Αναφορά-καταγγελία για απόφαση έγκρισης επέμβασης σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις

skouries

Αναφορά – καταγγελία με αποδέκτες τον υπουργό και τον αναπλ. υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τον υπουργό Εσωτερικών και το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης κατέθεσε το «Συντονιστικό Ιερισσού» με αφορμή την έκδοση της αριθμ. 32443/22-7-2016 απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Η εν λόγω απόφαση αφορά την «έγκριση επέμβασης σε, δημόσιες και μη δημόσιες, εκτάσεις δασικού χαρακτήρα για την υλοποίηση του έργου ”ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ–ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ” (Υποέργο ”Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών” στο Δήμο Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής) από την ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.».

Το «Συντονιστικό Ιερισσού» ισχυρίζεται ότι η απόφαση αυτή «εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση των κείμενων διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, από όργανο αναρμόδιο και με διαδικασία ανυπόστατη» και ζητά την «άμεση ανάκληση της ως μη σύννομης, ελλειμματικής και ανυπόστατης».

Ακολουθεί το κείμενο της αναφοράς – καταγγελίας όπως έχει αναρτηθεί στο ιστολόγιο soshalkidiki.com του «Συντονιστικού Ιερισσού».


ΑΝΑΦΟΡΑ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΡΟΣ

1. Υπουργό Περιβάλλοντος
2. Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος
3. Υπουργό Εσωτερικών
4. Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

α ) Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης
β) Δασαρχείο Αρναίας
γ) Δήμο Αριστοτέλη
δ) Ιγγλέζη Αικατερίνη Βουλευτή

ΘΕΜΑ: Αναφορά-καταγγελία

Με την αριθ. 32443/22-7-2016 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, την οποία επισυνάπτουμε, εγκρίθηκε η επέμβαση σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις συνολικού εμβαδού 132.396, 82 τ.μ. υπέρ της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε. στα πλαίσια του υποέργου “Μεταλλευτικές εγκαταστάσεις Σκουριών” στο Δήμο Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Την απόφαση αυτή καταγγέλλουμε ως μη σύννομη καθότι εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση των κείμενων διατάξεων της δασικής νομοθεσίας, από όργανο αναρμόδιο και με διαδικασία ανυπόστατη.

Συγκεκριμένα, ο αποφασίζων, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις οποίες επικαλείται στα “έχοντας υπόψη” της απόφασης, ενέκρινε την επέμβαση σε δημόσια και ιδιωτικά δάση για το σκοπό της μεταλλουργίας, εκδίδοντας αυτοτελώς την εν λόγω διοικητική πράξη της επέμβασης, ενώ κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τις δασικές διατάξεις που επικαλείται, οι οποίες προβλέπουν ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 άρθρου 45 νόμου 998/1979, όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 36 νόμου 4280/2014, η έγκριση επέμβασης της δασικής Αρχής για έργα σε εκτάσεις που προστατεύονται με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ενσωματώνεται στην απόφαση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου (στην ΑΕΠΟ). Στην παρούσα περίπτωση, όπως στην εν λόγω απόφαση αναφέρεται, ισχύει η με Α.Π. 201745/26-7-2011 (ΥΠΕΚΑ/ΕΥΠΕ) Κ.Υ. απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), η οποία ναι μεν εκδόθηκε πριν την ισχύ του νόμου 4014/2011, που προέβλεπε τη διαδικασία ενσωμάτωσης της έγκρισης επέμβασης στην ΑΕΠΟ του έργου, όμως η εκδοθείσα σήμερα έγκριση επέμβασης για το παρόν έργο εκδόθηκε στα πλαίσια εφαρμογής του νόμου 4014/2011, καθώς και του 4280/2014, και έπρεπε ν’ ακολουθηθεί η οριζόμενη στις παρούσες διατάξεις διαδικασία της ενσωμάτωσης, με σχετική τροποποίηση της ΑΕΠΟ και συμπερίληψη σε αυτήν της έγκρισης επέμβασης.

Τούτο εν προκειμένω δεν έγινε, και εκδόθηκε αυτοτελώς η έγκριση επέμβαση, σύμφωνα με το προϊσχύσαν και κατηργημένο νομικό καθεστώς.

Η συγκεκριμένη διοικητική ενέργεια είναι ανάρμοστη και αποτελεί μη σύννομη διαδικασία, για την οποία πρέπει να ελεγχθούν οι υπεύθυνοι και φυσικά να ανακληθεί η σχετική διοικητική πράξη. Εάν η εν λόγω ενέργεια δεν συνιστά έλλειψη διοικητικής γνώσεως, τι επιδιώκετο; Μήπως ν’ αποφευχθεί η υπόθεση να φτάσει στον Υπουργό Περιβάλλοντος, ο οποίος έχει τη σχετική αρμοδιότητα υπογραφής τροποποίησης της ΑΕΠΟ κατά την ενσωμάτωση της έγκρισης επέμβασης σε αυτήν; 

Επιπρόσθετα, η έκταση Β΄Φ2 2015 είναι ιδιωτικό διαχειριζόμενο δάσος βάσει εγκεκριμένης από τη δασική υπηρεσία διαχειριστικής μελέτης, κάτι που εν προκειμένω δεν αξιολογήθηκε κατά την έκδοση της διοικητικής πράξης της επέμβασης, ούτως ώστε ν’ ακολουθηθεί η διαδικασία που επιβάλλεται από τη δασική νομοθεσία.

Στις περιπτώσεις αυτές, των διαχειριζόμενων δασών, πρέπει να γίνουν σχετικές προβλέψεις και να τεθούν όροι στις εγκριτικές αποφάσεις επέμβασης και ενσωμάτωσης στην ΑΕΠΟ του έργου, που να αφορούν στην τροποποίηση ή και κατάργηση των ισχυόντων διαχειριστικών σχεδίων, όπως σχετικώς ορίζεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 45 νόμου 998/1979, ως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 36 νόμου 4280/2014.

Τούτο εν προκειμένω δεν έγινε, όπως επιβάλλεται, κι έτσι καθίσταται η διοικητική πράξη πάσχουσα, καθότι δεν ακολουθήθηκε ότι προβλέπεται από τη δασική νομοθεσία. Το στοιχείο αυτό είναι κρίσιμο διότι με την ακολουθούμενη μη ορθή πρακτική δεν καταδεικνύεται η αναίρεση της διαχείρισης του σημαντικού τούτου φυσικού οικοσυστήματος ενόψει της ικανοποίησης ενός επιχειρηματικού σκοπού!

Επίσης στην απόφαση υπάρχουν λάθη, όπως το ότι παραπέμπει γενικώς στην παράγραφο 6 του άρθρου 45 νόμου 998/1979, ενώ έπρεπε να αναφερθεί ειδικώς στην παράγραφο 6β (η 6α αφορά στη διαδικασία ενσωμάτωσης, που εν προκειμένω δεν ακολουθείται), τα οποία όμως είναι δευτερευούσης σημασίας σε σχέση με τα προηγούμενα που αναφέρθηκαν.

Τέλος, δεν μπορούμε να μη σχολιάσουμε το πόσο “λιτή” είναι η απόφαση, καθώς και το γεγονός ότι θέτει ελάχιστους όρους!

Μετά από τα παραπάνω, ζητάμε την άμεση ανάκληση της παρούσας απόφασης ως μη σύννομης, ελλειμματικής και ανυπόστατης, καθώς και την αναζήτηση πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών από τους εκδώσας αυτήν.

Συντονιστικό Ιερισσού



ΚατηγορίεςΔασική Υπηρεσία

Tags: , , , ,

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

%d