όσον ευρισκόμεθα εις την ξηροτέραν περίοδον του θέρους, ότε το πυρ ημπορεί να μεταδοθή αστραπιαίως μόνον από εν ανημμένον σιγαρέττον.

ΔΥΣΧΕΡΗΣ Η ΑΝΑΔΑΣΩΣΙΣ

Η καταστροφή της εκ πεύκης βλαστήσεως θεωρείται ολοσχερής, ως μη δυναμένη να αναπληρωθή ευκόλως, καθ’ όσον δια να δημιουργηθή δι’ αναδασώσεως εν δάσος εκ πεύκης απαιτείται χρονικόν διάστημα τουλάχιστον 20 ετών και κόποι και δαπάναι ούκ ολίγαι.

Η ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

Η απαγορευτική διαταγή του κυνηγίου ορίζει τα εξής:

«Δι’ αποφάσεως του υφυπουργού Γεωργίας απηγορεύθη μέχρι νεωτέρας αποφάσεώς του η θήρα όλων εν γένει των θηραμάτων εις όλην την περιφέρειαν του Νομού Αττικής. Το μέτρο τούτο υπηγορεύθη, διότι πολλαί πυρκαϊαί έλαβον χώραν εις την περιφέρειαν Αττικής μετά την έναρξιν του κυνηγιού (25.8.63) σοβαραί δε ενδείξεις έπεισαν ότι αυταί οφείλονται εις απρόσεκτους κυνηγούς, πολλοί των οποίων δεν έχουσιν επίγνωσιν του κινδύνου το οποίον διατρέχουν την εποχήν αυτήν τα δάση εκ πυρκαϊών και εν συνεχεία οι κατοικημένοι χώροι και όλως απερισκέπτως ή ρίπτουν ανημμένα τα σιγάρα ή ανάπτουν πυράν κλπ.».


Επιμέλεια: dasarxeio.comΚατηγορίεςΘήρα, Πυρκαγιές - Αναδασώσεις

Tags: , , ,

1 reply

  1. “Η πυρκαγιά εκραγείσα χθες την 8ην π.μ. παρά την θέσιν Καμίνι-Γεροβούνι Βάρης, μετεδόθη εις το παρακείμενο δάσος εκ πεύκης, λόγω δε του πνέοντως σφοδροτάτου ανέμου το πυρ έλαβεν αμέσως μεγάλας διαστάσεις, επεκτεινόμενον πρός τα βορειοδυτικάς κλιτύς του Υμηττού………………………………
    Το πυρ κατεσβέσθη περί την μεσημβρίαν, αφού κατέστρεψε περί τα 200-250 στρέμματα πευκόφυτου εκτάσεως….”
    Με ποιά μέσα άραγε κατάφερναν ΜΙΑ “ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ” να την σβήνουν σε μισή μέρα με τριψήφιο αριθμό καμένων στρεμμάτων δάσους. Διαβάςτε κ.κ. δασικοί της σήμερον και βγήτε από την αφάνεια…

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: